Opptak

Politiattest

Opptak ved en rekke studier ved NTNU forutsetter at du fremlegger en politiattest.

Det er fastsatt i kapittel 6 i opptaksforskrifta at det skal kreves politiattest til studier der studentene kommer i kontakt med pasienter, klienter, barnehagebarn, elever eller andre sårbare grupper som del av klinisk undervisning eller praksisopplæring. Dette gjelder lærer- og lektorutdanninger, helseutdanninger, videreutdanninger og årsstudium som har praksis.

Studenter som ikke leverer politiattest ved studiestart, kan ikke delta i praksis ved studieprogrammet og risikerer forsinkelse og eventuelt tap av studierett. Politiattesten skal leveres i papirform.

Hvem skal levere politiattest?

Det vil stå i opptaksbrevet om du må levere politiattest. Se nederst for en uttømmende oversikt over hvilke utdanninger som er omfattet av politiattestordningen ved NTNU.

Når er fristen for å levere politiattest uten merknader?

Når du mottar bekreftelse på opptak, må du umiddelbart søke politiet om utstedelse av politiattest. Det kan ta noen uker for politiet å få ordnet med dette. Vær derfor ute i god tid. Politiattesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Dersom du ikke har merknader på politiattesten, skal denne leveres ved studiestart.

Hva gjør jeg hvis jeg har merknader på politiattesten?

Får du tilbud om studieplass og har merknader på politiattesten, skal du sende politiattesten til NTNU senest tre uker etter at tilsagn om studieplass er gitt.  

Hvilke konsekvenser kan merknad på politiattesten ha?

I barneomsorgsattesten skal det fremgå om du er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for overtredelse av følgende paragrafer i straffeloven:

§ 162 (narkotika), §§ 192-197, § 199, § 200 annet ledd, § 201 første ledd bokstav c, § 201a, § 203, § 204a (seksualforbrytelser), § 219 (familievold), § 224 (menneskehandel), § 229 annet og tredje straffealternativ (legemsbeskadigelse), § 231 (grov vold), § 233 (drap) og § 268 (grovt ran).

Dersom det er gitt særlige regler om politiattest for bestemte typer yrkesutøving, gjelder disse tilsvarende for studenter som deltar i praksisstudier eller klinisk undervisning. Dette betyr blant annet at NTNU vil innhente politiattest som beskrevet i helse- og omsorgstjenestelovens § 5-4 dersom det er mulighet for at studenter på det aktuelle studiet vil gjennomføre minst én praksisperiode i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Denne politiattesten er mer omfattende enn barneomsorgsattesten etter uhl. 4-9 første ledd.

Det er viktig å være klar over at merknad på politiattesten ikke fører til automatisk tap av rett til å delta i praksisstudier/klinisk undervisning. Klagenemnda ved NTNU skal med bakgrunn i forholdene ved den kliniske undervisningen og praksisopplæringen på den utdanningen du er tilbudt studieplass, og opplysningene om de forhold som ligger til grunn for politiattesten, vurdere om hensynet til pasienter, klienter, elever eller andre skal føre til utestengning fra praksisopplæring eller klinisk undervisning.

Dersom det fremgår av en politiattest at du har merknader som er relevante for studiet du er tatt opp til, vil du straks bli underrettet om hvilken rett du har til gratis advokatbistand etter statens salærsatser.

Det er ditt ansvar å fremlegge dokumentasjon om forhold som ligger til grunn for politiattestens merknader.

Dette kan være utskrift av siktelse, tiltale, forelegg og dom. Når du har skaffet all nødvendig dokumentasjon og oversendt dette til NTNU har universitetet 10 dager på å oversende saken til NTNUs klagenemnd. Denne fristen er absolutt. Det er viktig at du skaffer informasjon så raskt som mulig da du ikke har rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier ved den aktuelle utdanningen inntil klagenemnda har fattet vedtak i saken.

Hvor lenge er politiattesten gyldig?

Tidligere måtte alle studenter levere ny politiattest etter tre år. Slik er det ikke lenger, nå gis NTNU adgang til å få utlevert nye opplysninger fra politiet, dersom det er grunn til å tro at det foreligger nye opplysninger av betydning for innholdet på politiattesten. Slik fornyet vandelskontroll foretas i samsvar med politiregisterlovens § 43.

Hjemmelgrunnlag

NTNU har i universitets- og høyskoleloven § 4-9 første ledd hjemmel til å innhente barneomsorgsattest etter politiregisterloven § 39.

 

Det følger av uhl. § 4-9 annet ledd at dersom det er gitt særlige regler om politiattest for bestemte typer yrkesutøving, gjelder disse tilsvarende for studenter som deltar i praksisstudier eller klinisk undervisning. Her gjør vi spesielt oppmerksom på at NTNU vil, ved opptak til studier hvor det er mulighet for at studenter vil gjennomføre minst én praksisperiode i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, innhente politiattest som beskrevet i hol. § 5-4.

Hvordan søke om politiattest?

Du søker om politiattest ved å fylle ut et søknadskjema.

Søk om politiattest

Dersom du ikke har merknader på politiattesten, skal denne leveres ved studiestart.

Får du tilbud om studieplass og har merknader på politiattesten, skal du sende politiattesten til NTNU senest tre uker etter at tilsagn om studieplass er gitt. 

Viktige regelverk

En rekke lover inneholder krav om politiattest for bestemte typer yrkesutøving, blant annet:

Program

Mottak av politiattest Mottak av politiattest m/merknad
Årsstudier i Trondheim
Praktisk-pedagogisk utdanning Institutt for lærerutdanning, campus Kalvskinnet Institutt for lærerutdanning, NTNU campus Kalvskinnet, 7491 Trondheim
 
Program Mottak av politiattest Mottak av politiattest m/merknad
Bachelorprogram i Trondheim
Audiologi Servicesenteret på campus Tunga, Tungasletta 2 Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N. Særsten, NTNU pb, 8905, 7491 Trondheim
Barnevern Institutt for sosialt arbeid, Tungasletta 2, hos adm. i 5.etg  på Tungasletta ved Kari Rodahl Institutt for sosialt arbeid, NTNU, Tungasletta 2, 7491 Trondheim
Drama og teater Institutt for kunst- og medievitenskap, Dragvoll

Det humanistiske fakultet v/Studieseksjonen, NTNU, 7491 Trondheim

Samfunns- og idrettsvitenskap Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Bygg 9, Dragvoll Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Bygg 9, Dragvoll, 7491 Trondheim
Ergoterapi Servicesenteret på campus Tunga, Tungasletta 2 Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N. Særsten, NTNU pb 8905, 7491 Trondheim
Fysioterapi Servicesenteret på campus Tunga, Tungasletta 2 Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N. Særsten, NTNU pb 8905, 7491 Trondheim
Radiografi Fakultet for medisin og helsevitenskap, Studentservice i Øya helsehus, Mauritz Hansens gt. 2 Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N. Særsten, NTNU pb 8905, 7491 Trondheim
Sosialt arbeid (sosionom) Institutt for sosialt arbeid, Tungasletta 2, hos adm. i 5.etg ved Kari Rodahl Institutt for sosialt arbeid, NTNU Tungasletta 2, 7491 Trondheim
Sykepleie Fakultet for medisin og helsevitenskap, Studentservice i Øya helsehus, Mauritz Hansens gt. 2 Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N. Særsten, NTNU pb 8905, 7491 Trondheim

Tegnspråk og tolking

Institutt for språk og litteratur, Dragvoll

Det humanistiske fakultet v/Studieseksjonen, NTNU, 7491 Trondheim

Vernepleie Studiekonsulent for vernepleierutdanningen, Tungasletta 2, rom A301/A302 Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N. Særsten, NTNU pb 8905, 7491 Trondheim
Yrkesfaglærerutdanning Institutt for lærerutdanning, campus Kalvskinnet Institutt for lærerutdanning, NTNU Kalvskinnet, 7491 Trondheim
 
Masterprogram (5 og 6 år) i Trondheim
Program Mottak av politiattest Mottak av politiattest m/merknad
Grunnskolelærer 1.-7. trinn Institutt for lærerutdanning, campus Kalvskinnet Institutt for lærerutdanning, NTNU Kalvskinnet, 7491 Trondheim
Grunnskolelærer 5.-10. trinn Institutt for lærerutdanning, campus Kalvskinnet Institutt for lærerutdanning, NTNU Kalvskinnet, 7491 Trondheim

Lektorutdanning for trinn 8-13

Institutt for lærerutdanning, campus Kalvskinnet Institutt for lærerutdanning, NTNU Kalvskinnet, 7491 Trondheim

Medisinstudiet

Fakultet for medisin og helsevitenskap, Resepsjonen i Kunnskapssenteret, Olav Kyrres gt. 10 Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N. Særsten, NTNU pb, 8905, 7491 Trondheim

Profesjonsstudiet i psykologi, 6-årig løp

Institutt for psykologi, campus Dragvoll Institutt for psykologi, NTNU Dragvoll, 7491 Trondheim

 

Masterprogram - 2-årig i Trondheim

Program Mottak av politiattest Mottak av politiattest m/merknad

Farmasi

Fakultet for medisin og helsevitenskap, Resepsjonen i Kunnskapssenteret, Olav Kyrres gt. 10 Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N. Særsten, NTNU pb 8905, 7491 Trondheim
Master i klinisk sykepleie, studieretninger: anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie, kreftsykepleie Fakultet for medisin og helsevitenskap, Studentservice i Øya helsehus, Mauritz Hansens gt. 2. Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N. Særsten, NTNU pb 8905, 7491 Trondheim

Logopedi

Institutt for språk og litteratur, campus Dragvoll

Det humanistiske fakultet v/Studieseksjonen, NTNU, 7491 Trondheim

Pedagogikk, studieretning for spesialpedagogikk

Institutt for pedagogikk og livslang læring, campus Dragvoll Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU Dragvoll, 7491 Trondheim

Master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon

(Studenter som vil bruke første året av masterprogrammet som fjerde år i grunnskolelærerutdanningen, må levere politiattest før de får ta GLU-praksis.)

Institutt for lærerutdanning, campus Kalvskinnet Institutt for lærerutdanning, NTNU Kalvskinnet, 7491 Trondheim

Master i matematikkdidaktikk for 1.-7. trinn

Institutt for lærerutdanning, campus Kalvskinnet Institutt for lærerutdanning, NTNU Kalvskinnet, 7491 Trondheim

Master i matematikkdidaktikk for 5.-10. trinn

Master i norskdidaktikk for 1.-7. trinn

Master i norskdidaktikk for 5.-10. trinn

Program Mottak av politiattest Mottak av politiattest m/merknad

 

Videreutdanninger i Trondheim

Helsesykepleie Fakultet for medisin og helsevitenskap, Studentservice i Øya helsehus, Mauritz Hansens gt. 2 Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N. Særsten, NTNU pb 8905, 7491 Trondheim
 
Jordmorutdanning
Anestesisykepleie
Barnesykepleie

Intensivsykepleie

Operasjonssykepleie

Kreftsykepleie

Psykisk helsearbeid

Magnetisk resonans (ViMR)

Ultralyd og hjerte og kar

Grunnkurs i ultralyd

Ultralyd og kar

 

Tilbud gjennom NTNU Videre
Videreutdanning Mottak av politiattest Mottak av politiattest m/merknad
Ultralyddiagnostikk for jordmødre Leveres til Hilde Viviann Eriksen ved institutt for klinisk og molekylær medisin. Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N. Særsten, NTNU pb 8905, 7491 Trondheim

 

Observasjon og kartlegging av spe- og småbarns psykiske helse Fakultet for medisin og helsevitenskap, Resepsjonen i kunnskapssenteret, Olav Kyrres gt. 10.
Risikovurdering av barn og unges bekymringsfulle og skadelige adferd
Kognitiv adferdsterapi (KAT) i gruppe
Nevroutviklingsforstyrrelser med fordypning om autisme, metodeemne
Forebyggende familieintervensjon

 

Program Mottak av politiattest Mottak av politiattest m/merknad
Bachelorprogram i Gjøvik

Sykepleie

Studenttorget, NTNU i Gjøvik, Pb 191, 2802 Gjøvik Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N. Særsten, NTNU pb 8905, 7491 Trondheim

Radiografi

Ergoterapi
Program Mottak av politiattest Mottak av politiattest m/merknad

 

Masterprogram 2-årig i Gjøvik

Master i klinisk sykepleie, studieretning anestesisykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie og avansert klinisk sykepleie

Studenttorget, NTNU i Gjøvik, Pb 191, 2802 Gjøvik Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N. Særsten, NTNU pb 8905, 7491 Trondheim
Program Mottak av politiattest Mottak av politiattest m/merknad

 

Videreutdanninger i Gjøvik

Anestesisykepleie Studenttorget, NTNU i Gjøvik, Pb 191, 2802 Gjøvik Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N. Særsten, NTNU pb 8905, 7491 Trondheim

Avansert klinisk sykepleie

Intensivsykepleie

Operasjonssykepleie

Klinisk sykepleie, spesialisering i operasjonssykepleie
Program Mottak av politiattest Mottak av politiattest m/merknad

 

Bachelorprogram i Ålesund

Sykepleie

Opptakskontoret, seksjon for utdanning (K-bygget), Ålesund Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N. Særsten, NTNU pb 8905, 7491 Trondheim
Program Mottak av politiattest Mottak av politiattest m/merknad

 

Master 2-årig i Ålesund

Master i klinisk sykepleie, studieretning anestesisykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie, kreftsykepleie, avansert klinisk sykepleie

Opptakskontoret, Seksjon for utdanning (K-bygget), NTNU Ålesund

Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N. Særsten, NTNU pb 8905, 7491 Trondheim

Program Mottak av politiattest Mottak av politiattest m/merknad

 

Videreutdanninger i Ålesund

Anestesisykepleie

Opptakskontoret, Seksjon for utdanning (K-bygget), NTNU Ålesund

Fakultet for medisin og helsevitenskap v/Bernt N. Særsten, NTNU pb 8905, 7491 Trondheim

Operasjonsykepleie

Intensivsykepleie

Kreftsykepleie

Helsesykepleie
Avansert klinisk sykepleie

 


Kontakt

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om hvordan du kan søke eller hva som kreves for å kvalifisere.

NTNU i Trondheim
Telefon: 73 59 77 00
E-post: opptak@ntnu.no 

NTNU i Gjøvik
Telefon: 61 13 54 00
E-post:
opptak@ntnu.no  

NTNU i Ålesund
Telefon: 70 16 12 00
E-post: opptak@ntnu.no 

Postadresse NTNU Trondheim

NTNU, Avdeling for studieadministrasjon
Opptak
7491 Trondheim