course-details-portlet

MDV6408 - Psykisk helsearbeid som yrkesutøvelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100

Faglig innhold

Fokus i praksis er fagutøvelse i psykisk helsearbeid med hovedvekt på å belyse yrkesutøvelse ved hjelp av vitenskapsbasert kunnskap. Sentralt i fagutøvelsen står studentens evne til å vurdere konsekvenser av ulike handlingsalternativer, bygge relasjoner og evne til å reflektere over egen fagutøvelse og yrkesrolle i samarbeid med pasienter/brukere, pårørende og andre faggrupper.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter avsluttet emne skal studenten
- ha inngående kunnskap om psykisk helsearbeid som fagområde og arbeidsfelt.
- kunne analysere faglige problemstillinger om sammenhengen mellom individ- og systemnivå.
- ha inngående kunnskap om pasienters/brukeres og pårørendes rettigheter.

Ferdigheter
Etter avsluttet emne skal studenten kunne
- selvstendig analysere eksisterende teorier og metoder innenfor fagområdet og anvende dette i praktisk arbeid.
- arbeide selvstendig med faglige problemstillinger og oppgaver.
- vurdere og anvende ulike arbeidsmetoder i samarbeid med pasienter/brukere og pårørende i en tverrfaglig kontekst.

Generell kompetanse
Etter avsluttet emne skal studenten kunne
- kritisk reflektere over betydningen av menneskesyn, egne erfaringer og kulturell bakgrunn i fagutøvelse.
- analysere relevante etiske problemstillinger i tilknytning til yrkesutøvelse.
- anvende kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet omfatter en 8-ukers praksisperiode, innledet med et praksisseminar. Praksis tilpasses kandidatens tidligere erfaring og kunnskapsnivå:
1) Studenter som ikke har praktisk erfaring fra psykisk helsearbeid tilbys ordinær praksis i psykisk helsearbeid i kommune- eller spesialisthelsetjeneste.
2) Studenter som kan dokumentere minst 3 års praktisk erfaring fra psykisk helsearbeid kan, etter avtale med emneansvarlig, gjennomføre et utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass.
Praksisstudiet er veiledet.

Obligatorisk arbeidskrav: Skriftlig individuell praksisoppgave

Obligatoriske aktiviteter: Deltagelse på praksisseminar og 90 % oppmøte i praksis.
Gyldig (dokumentert) fravær mellom 11 og 20 % kan etter søknad og avtale mellom praksisstedet og universitetet tas igjen med forlenget praksis. Fravær over 20 % medfører at studenten må gjennomføre hele praksisperioden på nytt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav-Se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Vurderingsform og karakterskala: Individuell vurdering.
Obligatorisk arbeidskrav skal være godkjent før endelig vedtak om bestått praksisstudieemne fattes. Karakterer: Bestått / Ikke bestått.
Dersom studenten får karakteren ikke bestått på praksiseksamen, må hele praksisperioden gjennomføres på nytt påfølgende vårsemester. Studenten har anledning til å fremstille seg for praksiseksamen to ganger. Se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helsearbeid (SPVPH1)

Forkunnskapskrav

Eksamen i emnet MDV6402- Kommunikasjon og samhandling i psykisk helsearbeid, må være godkjent.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HMPH402P 15.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU