Denne artikkelen er laget med hjelp av kunstig intelligens og kvalitetssikret av forfatterne.

Studie viser at motoriske vansker vedvarer til midten av voksenlivet for personer født for tidlig med svært lav fødselsvekt.  

Nylig publiserte forskningsfunn viser at personer født for tidlig med svært lav fødselsvekt (VLBW ≤ 1500g) fortsatt har motoriske vansker i en alder av 31-43 år. Forskningen ble utført i en felles studie av de to fødselskohortene «Helsinki Study of Very Low Birth Weight Adults» (HeSVA) og «NTNU Low Birth Weight in a Lifetime Perspective» (NTNU LBW Life).

Dårligere motoriske ferdigheter

Det er kjent at barn, ungdommer og unge voksne som er født for tidlig har høyere risiko for motoriske problemer sammenlignet med jevnaldrende. Det har imidlertid vært uklart om disse problemene vedvarer inn i voksenlivet. Den eneste tidligere studien som har undersøkt dette brukte selvrapportering av motoriske ferdigheter. I den nylig publiserte studien undersøkte forskerne fin- og grovmotoriske ferdigheter blant voksne med en som var født for tidlig med VLBW, sammenlignet med en kontrollgruppe av personer født til termin. Deltakerne hadde en gjennomsnittsalder på 36 år. Deltakernes motoriske ferdigheter ble undersøkt ved hjelp av fire forskjellige standardiserte motoriske tester som består av oppgaver som måler ulike aspekter ved motorisk funksjon. Resultatene viste at VLBW-gruppen skåret dårligere på alle de motoriske testene sammenlignet med kontrollgruppen, og spesielt dårligere på oppgaver som var tidsbaserte og involverte krav til hurtighet.

Ifølge førsteforfatter av artikkelen og PhD-kandidat ved NTNU, Silje Dahl Benum, er dette «den første studien som bruker kliniske tester og ikke kun spørreskjema for å undersøke motoriske ferdigheter blant personer født med svært lav fødselsvekt i voksen alder. Funnene er viktige for forståelse av varigheten av motoriske vansker i denne populasjonen».  

I artikkelen diskuterer forfatterne hjernepatologi og redusert synsfunksjon hos personer født for tidlig som mulige årsaker til de dårligere motoriske ferdighetene.

«HeSVA-NTNU-studien»: En felles studie av to nordiske fødselskohorter

Studien inkluderte totalt 118 deltakere født med VLBW og 147 kontrolldeltakere fra de to Nordiske fødselskohortene: «Helsinki Study of Very Low Birth Weight Adults» (HeSVA) and «NTNU Low Birth Weight in a Lifetime Perspective» (NTNU LBW Life). Begge er blant de eldste oppfølgingsstudiene av for tidlig fødte i verden. Deltakerne har blitt fulgt siden fødselen med omfattende undersøkelser av fysisk og psykisk helse i hver kohort og i 2019 ble en felles datainnsamling med samme metoder igangsatt av prosjektlederne professor Eero Kajantie fra HeSVA og professor Kari Anne I. Evensen fra NTNU LBW Life. Fra «HeSVA-NTNU-studien» har resultater om synsfunksjon og kroppssammensetning nylig blitt publisert (Kulmala & Jørgensen et al. 2023 og Jussinniemi et al. 2023) som viser at VLBW-deltakerne også har flere synsproblemer og mindre fettfri kroppsmasse sammenlignet med kontrolldeltakerne. Dårligere motoriske ferdigheter føyer seg altså inn i rekken av helseutfordringer som individer født med svært lav fødselsvekt ofte opplever i voksenlivet.

«Viktig artikkel som kommer til å få oppmerksomhet»

Artikkelen ble publisert i tidsskriftet Developmental Medicine and Child Neurology den 19. februar. Ifølge professor Eero Kajantie fra NTNU, Finnish Institute for Health and Welfare and University of Oulu er dette «en viktig artikkel som sannsynligvis vil tiltrekke seg oppmerksomhet. Tidligere studier har funnet at personer som er født for tidlig med svært lav fødselsvekt er mindre fysisk aktiv enn personer født til termin. Dette kan muligens forklares av motoriske ferdigheter, men det kreves ytterligere studier for å bekrefte dette». Professor Kari Anne I. Evensen fra NTNU legger til «lenge har det vært en oppfatning om at individer som er født for tidlig har forsinket utvikling, men at de tar igjen jevnaldrende over tid. Vår langtidsforskning viser at det dessverre ikke er tilfelle (Evensen et al. 2022). Det er viktig å bringe denne kunnskapen til familier og fagpersoner som er involvert i livet deres gjennom barndommen og inn i voksenlivet for å skape en forståelse av deres langvarige utfordringer. Selv om at motoriske vansker kanskje er et mindre problem i voksen alder når man kan velge sine egne aktiviteter, er det viktig å hjelpe barn og unge med å finne aktiviteter som de mestrer og som kan gi dem glede».

Link til artikkelen:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dmcn.15883

Link til Helsinki Study of Very Low Birth Weight Adults (HeSVA)-studien:

https://thl.fi/en/research-and-development/research-and-projects/helsinki-study-of-very-low-birth-weight-adults-hesva-

Link til NTNU Low Birth Weight Life-studien:

https://www.ntnu.no/ikom/lbw#/view/about

Referanser:

Kulmala & Jørgensen et al. 2023: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37172142/

Jussinniemi et al. 2023: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37973945/

Evensen et al. 2022: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35867340/

Silje Dahl Benum
+ posts
Kari Anne I. Evensen
Kari Anne I. Evensen
+ posts