course-details-portlet

MDV6402 - Kommunikasjon og samhandling i psykisk helsearbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Ferdighetseksamen i gruppe
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Ferdighetseksamen i gruppe 100/100

Faglig innhold

Emnet har fokus på at studenten skal bli bevisst på og utvikle sin evne til kommunikasjon og samhandling, samt utforske relasjonens forutsetninger og betydning for psykisk helse og i psykisk helsearbeid. Det legges vekt på refleksjon og kritisk tenkning, og forståelsen for egen rolle i samhandling med personer med psykiske helseproblemer, pårørende og andre fagpersoner.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført og bestått MDV6402 skal studenten kunne:

 • ha inngående kunnskap om sentrale teorier knyttet til kommunikasjon, relasjon og samhandling
 • ha inngående kunnskap om brukermedvirkning på individ og systemnivå, og analysere faglige problemstillinger knyttet til endringsprosesser i tjenestetilbud og profesjonsutøvelse
 • ha inngående kunnskap om etikk og betydningen av egen væremåte i yrkesutøvelsen

Ferdigheter

Etter å ha fullført og bestått MDV6402 skal studenten kunne:

 • bruke kunnskap om kommunikasjon og samhandling, inngå i relasjoner med mennesker med psykiske helseproblemer og fremme hjelpende samhandling med dem det gjelder, deres familie og samarbeidsparter
 • analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning slik at den det gjelder kan få uttrykke sine opplevelser, erfaringer og forståelse og danner utgangspunkt for utforming av hjelp og støtte
 • analysere og forholde seg kritisk til egne holdninger, verdier og væremåter kan innvirke på arbeid med den det gjelder, deres pårørende og samarbeidsparter

Generell kompetanse

Etter å ha fullført og bestått MDV6402 skal studenten kunne:

 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter slik at mennesker med psykiske helseproblemer og deres pårørende opplever seg møtt og forstått , og at deres ressurser og kompetanse blir anerkjent i fellessamhandling for å fremme bedring, gode hverdagsliv og sosial deltagelse.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer: Forelesning, gruppearbeid, ferdighetstrening. Det vil bli gitt introduksjonsforelesninger i de ulike tema. Studentene deltar i grupper med veileder der fokus er bevisstgjøring av egen rolle og utvikling av relasjonskompetanse. Studentenes opplevelse og etisk refleksjon knyttet til samhandling og fagutøvelse står sentralt. Obligatoriske aktiviteter: 80 % oppmøte på deltakelse i refleksjonsgrupper og ferdighetstrening

Undervisning i emnet foregår gjennom deler av semesteret med eksamen ved semesterets slutt

Obligatoriske aktiviteter

 • 80 % Oppmøte og deltakelse i refleksjonsgrupper og ferdighetstrening

Mer om vurdering

Vurderingsform og karakterskala: Ferdighetseksamen i gruppe med individuell høring og bokstavkarakter. Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å gå opp til eksamen. Ved utsatt eksamen, der det er mindre enn tre studenter, gis en skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helse (MPHLS)
Psykisk helsearbeid (SPVPH1)

Forkunnskapskrav

Ingen krav til forkunnskaper utover opptakskravet til master i psykisk helse og videreutdanning i psykisk helsearbeid. Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter på master i psykisk helse, studieretning psykisk helsearbeid og på videreutdanning i psykisk helsearbeid ved NTNU Trondheim. Studenter på master i psykisk helse, studieretning Barn og unges psykiske helse og barnevern og Miljøterapeutisk arbeid kan velge dette emnet.

Kursmateriell

Pensumliste vil bli lagt ut på læringsplattformen Blackboard før oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HMPH4008 7.5 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Ferdighetseksamen i gruppe

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Ferdighetseksamen i gruppe 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Ferdighetseksamen i gruppe 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU