course-details-portlet

MDV6216 - Psykisk helse og voldsproblematikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker A

Faglig innhold

Emnet vil gi en grunnforståelse av teorier om aggresjon og vold, tilnærminger og metoder for utredning av voldsrisiko hos mennesker med psykiske lidelser, samt hvilke kliniske og samfunnsmessige implikasjoner aggresjon og vold kan ha.

Læringsutbytte

Etter avsluttet emne skal studenten ha: Avansert kunnskap om sammenhenger mellom psykiske lidelser, vold og utfordrende atferd, samt konsekvenser av denne. Kunnskap om sentrale problemstillinger innen området voldsproblematikk i psykisk helsearbeid i et tverrfaglig perspektiv. Kunnskap om vold i nære relasjoner samt strukturerte kliniske verktøy for risikovurderinger innen ulike settinger og ulike pasient- og brukergrupper. Videre så skal studenten ha kunnskap om utredning av voldsrisiko, forebyggende tiltak og ulike behandlingsformer i og utenfor institusjon. Kunnskap om sentrale aspekter for stalking-problematikk og kartlegging av denne.
Ferdigheter: Etter avsluttet emne skal studenten kunne: Reflektere kritisk over samfunnsmessige og etiske sider ved arbeid med voldsproblematikk i psykisk helsearbeid samt reflektere kritisk over forskjellige forståelser og metoder i arbeid med voldsproblematikk i psykisk helsearbeid. Ferdigheter om utrednings- og behandlingsmetoder av vold i nære relasjoner og gjennomføre risikovurderinger med strukturerte kliniske verktøy for dermed å identifisere risiko for vold og velge riktig tiltak eller behandling. Studenten skal kjenne til sentrale rettslige forhold vedr. særreaksjoner innen psykisk helsearbeid herunder også tilregnelighetsbegrepet.
Generell kompetanse: Etter avsluttet emne og eksamen skal studenten ha innsikt i og forståelse for problemstillinger knyttet til vold og utfordrende atferd og det strafferettslige lovverk knyttet til dette. Studenten skal være bevisst egne holdninger og verdier i forhold til sentrale problemstillinger innen fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid

Obligatoriske aktiviteter

  • Minst 80% oppmøte på samlinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helse (MPHLS)
Psykisk helsearbeid (SPVPH1)

Forkunnskapskrav

For oppstart av emnet kreves minimum 12 studenter. Studenter ved videreutdanning i psykisk helsearbeid og master i psykisk helse ved NTNU Trondheim vil bli prioritert. Dersom det er ledig plass kan søkere med annen relevant utdanning på minimum bachelornivå tas opp etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Pensumlitteratur, ca 750 sider

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering 11.11.2020

Innlevering 18.11.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering 01.03.2021

Innlevering 08.03.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU