Er tidlige oppfølgingssamtaler med motiverende intervju en god metode for å hjelpe langtidssykemeldte tilbake i jobb?

Langtidssykemelding (åtte uker eller mer) er et folkehelseproblem og en utfordring for dem det gjelder. Å komme tilbake til arbeid er en kompleks prosess for den sykemeldte. NAV anbefaler sine veiledere å bruke en metode kalt motiverende intervju (MI) når de følger opp sykmeldte arbeidstakere, men det er lite forskning som tilsier at dette skal være effektivt for å hjelpe sykmeldte tilbake i arbeid. MI er en veiledningsmetode som går ut på å fremkalle atferdsendring ved hjelp av å løse ambivalens, som enkelt sagt er to motstridende tanker eller følelser.

Pilot 0-24 Trondheim – en spennende sosialmedisinsk innovasjon

Pilot 0 – 24 i Trondheim vil prøve ut en tverrfaglig økonomisk modell der pengene skal gå direkte til innbyggerne. Målgruppene i Trondheim er utsatte ungdommer mellom 12 – 24 år og lavinntektsfamilier (med små barn) som er bosatt i Trondheim. Det innbyggerne i disse målgruppene selv mener de trenger, skal være styrende for tildeling av penger og hvordan ulike aktører samhandler.

Forebygging av livstruende sykdommer i et livsløp

Barndommens betydning for mental helse i voksen alder er godt
kjent, men at påvirkninger i barneårene også kan føre til somatisk
sykdom, har fått langt mindre oppmerksomhet. Men forskning de
siste 40 årene – fra 1980-tallet – har gitt økende forståelse for at
livsløpsperspektivet også er viktig for fysiske sykdommer. Ikke minst
gjelder det livstruende sykdommer som vanligvis ikke dukker opp og
gir plager før vi har passert 60 eller 70 års alder.