Forskning ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap

ISS skal bidra til langsiktig grunnforskning og fagutvikling innen sosiologi, statsvitenskap, idrettsvitenskap og medievitenskap, og dette skal legge grunnlaget for den forskningsbaserte undervisningen ved instituttet.

Instituttet har i sin strategi for 2016-2020 følgende strategiske satsingsområder innen forskning:

Sosiologi

Idrettsvitenskap

Statsvitenskap

Vi skal utvikle flerfaglige forskningssamarbeid som tydeliggjør samfunnsvitenskapens bidrag til NTNUs spesielle samfunnsoppdrag. Forskningsaktivitetene ved ISS har en klar relevans og tilknytning til de tematiske satsingsområdene ved NTNU: Energi, Havromsvitenskap og teknologi, Helse, velferd og teknologi og Bærekraftig samfunnsutvikling.   

 Vår forskning skal svare på sentrale samfunnsutfordringer.

Instituttets ansatte skal følge med i den faglige utviklingen og bidra i de sentrale faglige debattene innen våre disipliner. Forskningen skal være basert på en gjennomtenkt og kritisk lesning av den relevante litteraturen. Fagmiljøene ved instituttet skal også bidra til sine fags teoriutvikling. Vår forskning skal ha høy kvalitet, basert på deltakelse i sterke nasjonale og internasjonale forskernettverk.

Våre metodologiske valg skal være nøye gjennomtenkt, og vi skal være fullt klar over de virkningene slike valg kan få for våre forskningsresultater. Vårt forskningsarbeid skal være presist og grundig.

I vår forskning stiller vi de høyeste etiske krav til oss selv. Våre forskere skal følge de etiske retningslinjene for forskning i alle faser i forskningsprosjektene slik de beskrives av de forskningsetiske komiteene. 

Formidling av vår forskning er en sentral oppgave for instituttet. Instituttets ansatte skal gjøre våre forskningsresultater allment tilgjengelige -  både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

ISS tilbyr ph.d.-program i sosiologi og statsvitenskap som forbereder kandidatene for karrierer innen forskning og undervisning ved ledende utdanningsinstitusjoner, og for karrierer som krever høy kompetanse og analytiske evner. Ph.d.-kandidatene i sosiologi og statsvitenskap gis gode muligheter til å være i kunnskapsfronten både mht. fagområdets vitenskapsteori og metoder. Alle doktorgradsprosjekter skal gjennomføres i aktive forskningsgrupper og doktorgradskandidatene skal delta i internasjonale forskernettverk.

Instituttet tar også et nasjonalt ansvar for forskerutdanning innenfor våre fagområder.

 

 

 

Fri, 21 Oct 2016 13:07:26 +0200