Tjenestetilbudet til personer med behov for habilitering har vært mye kritisert den seneste tida. I media fortelles det om mangelfulle tilbud og kompetanseutfordringer. Kritikken i media har gått på manglende kvalitet i Trondheim kommunes Bo- og aktivitetstilbud (BoA).

For å imøtekomme det etterspurte kompetansebehovet, har Regionalt kunnskapssenter for habilitering ved Institutt for psykisk helse NTNU, utviklet et gratis og lett tilgjengelig e-læringskurs; Kunnskapsbasert habilitering i kommunen.

Utfordringer og behov i tjenestene

Det gjør inntrykk når beboere forteller om opplevelser ved å motta tjenester i egen bolig. I Midtnorsk debatt i Adresseavisen forteller Siri om perioder der det har vært mange ukjente på jobb og hun valgte å være alene framfor å be om hjelp. Hennes far utdyper; «Det var ingen kompetanse blant de ansatte til å håndtere angstanfallene». Inntrykk gjør det også når mor til en gutt med autisme sier «Det er helt tydelig for meg at mange der ikke har kompetanse om autisme». Hun sier dette om de ansatte som har ansvar for sønnen i boligen hans. Denne moren forteller videre; «Personalet har i disse tilfellene eskalert situasjonen. For meg fremstår det som om der er liten forståelse og mangel på kompetanse». Brukernes opplevelser gjenspeiles i Revisjonsrapporten 1/22, Kvalitet i bo- og aktivitetstilbud og tildeling av bolig, som kom før sommeren. Rapporten slo fast at det er store mangler i tjenesten. Utrygge utviklingshemmede, stor gjennomtrekk av ansatte og mange deltidsstillinger var blant funn var blant funn som presiseres i rapporten.

Som oppfølging av revisjonen pågår nå den største høringen i Trondheim på ti år. At over 30 deltakere er kalt inn viser at dette er en kompleks tjeneste som organiserer mange ulike faggrupper. Medieomtalen og engasjementet i denne saken, både fra ansatte, beboere og pårørende, har vært med på å synliggjøre mangler og udekkede behov i tjenestene.

Ut ifra kompleksiteten som beskrives er det ikke vanskelig å forstå at det byr på utfordringer å sikre at de ansatte har nok kompetanse til å utøve faglig forsvarlige tjenester. Gjennomtrekk av ansatte i tjenestene og stor andel ufaglærte gjør det utfordrende å bygge kompetanse over tid. Undersøkelser fra NAKU og Fellesorganisasjonen i 2020 viser at over 30% av de som jobber i dette feltet er ufaglært eller uten formell utdanning. For å beherske de utfordrende arbeidsoppgavene tjenesteyterne møter synes det viktig med basiskompetanse innen habilitering.

Vi tilbyr et nytt fleksibelt og tilgjengelig e-læringskurs

NTNU har derfor samarbeidet med kommunene Trondheim, Orkland, Volda og Snåsa om utviklingen av nettkurset Kunnskapsbasert habilitering i kommunen. Kurset er gratis, fleksibelt og tilgjengelig for alle. Vi har tidligere utviklet nettkurs og videreutdanning for spesialisthelsetjenesten

Gjennom kurset ønsker vi å bidra til at ansatte har god kompetanse og kunnskap, kan holde seg faglig oppdatert og at de vet hvor de kan finne støtte og informasjon. Vi håper kurset kan bidra til økt trygghet i tjenestene, både for ansatte og personer med behov for habilitering. Behovet for kompetanse og kunnskap kan selvsagt ikke løses med et enkelt e-læringskurs, men kurset kan være et bidrag i arbeidet.

Les mer om nettkurset Kunnskapsbasert habilitering i kommunen

Se video med presentasjon av vårt nye e-læringskurs

Rannei Sæther
Rannei Sæther
Hege Ramsøy-Halle

Fagrådgiver for Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom (RFM). Hege arbeider for økt kunnskap om habilitering og er opptatt av å utvikle god nettbasert undervisning og e-læring.

Irene Aspli, profilbilde
Irene Aspli
Kommunikasjonsrådgiver at Institutt for psykisk helse | Profilside NTNU

Kommunikasjonsrådgiver ved Institutt for psykisk helse, NTNU