course-details-portlet

MDV6410 - Selvmordsforebygging

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 uker

Faglig innhold

Emnet vil gi en oversikt over epidemiologiske forhold som forekomst og risikofaktorer for forskjellige typer selvmordsatferd. Det vil legges stor vekt på ulike forklaringsteorier/-modeller for å belyse kompleksiteten involvert i selvmordshandlinger og gi en grunnleggende og kontekstuell forståelse av hva selvmordsatferd kan handle om (for individet i kontekst). En rekke forebyggingsstrategier og –tiltak vil bli gjennomgått og drøftet. Emnet vil også inneholde et kritisk blikk på kunnskapsgrunnlaget for noen etablerte «sannheter» innen fagfeltet. Kulturelle, kontekstuelle, holdningsmessige og etiske problemstillinger knyttet til selvmordsforebygging vil stå sentralt.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter avsluttet emne skal studenten
-ha kunnskap om forekomst og risikofaktorer for selvmordsatferd, de mest sentrale teorier og –modeller som søker å forklare/forstå selvmordsatferd, aktuelle selvmordsforebyggende strategier og tiltak.
-innsikt i kulturelle, kontekstuelle, holdningsmessige og etiske problemstillinger knyttet til selvmordsforebygging.

Ferdigheter
Etter avsluttet emne skal studenten
-kunne bidra til utarbeidelse og iverksetting av adekvate selvmordsforebyggende tiltak.
-være i stand til kritisk å vurdere eksisterende selvmordsforebyggende strategier og tiltak.

Generell kompetanse
Etter avsluttet emne skal studenten
-ha en grunnleggende forståelse av hva selvmordsatferd kan handle om slik at man kritisk kan vurdere eksisterende selvmordsforebyggende strategier og tiltak og kunne bidra til å utarbeide og iverksette adekvate slike.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner. Obligatorisk tilstedeværelse alle undervisningsdager.

Obligatoriske aktiviteter

  • Forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner

Mer om vurdering

Individuell hjemmeeksamen – varighet 3 uker. Bokstavkarakterer.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helse (MPHLS)
Psykisk helsearbeid (SPVPH1)

Forkunnskapskrav

Ingen krav til forkunnskaper utover opptakskravet til studiet master i psykisk helse eller videreutdanning i psykiskhelsearbeid ved NTNU Trondheim.
For oppstart av emnet kreves minimum 15 studenter. Maksimum antall studenter er 25. Studenter ved videreutdanning i psykisk helsearbeid og master i psykisk helse ved NTNU Trondheim vil bli prioritert. Dersom det er ledig plass, kan søkere med annen relevant utdanning på minimum bachelornivå tas opp etter individuell vurdering.


Kursmateriell

Pensum vil bestå av en obligatorisk og en selvvalgt del. Pensumliste legges ut i Blackboard før oppstart av emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 29.10.2020

Innlevering 19.11.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 06.11.2020

Innlevering 27.11.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 18.02.2021

Innlevering 11.03.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU