Opptak

Politiattest

Opptak ved en rekke studier ved NTNU forutsetter at du fremlegger en politiattest.

For studier ved NTNU der det er praksis eller ferdighetstrening og der studenten slik kan komme i kontakt med mindreårige eller andre svake grupper kreves barneomsorgsattest for opptak, jf. politiregisterlovens § 39. Studenter som ikke leverer politiattest ved studiestart, kan ikke delta i praksis ved studieprogrammet og risikerer forsinkelse og eventuell tap av studierett.

Dersom det er gitt særlige regler om politiattest for bestemte typer yrkesutøving, gjelder disse tilsvarende for studenter som deltar i praksisstudier eller klinisk undervisning.

Hvem skal levere politiattest?

Det vil stå i opptaksbrevet om du må levere politiattest. Se nederst for en uttømmende oversikt over hvilke utdanninger som er omfattet av politiattestordningen ved NTNU.

Når er fristen for å levere politiattest uten merknader?

Når du mottar bekreftelse på opptak, må du umiddelbart søke politiet om utstedelse av politiattest. Det kan ta noen uker for politiet å få ordnet med dette. Vær derfor ute i god tid. Politiattesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Dersom du ikke har merknader på politiattesten, skal denne leveres ved studiestart.

Hva gjør jeg hvis jeg har merknader på politiattesten?

Får du tilbud om studieplass og har merknader på politiattesten, skal du sende politiattesten til NTNU senest tre uker etter at tilsagn om studieplass er gitt.  

Hvilke konsekvenser kan merknad på politiattesten ha?

I barneomsorgsattesten skal det fremgå om du er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for overtredelse av følgende paragrafer i straffeloven:

§ 162 (narkotika), §§ 192-197, § 199, § 200 annet ledd, § 201 første ledd bokstav c, § 201a, § 203, § 204a (seksualforbrytelser), § 219 (familievold), § 224 (menneskehandel), § 229 annet og tredje straffealternativ (legemsbeskadigelse), § 231 (grov vold), § 233 (drap) og § 268 (grovt ran).

Dersom det er gitt særlige regler om politiattest for bestemte typer yrkesutøving, gjelder disse tilsvarende for studenter som deltar i praksisstudier eller klinisk undervisning. Dette betyr blant annet at NTNU vil innhente politiattest som beskrevet i helse- og omsorgstjenestelovens § 5-4 dersom det er mulighet for at studenter på det aktuelle studiet vil gjennomføre minst én praksisperiode i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Denne politiattesten er mer omfattende enn barneomsorgsattesten etter uhl. 4-9 første ledd.

Det er viktig å være klar over at merknad på politiattesten ikke fører til automatisk tap av rett til å delta i praksisstudier/klinisk undervisning. Klagenemnda ved NTNU skal med bakgrunn i forholdene ved den kliniske undervisningen og praksisopplæringen på den utdanningen du er tilbudt studieplass, og opplysningene om de forhold som ligger til grunn for politiattesten, vurdere om hensynet til pasienter, klienter, elever eller andre skal føre til utestengning fra praksisopplæring eller klinisk undervisning.

Dersom det fremgår av en politiattest at du har merknader som er relevante for studiet du er tatt opp til, vil du straks bli underrettet om hvilken rett du har til gratis advokatbistand etter statens salærsatser.

Det er ditt ansvar å fremlegge dokumentasjon om forhold som ligger til grunn for politiattestens merknader.

Dette kan være utskrift av siktelse, tiltale, forelegg og dom. Når du har skaffet all nødvendig dokumentasjon og oversendt dette til NTNU har universitetet 10 dager på å oversende saken til NTNUs klagenemnd. Denne fristen er absolutt. Det er viktig at du skaffer informasjon så raskt som mulig da du ikke har rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier ved den aktuelle utdanningen inntil klagenemnda har fattet vedtak i saken.

Hvor lenge er politiattesten gyldig?

Tidligere måtte alle studenter levere ny politiattest etter tre år. Slik er det ikke lenger, nå gis NTNU adgang til å få utlevert nye opplysninger fra politiet, dersom det er grunn til å tro at det foreligger nye opplysninger av betydning for innholdet på politiattesten. Slik fornyet vandelskontroll foretas i samsvar med politiregisterlovens § 43.

Hjemmelgrunnlag

NTNU har i universitets- og høyskoleloven § 4-9 første ledd hjemmel til å innhente barneomsorgsattest etter politiregisterloven § 39.

 

Det følger av uhl. § 4-9 annet ledd at dersom det er gitt særlige regler om politiattest for bestemte typer yrkesutøving, gjelder disse tilsvarende for studenter som deltar i praksisstudier eller klinisk undervisning. Her gjør vi spesielt oppmerksom på at NTNU vil ved opptak til studier hvor det er mulighet for at studenter vil gjennomføre minst én praksisperiode i den kommunale helse- og omsorgstjenesten innhente politiattest som beskrevet i hol. § 5-4.

Hvordan søke om politiattest?

Du søker om politiattest ved å fylle ut et søknadskjema.

Søk om politattest

Dersom du ikke har merknader på politiattesten, skal denne leveres ved studiestart.

Får du tilbud om studieplass og har merknader på politiattesten, skal du sende politiattesten til NTNU senest tre uker etter at tilsagn om studieplass er gitt. 

Viktige regelverk

En rekke lover inneholder krav om politiattest for bestemte typer yrkesutøving, blant annet:

Program Mottak av politiattest Mottak av politiattest m/ merknad
Årsstudier i Trondheim
Praktisk-pedagogisk utdanning Institutt for lærerutdanning Institutt for lærerutdanning
Program Mottak av politiattest Mottak av politiattest m/ merknad
Bachelorprogram i Trondheim
Audiologi Servicesenteret på Campus Tunga, Tungasletta 2 Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Barnevern
Drama og teater Institutt for kunst- og medievitenskap Det humanistiske fakultet
samfunns- og idrettsvitenskap Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Bygg 9, Dragvoll Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Dragvoll
Ergoterapi Servicesenteret på Campus Tunga, Tungasletta 2 Servicesenteret på Campus Tunga, Tungasletta 2
Fysioterapi

Grunnskolelærer

Institutt for lærerutdanning, Rotvoll Institutt for lærerutdanning, Rotvoll

Radiografi

Studentservice i Øya helsehus, Maurits Hansens gate 2 Servicesenteret på Campus Tunga, Tungasletta 2

Sosialt arbeid (sosionom)

Servicesenteret på Campus Tunga, Tungasletta 2

Sykepleie

Studentservice i Øya helsehus, Maurits Hansens gate 2

Tegnspråk og tolking

Fakultet for lærer- og tolkeutdanning, Rotvoll Fakultet for lærer- og tolkeutdanning, Rotvoll

Vernepleie

Servicesenteret på Campus Tunga, Tungasletta 2 Servicesenteret på Campus Tunga, Tungasletta 2
Yrkesfaglærerutdanning Institutt for lærerutdanning, Dragvoll Institutt for lærerutdanning, Dragvoll
 
Masterprogram (5 og 6 år) i Trondheim
Program Mottak av politiattest Mottak av politiattest m/ merknad

Lektorutdanning

Institutt for lærerutdanning Institutt for lærerutdanning

Medisinstudiet

Det medisinske fakultet, Resepsjonen i Kunnskapssenteret Det medisinske fakultet, Postboks 8905, 7491 Trondheim

Psykologutdanning, 6-årig løp

Institutt for psykologi, Bygg 12, Dragvoll Institutt for psykologi, Bygg 12, Dragvoll
Masterprogram - 2-årig i Trondheim
Program Mottak av politiattest Mottak av politiattest m/ merknad

Farmasi

Det medisinske fakultet, Resepsjonen i Kunnskapssenteret Det medisinske fakultet, Postboks 8905, 7491 Trondheim

Logopedi

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet

Pedagogikk, studieretning for spesialpedagogikk

Institutt for pedagogikk og livslang læring, Dragvoll Institutt for pedagogikk og livslang læring, Dragvoll

Master i fag-og yrkesdidaktikk:  

Det kreves ikke politiattest for opptak til master i fag- og yrkesdidaktikk. Men studenter som planlegger å bruke første år av masterprogrammet som fjerde år i grunnskolelærerutdanningen (GLU), må levere politiattest før de får ta GLU-praksis ved ILU.

Institutt for lærerutdanning Institutt for lærerutdanning

Matematikkdidaktikk for 1-7

Institutt for lærerutdanning Institutt for lærerutdanning

Matematikkdidaktikk for 5-10

Norskdidaktikk 1-7

Norskdidaktikk 5-10

Psykisk helsearbeid Studentservice i Øya Helsehus, Maurits Hansens gate 2 Studentservice i Øya Helsehus, Maurits Hansens gate 2
Program Mottak av politiattest Mottak av politiattest m/ merknad
Videreutdanninger i Trondheim
Helsesøsterutdanning Studentservice i Øya Helseshus, Maurits Hansens gate 2 Studentservice i Øya Helseshus, Maurits Hansens gate 2
 
Jordmorutdanning
Anestesisykepleie

Akuttsykepleie

Barnesykepleie

Intensivsykepleie

Operasjonssykepleie

Kreftsykepleie

Psykisk helsearbeid

Magnetisk Resonans (ViMR)

Ultralyd og hjerte og kar

Grunnkurs i ultralyd

Ultralyd og kar
 
Program Mottak av politiattest Mottak av politiattest m/ merknad
Bachelorprogram i Gjøvik

Sykepleie

Studenttorget, NTNU i Gjøvik, Pb 191, 2802 Gjøvik Studenttorget, NTNU i Gjøvik, Pb 191, 2802 Gjøvik

Radiografi

Ergoterapi
Program Mottak av politiattest Mottak av politiattest m/ merknad
Masterprogram 2-årig i Gjøvik

Klinisk sykepleie, spesialisering i anestesisykeplei

Studenttorget, NTNU i Gjøvik, Pb 191, 2802 Gjøvik Studenttorget, NTNU i Gjøvik, Pb 191, 2802 Gjøvik
Klinisk sykepleie, spesialisering i intensivsykepleie
Program Mottak av politiattest Mottak av politiattest m/ merknad
Videreutdanninger i Gjøvik

Anestesisykepleie

Studenttorget, NTNU i Gjøvik, Pb 191, 2802 Gjøvik Studenttorget, NTNU i Gjøvik, Pb 191, 2802 Gjøvik

Intensivsykepleie

Operasjonssykepleie

Klinisk sykepleie, spesialisering i operasjonssykepleie
Program Mottak av politiattest Mottak av politiattest m/ merknad
Bachelorprogram i Ålesund

Sykepleie

Opptakskontoret v/ Studentservice i Ålesund

Opptakskontoret v/ Studentservice i Ålesund

Program Mottak av politiattest Mottak av politiattest m/ merknad
Master 2-årig i Ålesund

Avansert klinisk sykepleie

Opptakskontoret v/ Studentservice i Ålesund

Opptakskontoret v/ Studentservice i Ålesund

Program Mottak av politiattest Mottak av politiattest m/ merknad
Videreutdanninger i Ålesund

Anestesisjukepleie

Opptakskontoret v/ Studentservice i Ålesund

Opptakskontoret v/ Studentservice i Ålesund

 

Operasjonsjukepleie

Intensivsjukepleie

Kreftsjukepleie

Helsesøsterutdanning

 


Kontakt

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om hvordan du kan søke eller hva som kreves for å kvalifisere.

NTNU i Trondheim
Telefon: 73 59 77 00
E-post: opptak@ntnu.no 

NTNU i Gjøvik
Telefon: 61 13 54 00
E-post:
opptak@ntnu.no  

NTNU i Ålesund
Telefon: 70 16 12 00
E-post: opptak@ntnu.no 

Postadresse NTNU Trondheim
NTNU
Avdeling for studieadministrasjon
Opptak

7491 Trondheim