En omfattende metaanalyse med individuelle deltakerdata fra fem ulike kohortstudier viser at voksne født svært for tidlig eller med svært lav fødselsvekt er mindre fysisk aktive enn sine jevnaldrende.

(https://recap-preterm.eu/)

Internasjonalt samarbeid

Forskningsgruppa NTNU Low Birth Weight Life har de siste årene vært del av et stort EU-prosjekt, EU Horizon 2020 (https://recap-preterm.eu/), Research on European Children and Adults born Preterm (RECAP Preterm) som omfattet 20 partnere. I RECAP Preterm ble unike data fra ulike kohorter i Europa, Australia og New Zealand harmonisert på en felles og sikker dataplattform (https://platform.recap-preterm.eu/pub/).

Prosjektleder og professor Kari Anne I. Evensen sier at «dette er resultat av mange års arbeid, og omfattende datahåndteringsavtaler. Vi er glade for at vi endelig ser konkrete resultater av denne innsatsen i dette store prosjektet. Arbeidet har styrket forskningsgruppen sin posisjon i det internasjonale samarbeidet, og bidratt til at vi har fått muligheten til å være partner i en ny runde med EU-søknad.»

Forskningsfunn

I den nylig publiserte studien ble det inkludert data fra 1644 voksne født svært for tidlig (født før svangerskapsuke 32) eller med svært lav fødselsvekt (<1500g) fra fem fødselskohorter fra tre ulike land; én fra Norge, tre fra Finland og én fra New Zealand. Voksne født svært for tidlig eller med svært lav fødselsvekt rapporterte i overkant av 60 minutter mindre fysisk aktivitet i moderat til høy intensitet per uke sammenlignet med terminfødte kontroller, etter justering for fødselskohort, alder og kjønn. Forskerne gjorde også separate analyser for kvinner og menn og fant at forskjellen var størst blant kvinner, hvor de født svært for tidlig eller med svært lav fødselsvekt rapporterte å være 1 time og 20 minutter mindre fysisk aktive i moderat til høy intensitet per uke. Menn født svært for tidlig eller med svært lav fødselsvekt rapporterte å være 51 minutter mindre fysisk aktive i moderat til høy intensitet per uke.

Forfatterne var også interessert i å undersøke om kognitiv funksjon kunne forklare noe av sammenhengen mellom det å være født svært for tidlig eller med svært lav fødselsvekt og selvrapportert fysisk aktivitet i moderat til høy intensitet. Kognitiv funksjon ble undersøkt ved standardiserte tester for IQ og ved hjelp av spørreskjema for eksekutive fungering. Voksne født svært for tidlig eller med svært lav fødselsvekt hadde 14.4 poeng lavere IQ enn kontrollgruppen, mens selvrapportert eksekutive fungering ikke var signifikant forskjellig mellom de to gruppene. Verken IQ eller eksekutive fungering kunne forklare sammenhengen mellom å være født svært for tidlig eller med svært lav fødselsvekt og selvrapportert fysisk aktivitet i voksen alder.

Planer fremover

Phd-student Kristina Anna Djupvik Aakvik sier at «det har vært et spennende arbeid, og vi er glade for å ha publisert resultater fra denne studien. Fremover vil vi se på fysisk aktivitet målt ved akselerometer i to av fødselskohortene i Norge og Finland, og undersøke om motoriske ferdigheter har betydning for fysisk aktivitet. Vi vil også undersøke om fysisk aktivitet varierer med grad av prematuritet blant deltakere som har deltatt i HUNT, Helseundersøkelsen i Trøndelag. Det blir interessant å se om resultatene fra de kommende studiene bekrefter våre nåværende funn, noe som kan gi grunnlag for tiltak for å øke fysisk aktivitet i hverdagen.»

Prosjektleder Evensen føyer til at forskningsgruppen har flere PhD-studenter som vil benytte data fra EU-prosjektet RECAP Preterm. Det har blitt publisert mange artikler i samarbeid med de andre partnerne (https://recap-preterm.eu/our-findings/publications/), og flere er under arbeid. Den første artikkelen ledet av forskningsgruppen ble publisert i Acta Paediatrica høsten 2023 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37787099/) av førsteforfatter Hollund.

Link til artikkelen: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0298311

Link til NTNU LBW Life-studien: Low Birth Weight Life – Department of Clinical and Molecular Medicine – NTNU

Link til RECAP Preterm: https://recap-preterm.eu/

Kristina Anna Djupvik Aakvik
+ posts
Kari Anne I. Evensen
+ posts