course-details-portlet

MDV6216 - Psykisk helse og voldsproblematikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker A

Faglig innhold

Emnet vil gi en grunnforståelse av teorier om aggresjon og vold, tilnærminger og metoder for utredning av voldsrisiko hos mennesker med psykiske lidelser, samt hvilke kliniske og samfunnsmessige implikasjoner aggresjon og vold kan ha.

Læringsutbytte

Kunnskap Etter å ha fullført og bestått MDV6216 skal studenten kunne:

 • ha inngående kunnskap om sammenhenger mellom psykiske lidelser, vold og utfordrende atferd,hvordan forebygge samt konsekvenser av denne.
 • ha inngående kunnskap om sentrale problemstillinger innen området voldsproblematikk i psykisk helsearbeid i et tverrfaglig perspektiv.
 • anvende kunnskap om vold i nære relasjoner samt strukturerte kliniske verktøy for risikovurderinger innen ulike settinger og ulike pasient- og brukergrupper.
 • ha inngående kunnskap om utredning av voldsrisiko, forebyggende tiltak og ulike behandlingsformer i og utenfor institusjon.
 • ha kunnskap om sentrale aspekter for stalking-problematikk og kartlegging av denne.

Ferdigheter: Etter å ha fullført og bestått MDV6216 skal studenten kunne:

 • analysere og forholde seg kritisk til samfunnsmessige og etiske sider ved arbeid med voldsproblematikk i psykisk helsearbeid samt reflektere kritisk over forskjellige forståelser og metoder i arbeid med voldsproblematikk i psykisk helsearbeid.
 • bruke ferdigheter om utrednings- og behandlingsmetoder av vold i nære relasjoner og gjennomføre risikovurderinger med strukturerte kliniske verktøy for dermed å identifisere risiko for vold og velge riktig tiltak eller behandling.
 • analysere og forholde seg kritiske til til sentrale rettslige forhold om særreaksjoner innen psykisk helsearbeid herunder også tilregnelighetsbegrepet.

Generell kompetanse: Etter å ha fullført og bestått MDV6216 skal studenten kunne:

 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på problemstillinger knyttet til vold og utfordrende atferd og det strafferettslige lovverk knyttet til dette.
 • kommunisere om holdninger og verdier i forhold til sentrale problemstillinger innen fagområdet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, noe digital undervisning kan forekomme.

Undervisningen foregår i samlinger gjennom semesteret.

Det undervises på flere språk (i tillegg til norsk): Engelsk, Svensk og Dansk.

Det er plass til 50 studenter på emnet.

Ved mindre enn 12 påmeldte vil det bli vurdert om emnet gjennomføres.

Obligatoriske aktiviteter

 • Minst 80% oppmøte på samlinger

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet er gyldig i 2 semester.

Utsatt eksamen arrangeres for kandidater med gyldig fravær eller ikke bestått på ordinær eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helse (MPHLS)

Forkunnskapskrav

Ingen krav til forkunnskaper utover opptakskravet til studiet master i psykisk helse eller videreutdanning i psykiskhelsearbeid ved NTNU Trondheim.

Studenter ved videreutdanning i psykisk helsearbeid og master i psykisk helse ved NTNU Trondheim vil bli prioritert. Dersom det er ledig plass kan søkere med annen relevant utdanning på minimum bachelornivå tas opp etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Pensumlitteratur, ca 750 sider

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IPH6216 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering
08.11.2023

Innlevering
15.11.2023


10:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU