Foto: Colourbox

Studiefunn  
Ifølge forskningen er voksne født for tidlig og med lav fødselsvekt lavere og har mindre fettfri masse sammenlignet med de som ble født til termin. Overraskende nok fant forskerne ingen forskjell i prosentandel kroppsfett mellom gruppene. 

Resultater fra gjentatte målinger 
Deltakerne i studien ble først undersøkt som unge voksne for omtrent 15 år siden. Ved gjentatte målinger i 2019-2021 hadde gjennomsnittsvekten og prosentandelen kroppsfett økt for begge gruppene, men økningen var lik for de som ble født for tidlig og de født til termin. 

Oppsiktsvekkende funn 
«Det er i mange henseender gode nyheter for voksne født for tidlig. Tidligere var det mistanke om at de født for tidlig ville akkumulere mer fett med alderen enn de født til termin. I alle fall ved 35-40 års alderen ser det ikke ut til å være tilfelle. Faktisk økte vekt og prosentandelen kroppsfett på samme måte for de født for tidlig og de født til termin,» sier første forfatter av artikkelen, doktorgradskandidat Laura Jussinniemi fra det finske Folkehelseinstituttet og Universitetet i Uleåborg. 

Muskelmasse og helseutfordringer 
«Redusert fettfri masse kan delvis forklares av lavere mengde muskelvev. Dette kan forklare den lavere glukosetoleransen som tidligere er observert hos voksne født for tidlig. En mindre mengde muskelvev kan også forutsi en raskere nedgang i funksjonsevnen under aldring. For alle voksne, i tillegg til regelmessig utholdenhetstrening, anbefales aktiviteter som fremmer muskelstyrke to ganger i uken. Dette kan være spesielt viktig for voksne født for tidlig,» sier professor Kari Anne I. Evensen, prosjektleder for den norske delen av studien ved NTNU. 

Bekreftelse av studiedeltakernes helse 
«Intensivbehandling for babyer født for tidlig startet i de nordiske landene rundt 1970-tallet. Våre studiedeltakere representerer den første generasjonen som fikk nyfødt intensivbehandling. Resultatene kan ikke nødvendigvis generaliseres til babyer født for tidlig i dag, men de viser at, til tross for noen helsebekymringer, er det store flertallet av de som har gjennomgått tidlig intensivbehandling nå friske voksne som lever normale liv,» sier professor Eero Kajantie, prosjektleder for den finske delen av studien fra det finske Folkehelseinstituttet og Universitetet i Uleåborg. 

Langtidsstudier av deltakere med svært lav fødselsvekt i Finland og Norge 
Både «Helsinki Study of Very Low Birth Weight Adults” og “NTNU Low Birth Weight Life» studerer helsen og trivselen til voksne født med svært lav fødselsvekt og faktorer som påvirker dem. Resultatene bidrar til å utvikle omsorg og oppfølging av babyer født for tidlig og reduserer helseproblemene i voksen alder som kan være relatert til prematur fødsel. Studiene er blant verdens eldste oppfølgingsstudier av babyer født for tidlig når det gjelder alder på deltakerne. Barn behandlet ved neonatal intensivavdelingen ved Helsingfors Barneklinikk og Barneklinikken på det gamle Regionsykehuset i Trondheim mellom 1978 og 1988, som veide mindre enn 1500 gram ved fødselen, ble invitert til studien.  

Publiserte resultater og videre studier 
Forskningsresultater om kroppssammensetningen til voksne født for tidlig med svært lav fødselsvekt ble publisert i Pediatric Research-journalen den 16. november. Studien involverte 137 personer med lav fødselsvekt og 158 kontrollpersoner født til termin, med en gjennomsnittsalder på 36 år. Kroppssammensetningen ble målt med en 8-polars bioimpedans basert på kroppens elektriske ledningsevne, og resultatene ble sammenlignet med verdier målt av dual X-ray absorptiometry (DXA) i ung voksen alder. 

Link til artikkelen https://www.nature.com/articles/s41390-023-02896-5  
Link til HeSVA studien:  https://thl.fi/en/web/thlfi-en/research-and-development/research-and-projects/helsinki-study-of-very-low-birth-weight-adults-hesva- 
Link til NTNU studien: https://www.ntnu.edu/ikom/lbw#/view/about