Pilot 0 – 24 i Trondheim vil prøve ut en tverrfaglig økonomisk modell der pengene skal gå direkte til innbyggerne. Målgruppene i Trondheim er utsatte ungdommer mellom 12 – 24 år og lavinntektsfamilier (med små barn) som er bosatt i Trondheim. Det innbyggerne i disse målgruppene selv mener de trenger, skal være styrende for tildeling av penger og hvordan ulike aktører samhandler.