Hvordan møtes barn og unge under 18 år, når mor hasteinnlegges på grunn av psykisk lidelse? Hva slags ivaretakelse er det av de unge, hvis far havner i en ulykke og må fraktes til sykehus? Barn er ikke unge voksne. Derfor er det viktig at sykepleierutdanningen ved NTNU nå vektlegger hvordan vi skal ivareta barn som pårørende.

I 2010 ble det lovfestet at helsepersonell er pliktige til å kartlegge og ivareta barn under 18 år som kan være pårørende. Likevel har dette vært lite vektlagt i utdanningen av sykepleiere. Pårørende generelt har vært et viktig tema, men det har vært lite oppmerksomhet og trening av sykepleiere i møte med barn og unge.

Svarte med poster

I 2020 ble det utarbeidet en ny studieplan ved sykepleierutdanningen ved NTNU, hvor barn som pårørende ble en del av studieplanen. Dette gir oss som kommende sykepleiere bedre forutsetninger for å møte og ivareta barn som opplever sykdom og ulykker i nær familie. 

Studieplanen for sykepleierutdanningen ved NTNU i Ålesund, Trondheim og Gjøvik er felles for de tre studiestedene. På Campus Gjøviks er posterne vår måte å svare på et obligatorisk krav i studie- og undervisningsplanen i det andre studieåret.

Vi laget en faglig poster om barn som pårørende. Tittelen på vår poster var “Barn i for store sko”. Tema var hvordan helsepersonell og foresatte kan ivareta barn og unge som pårørende.

Se, lær, smil

Hensikten med posteren var å vektlegge barnets behov sett fra deres perspektiv. Hvordan barn ønsker å bli møtt var et viktig tema i posteren. For eksempel se barnet, lær dets navn, smil, se barnet i øynene, se verden fra barnets perspektiv, legg fra deg det du har i hendene og still åpne spørsmål til barnet.

Posteren vant Posterkonkurransen ved sykepleierutdanningen ved NTNU Gjøvik 2022.

Å lage en poster var en lærerik måte å arbeide med faget på, blant annet måtte vi forstå faget godt for å kunne legge det frem på en kort og konsis måte. Vi opplevde det også givende å lage poster fordi det skilte seg ut fra den vanlige studiehverdagen.

At ansatte ved Institutt for helsevitenskap ved NTNU vurderte de ulike posterne og der det ble utlyst konkurranse om den beste posteren, var ekstra inspirerende.

Så barn gjennom VR-briller

I tillegg til utarbeidelse av poster, simulerte vi på sykepleierutdanningen på Gjøvik kommunikasjon mellom sykepleier og barn ved bruk av VR-briller. Dette ga oss studenter eksempler og trening på hvordan vi kan kommunisere med barn. Slik trening kan gi sykepleiere økt trygghet i møte med barn og unge som pårørende.

Arbeidet med posteren og den nye studieplanen vil vi trolig føre til at vi som kommende sykepleiere stiller bedre faglig rustet i møte med barn. Med økt kunnskap om barn som pårørende, får man som sykepleier et bedre grunnlag til å ivareta og veilede nettopp denne gruppen. 

I undervisningen har vi studert barns atferd som pårørende, blant annet ulike reaksjonsmønstrene hos barn som opplever vanskelige perioder og tunge beskjeder når de er pårørende. Eksemplene som ble brukt rundt barn som pårørende, bidrar til å gi oss bredere grunnlag for veiledning og omsorg til denne sårbare gruppen med mennesker.

Victoria og Kine var i studentgruppen som vant Posterkonkurransen ved sykepleierutdanningen ved NTNU Gjøvik 2022. De går andre året på utdanningen. Tema for deres poster var Barn som pårørende.

Kine Bakkland profilbilde
Kine Bakkland
Sykepleiestudent at NTNU i Gjøvik | + posts
Viktoria Lykseth
Sykepleiestudent at NTNU i Gjøvik | + posts
Merete Furnes
Studentveilder, førstelektor og emneansvarlig at NTNU, Institutt for helsevitenskap i Gjøvik | + posts