Regionalt fagmiljø (RFM)

Regionalt fagmiljø (RFM) har ansvar for den statlige satsningen på kompetanseheving og tjenesteutvikling, og skal bidra til å øke kunnskapen og heve kvaliteten på tjenestene til barn, unge og voksne med nevropsykiatriske diagnoser.

Les mer om bakgrunnen her.

Nettverkssamling/fagdag om Tourettes syndrom

Torsdag 8. juni 2017 10.00 - 15.00

På Radisson BLU hotell

Trondheim Airport (Værnes)

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse-Midt inviterer med dette til fagdag/nettverkssamling med tema Tourettes syndrom og OCD.

Faglig ansvarlig for samlinga er Bernhard Weidle, overlege, Dr. med. fra Universitetet i Tübingen, Tyskland og Ph.D. fra NTNU og spesialist i Pediatri og Barne- og ungdomspsykiatri. Han jobber nå i BUP og på RKBU.
Bernhard Weidle har lang erfaring med utredning og behandling av barn og ungdom med nevopsykiatriske tilstander (ADHD, autismespekterforstyrrelser, Tourettes syndrom og OCD).

Han har bl.a. deltatt i planlegging og gjennomføringen av en nordisk multisenter behandlingsstudie for OCD hos barn og ungdom (Nordic Longterm Treatment Study, NordLOTS).

Samlinga er aktuell for fagpersoner i spesialisthelsetjenesten. Det legges opp til casedrøftinger og diskusjon.

Program:

10.00 - 11.30

Bernhard Weidle: Er det tics eller er det tvang?
Tourettes syndrom og OCD som fenomen og i et behandlingsperspektiv.

12.30
Lunch

13.00 - 15.00

Bernhard Weidle fortsetter
Diskusjon/spørsmål/casedrøftinger  

Påmelding

Påmeldingsfrist: 23. mai. 2017

Samlinga (inkludert lunsj) er gratis. Evt. reise og opphold må dekkes av den enkeltes arbeidssted.

Fri, 17 Mar 2017 12:20:33 +0100

Fagprosedyre for EIBI tilgjengelig på Helsebiblioteket

Tidlig og intensiv atferdsanalytisk behandling, internasjonalt beskrevet som EIBI (Early Intensive Behavioral Intervention), er en evidensbasert intervensjon for barn med autismespekterforstyrrelser. EIBI er en metode for oppfølging av små barn med autisme, og den første som er beskrevet i en fagprosedyre.

Fagprosedyren beskriver gjennomføring av EIBI og kvalitetsstandarder for spesialisthelsetjenesten sin implementering av intervensjonen i samhandling med det kommunale tjenestetilbudet.

Fagprosedyren beskriver hovedrammene for forløp og prioriteringer. Heterogeniteten i pasientgruppen stiller store krav til individuelle kliniske vurderinger fra spesialisthelsetjenesten ved implementering av EIBI.
Det er opp til de lokale Helseforetak og til de regionale helseforetakene om de tar i bruk denne fagprosedyren.

Les om fagprosedyren her.

Oppdatert Mon, 03 Apr 2017 11:29:30 +0200

Rapport fra evaluering av de nevropsykiatriske teamene (NP-teamene)

Evalueringen er ferdig og kan lastes ned her.

I denne rapporten beskrives evaluering av nevropsykiatriske team (NP-team) i de lokale Helseforetakene i Midt-Norge. Evalueringen er gjennomført av RKBU Midt-Norge ved fagkoordinator for Regionalt fagmiljø i Midt-Norge, Hege Ramsøy-Halle. En arbeidsgruppe nedsatt med forsker Åse Bratterud og førsteamanuensis Anne Mari Undheim fra RKBU har bidratt.

Evalueringen viser at NP-teamene i de lokale helseforetakene har utviklet seg ulikt siden oppstarten i 2006. Det har vært gjort mye godt arbeid i teamene, spesielt med kompetansebygging og felles drøftinger. Samarbeid og gode møtepunkter mellom habilitering og psykisk helsevern er lurt, nyttig og nødvendig, spesielt for brukere med autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi.

Her har tjenestene felles utfordringer blant annet med samsykelighet, og pasientene kan ha behov for tjenester fra flere avdelinger. Felles forståelse, likeverdige tilbud og tiltak, og å kunne møtes på tvers av tjenestene er derfor spesielt viktig for disse diagnosegruppene. Det er også stadig behov for kompetanseheving, kunnskapsspredning og tjenesteutvikling. For at en organisering med NP-team skal fungere godt, må teamene forankres godt i ledelsen. Teamene må også ha et tydelig mandat, slik at oppgaver og forventninger er avklart.

Helseforetakene bør derfor legge til rette for at fagpersoner kan møtes på tvers av fagområdene, lære av hverandre og utvikle felles forståelse. Videre oppfølging av evalueringen fra det regionale fagmiljøet vil være i samarbeid med avdelinger og klinikker i de lokale helseforetak, og med det regionale helseforetaket.

Last ned rapporten her.

Oppdatert Mon, 13 Feb 2017 13:37:02 +0100
Oppdatert Fri, 20 Jan 2017 14:11:04 +0100

E-læringskurs om narkolepsi

NevSom (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier) har utviklet et e-læringskurs om narkolepsi. Kurset er spesielt rettet mot lærere i barne- og ungdomsskolen som har elever med narkolepsi, men alle som er interessert kan ta kurset.

Se mer om kurset og ta det her.

Oppdatert Fri, 20 Jan 2017 13:11:03 +0100

Prosjektstøtte fra Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi 2016

Det kom inn 10 svært gode søknader om prosjektstøtte, og av disse ble følgende prosjekter prioritert:

 • Habiliteringstjenestene for voksne i Sør-Trøndelag, Sunnmøre og i Nord- Trøndelag gis alle støtte til fortsatt deltagelse i AUP-studien (multisenterstudien om personer med Autisme, utviklingshemning og psykisk lidelse). Dette er en studie som strekker seg over flere år, fra 2010 til 2017. Totalt innvilges det prosjektstøtte på 370 000 til de tre tjenestene.
 • Psykiatrisk klinikk, HNT, får prosjektstøtte til utvikling av psykoedukativ intervensjon for voksne pasienter med ADHD. Prosjektet gjøres i samarbeid med DPS Nidaros og DPS Tiller (St. Olavs Hospital). Prosjektmidlene fordeles over fire år, fra 2016 til 2019, med 75 000 pr år.
 • Nevropsykiatrisk team- Helse Sunnmøre får støtte til kompetanseheving innen voksenpsykiatrien på vasker i hverdagen og tilrettelegging ovenfor personer med nevroutviklingsforstyrrelser med vekt på hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD. Det tildeles prosjektmidler fordelt over tre år, 2016-2018, totalt kr 300 000.
 • BUP- klinikk Klostergata St. Olavs får prosjektstøtte til prosjektet «Kognitiv atferdsterapi i gruppe for ungdom i alderen 14-18 år». Også her fordeles prosjektstøtten over 4 år, fra  2016 til 2019, med 75 000 pr år.

I tillegg fikk disse prosjektene planlagt gjennomført i 2016 innvilget støtte i 2015:

 • Opplæring i foreldreprogram Autisme fra Glenne regionalt senter for Autisme v/Habiliteringstjenesten for barn på Sunnmøre
 • ATLASS- kurs
Oppdatert Mon, 21 Nov 2016 15:08:15 +0100

ADHD Forskningsnettverk – utlysning av forskningsmidler for 2017

NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier har ansvar for å drive Nasjonalt Forskningsnettverk for ADHD. Siden starten i 2007 har forskningsnettverket delt ut midler til forskning og fag- og metodeutvikling på ADHD.

Forskningsnettverket skal utvikle og kvalitetssikre vitenskapelig og klinisk tverrfaglig kunnskap og kompetanse på ADHD som skal være tilgjengelig gjennom undervisning, forskningsformidling, fagutvikling og informasjonsvirksomhet. Styrking av forskningsinnsatsen på ADHD er en av hjørnesteinene i virksomheten.

For 2017 kan det søkes om støtte til enkeltprosjekt innen forskning på inntil kr. 300.000. Prosjektet må kunne defineres inn under formålet til ADHD forskningsnettverket som er å bidra til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og styrking av tiltak som fremmer behandling og oppfølging av personer med ADHD (St.prp. nr 1 i 2006/7).

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

 • Kort sammendrag av prosjektbeskrivelse
 • Faglig kompetanse i styringen av prosjektet
 • Målsetting og forventede resultater
 • Gjennomførbarhet og tidsplan
 • Budsjett og finansieringsplan
 • Prosjektbeskrivelse
 • CV

 

Søknadsskjema:

Søknad om støtte sendes elektronisk via dette søknadskjemaet.

Søknadsfrist: 05.03.2017.

Kontaktpersoner

Michael B. Lensing, miclen@ous-hf.no /tlf 2301 6067

Egil Midtlyng, uxmieg@ous-hf.no / 2301 6035

Tildeling av midler kunngjøres i uke 18 (02.05.- 05.05.17).

 

PS! Denne informasjonen er hentet fra Nevsom.no

 

Oppdatert Wed, 14 Dec 2016 10:09:47 +0100

Regionalt fagmiljø (RFM) for ADHD, autisme, Tourettes syndrom og narkolepsi

 
Ny fagkoordinator ved RKBU Midt-Norge

Hege Ramsøy-Halle ble i høst ansatt ved RKBU som fagkoordinator for det regionale fagmiljøet (RFM) for ADHD, autisme, Tourettes syndrom og narkolepsi, etter at RKBU overtok dette ansvaret i 2014. Les mer om bakgrunnen her: http://bit.ly/RFMfagkoordinator

Posted by RKBU Midt-Norge on 10. november 2015
Thu, 29 Sep 2016 20:15:05 +0200

Kontakt

E-post: kontakt@rkbu.ntnu.no
Telefon: +47 73 55 15 00
Studieveileder: studieveileder@rkbu.ntnu.no

Postadresse:

RKBU Midt-Norge, NTNU
Postboks 8905 MTFS
7491 Trondheim

Besøksadresse Trondheim:

Klostergata 46, 7030 Trondheim
3. etg. (klikk for kart)

Besøksadresse Levanger:

Forskningsveien 2
7600 Levanger (klikk for kart)