course-details-portlet

MDV6424 - Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 7 dager

Faglig innhold

Emnet fokuserer på betydningen av kultur og kontekst i psykisk helsearbeid. Emnet tar opp kunnskap om globalisering og migrasjon og psykisk helsearbeideres bevissthet om egne holdninger til minoriteter. Emnet har fokus på det profesjonelle møte med brukere fra andre kulturer og kontekster, samt hvordan helsehjælp kan tilpasses. Traumeralterte plager, bruk av tolk, samt andre forhold av betydning for arbeid med psykisk helse i lys av et livsløpsperspektiv vil bli tatt opp.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Etter avsluttet MDV6424 skal studenten kunne:

  • ha avansert kunnskap om psykisk helsearbeid i et flerkulturelt samfunn, samt globalisering og migrasjon
  • ha inngående kunnskap om vurderinger knyttet til hvordan egne og samfunnsmessige holdninger influerer psykisk helsearbeid med brukere fra andre kulturer og kontekster.

Ferdigheter

Etter avsluttet MDV6424 skal studenten kunne:

  • analysere og forholde seg kritisk til relevant teori innenfor betydningen av kultur og kontekst for psykisk helsearbeid
  • bruke relevante metoder for faglige resonnementer om betydningen av holdninger til minoriteter

Generell kompetanse

Etter avsluttet MDV6424 skal studenten kunne:

  • analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger om betydningen av kultur og kontekst for psykisk helse
  • analysere og vurdere betydningen av holdninger til minoriteter for psykisk helsearbeid
  • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid og egenstudier.

Det er plass til 25 studenter på emnet. Ved mindre enn 12 påmeldte vil det bli vurdert om emnet gjennomføres.

Mer om vurdering

Individuell hjemmeeksamen, varighet 1 uke. Bokstavkarakterer.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helse (MPHLS)
Psykisk helsearbeid (SPVPH1)

Forkunnskapskrav

Ingen krav til forkunnskaper utover opptakskravet til studiet master i psykisk helse eller videreutdanning i psykisk helsearbeid ved NTNU Trondheim. Studenter ved videreutdanning i psykisk helsearbeid og master i psykisk helse ved NTNU Trondheim vil bli prioritert. Dersom det er ledig plass, kan søkere med annen relevant utdanning på minimum bachelornivå tas opp etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Pensum publiseres i læringsplattformen Blackboard ved oppstart av emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
09.11.2022

Innlevering
16.11.2022


10:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU