I starten av november 2022 kom Stortingsmelding 8, Menneskerettar for personar med utviklingshemming – Det handlar om å bli høyrt og sett. Eit mål for meldinga er samordna og koordinerte tenester og tiltak for personar med utviklingshemming. Hovudbodskapen er at menneske med utviklingshemming skal ha dei same rettane og moglegheitene som alle andre.