course-details-portlet

MDV6407 - Tilnærmingsmåter i anvendt psykisk helsearbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Emnet har fokus på tilnærmingsmåter/kliniske metoder for bruker- og recovery-orientert praksis og å styrke psykiske helsearbeideres samhandlingskompetanse rettet mot brukere, pårørende, nettverk og lokalmiljø, samt tverrfaglig tilnærming i psykisk helsearbeid.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Etter å ha fullført og bestått emne MDV6407 skal studenten kunne:

  • ha inngående kunnskap om recovery- og brukerorientert praksis.
  • ha inngående kunnskap om ulike tilnærmingsmåter/metoder innen utøvelsen av psykisk helsearbeid rettet mot individer, familier og sosialt nettverk.
  • ha avansert kunnskap om psykisk helsearbeid overfor brukere med samtidig rus- og psykiske helseproblemer.

Ferdigheter

Etter å ha fullført og bestått emne MDV6407 skal studenten kunne:

  • analysere og forholde seg kritisk til psykiske helseutfordringer i sammenheng med ulike tilnærmingsmåter.
  • bruke relevante metoder som bidrar til å anvende brukerkunnskapen i en recovery-orientert praksis rettet mot pasienter/brukere i deres sosiale livssituasjon.

Generell kompetanse

Etter å ha fullført og bestått emne MDV6407 skal studenten kunne:

  • anvende sine kunnskaper og ferdigheter om psykisk helse som et samspill mellom individ, familie og sosialt nettverk/sosiale omgivelser.
  • analysere relevante faglige problemstillinger om psykisk helsearbeid i et yrkesetisk perspektiv, relatert til fagområdets praksis.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer: Undervisningen gis i form av forelesninger, gruppearbeid og individuelt arbeid. Obligatoriske aktiviteter: Ingen

Undervisningsspråk vil hovedsakelig være norsk, litteratur vil være på engelsk og norsk.

Undervisningen foregår i samlinger i starten på semesteret

Mer om vurdering

Vurderingsform og karakterskala: Skriftlig hjemmeeksamen i små grupper varighet 1 uke. Bokstavkarakterer. Ved utsatt eksamen kan det leveres individuell besvarelse dersom det er færre enn 2 eller 3 kandidater.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helse (MPHLS)

Kursmateriell

Pensumliste vil bli lagt ut på læringsplattformen Blackboard før oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HMPH4021 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
01.02.2024

Innlevering
08.02.2024


10:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU