course-details-portlet

MDV6402 - Kommunikasjon og samhandling i psykisk helsearbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praktisk eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet har fokus på at studenten skal bli bevisst på og utvikle sin evne til kommunikasjon og samhandling, samt utforske relasjonens forutsetninger og betydning for psykisk helse og i psykisk helsearbeid. Det legges vekt på forståelsen for egen rolle i arbeid med brukere/pasienter, pårørende og andre fagpersoner, og kommunikasjon og samhandling knyttet til situasjoner som oppstår i det kliniske arbeidet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter avsluttet emne skal studenten
- ha inngående kunnskap om sentrale teorier knyttet til kommunikasjon, relasjon og samhandling
- kunne analysere faglige problemstillinger knyttet til endringsprosesser og brukerperspektiv i tjenestetilbud og profesjonsutøvelse
- ha kunnskap om etikk og betydningen av egen væremåte i yrkesutøvelsen.

Ferdigheter
Etter avsluttet emne skal studenten
- kunne analysere relevant teori og anvende dette i kommunikasjon, samhandling og relasjonsutøvelse samt arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
- kunne ha et integrert brukerperspektiv som forankring for eget arbeid
- kunne delta i samhandling med brukere/pasienter, pårørende og andre medarbeidere
- kunne analysere egen væremåte og relasjonelle ferdigheter i samhandlingssituasjoner.

Generell kompetanse
Etter avsluttet emne skal studenten kunne
- formidle faglige problemstillinger til pasienter/brukere, fagfeller og allmennheten.
- bidra til nytenkning og arbeide selvstendig med relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger i klinisk psykisk helsearbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer: Forelesning, gruppearbeid, ferdighetstrening. Det vil bli gitt introduksjonsforelesninger i de ulike tema. Studentene deltar i grupper med veileder der fokus er bevisstgjøring av egen rolle og utvikling av relasjonskompetanse. Studentenes opplevelse og etisk refleksjon knyttet til samhandling og fagutøvelse står sentralt.

Obligatoriske aktiviteter: 80 % oppmøte på deltakelse i refleksjonsgrupper og ferdighetstrening

Obligatoriske aktiviteter

  • 80 % Oppmøte og deltakelse i refleksjonsgrupper og ferdighetstrening

Mer om vurdering

Vurderingsform og karakterskala: Ferdighetseksamen i gruppe med individuell høring og bokstavkarakter. Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Ved utsatt eksamen, der det er mindre enn tre studenter, gis en skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helse (MPHLS)
Psykisk helsearbeid (SPVPH1)

Forkunnskapskrav

Ingen krav til forkunnskaper utover opptakskravet til master i psykisk helse og videreutdanning i psykisk helsearbeid.
Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter på master i psykisk helse, studieretning psykisk helsearbeid og på videreutdanning i psykisk helsearbeid ved NTNU Trondheim.Studenter på master i psykisk helse, studieretning Barn og unges psykiske helse og barnevern og Miljøterapeutisk arbeid kan velge dette emnet.

Kursmateriell

Pensumliste vil bli lagt ut på læringsplattformen Blackboard før oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HMPH4008 7.5 01.09.2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU