course-details-portlet

MDV6407 - Tilnærmingsmåter i anvendt psykisk helsearbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Emnet har fokus på tilnærmingsmåter/kliniske metoder for bruker- og recovery-orientert praksis og å styrke psykiske helsearbeideres samhandlingskompetanse rettet mot brukere, pårørende, nettverk og lokalmiljø, samt tverrfaglig tilnærming i psykisk helsearbeid.

Læringsutbytte

Læringsutbytte:
Kunnskap
Etter avsluttet emne skal studenten ha
-inngående kunnskap om recovery- og brukerorientert praksis.
-inngående kunnskap om ulike tilnærmingsmåter/metoder innen utøvelsen av psykisk helsearbeid rettet mot individer, familier og sosialt nettverk.
-grundig kunnskap om psykisk helsearbeid overfor brukere med samtidig rus- og psykiske helseproblemer.

Ferdigheter
Etter avsluttet emne skal studenten kunne:
-analysere psykiske helseutfordringer i sammenheng med ulike tilnærmingsmåter.
-vurdere relevante metoder som bidrar til å anvende brukerkunnskapen i en recovery-orientert praksis rettet mot pasienter/brukere i deres sosiale livssituasjon.


Generell kompetanse
Etter fullført emne skal studenten
-kunne utvise forståelse for psykisk helse som et samspill mellom individ, familie og sosialt nettverk/sosiale omgivelser.
-analysere og vurdere psykisk helsearbeid i et yrkesetisk perspektiv, relatert til fagområdets praksis.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer: Undervisningen gis i form av forelesninger, gruppearbeid og individuelt arbeid.
Obligatoriske aktiviteter: Ingen

Undervisningsspråk vil hovedsakelig være norsk, litteratur vil være på engelsk og norsk


Mer om vurdering

Vurderingsform og karakterskala: Skriftlig hjemmeeksamen i små grupper – varighet 1 uke. Bokstavkarakterer. Ved utsatt eksamen kan det leveres individuell besvarelse dersom det er færre enn 2 eller 3 kandidater.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helse (MPHLS)
Psykisk helsearbeid (SPVPH1)

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav: Grunnemner i videreutdanning/master i psykisk helsearbeid, MDV6401- Perspektiver og tilnærmingsmåter i psykisk helsearbeid og MDV6402- Kommunikasjon, samhandling og konflikthåndtering må være bestått.

Studierettskrav:
Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter på videreutdanning i psykisk helsearbeid ved NTNU Trondheim. Studenter på master i psykisk helse ved NTNU Trondheim, kan velge dette emnet som valgemne.

Kursmateriell

Pensumliste vil bli lagt ut på læringsplattformen Blackboard før oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HMPH4021 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 04.02.2021

Innlevering 11.02.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU