course-details-portlet

MDV6410 - Selvmordsforebygging

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 uker

Faglig innhold

Emnet vil gi en oversikt over epidemiologiske forhold (forekomst og risikofaktorer) og ulike forklaringsteorier/-modeller. Det vil legges stor vekt på hvordan suicidalitet (suicidale tanker og handlinger) kan forstås i kontekst (dvs. hva suicidalitet kan handle om for individer i kontekst). Kritisk suicidologi vil stå sentralt, og emnet vil inneholde et kritisk blikk på kunnskapsgrunnlaget for noen etablerte «sannheter» på fagfeltet. En rekke forebyggingsstrategier og -tiltak vil bli belyst. Kulturelle, kontekstuelle, holdningsmessige og etiske problemstillinger knyttet til selvmordsforebygging vil også stå sentralt.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Etter fullført og bestått MDV6410 skal studenten kunne:

  • ha avansert kunnskap om forekomst og risikofaktorer for suicidale tanker og handlinger, de mest sentrale forklaringsteorier/-modeller, ulike måter suicidalitet kan forstås i kontekst, samt aktuelle selvmordsforebyggende strategier og tiltak.
  • ha inngående kunnskap om kulturelle, kontekstuelle, holdningsmessige og etiske problemstillinger knyttet til selvmordsforebygging.

Ferdigheter

Etter fullført og bestått MDV6410 skal studenten kunne:

  • bruke relevante metoder for å utarbeide og iverksette adekvate selvmordsforebyggende tiltak.
  • analysere og forholde seg kritisk til eksisterende selvmordsforebyggende strategier og tiltak.

Generell kompetanse

Etter fullført og bestått MDV6410 skal studenten kunne:

  • anvende sine kunnskaper og ferdigheter om av hva suicidalitet kan handle om, slik at man kritisk kan vurdere eksisterende selvmordsforebyggende strategier og tiltak og kunne bidra til å utarbeide og iverksette slike.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner. Obligatorisk tilstedeværelse alle undervisningsdager.

Undervisningen foregår i samlinger gjennom semesteret

Det er plass til 25 studenter på emnet. Ved færre enn 8 påmeldte vil det bli vurdert om emnet gjennomføres.

Obligatoriske aktiviteter

  • Forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner

Mer om vurdering

Individuell hjemmeeksamen. varighet 3 uker. Bokstavkarakterer. Obligatorisk aktivitet (tilstedeværelse på all undervisning) er gyldig ut påfølgende semester. Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helse (MPHLS)
Psykisk helsearbeid (SPVPH1)

Forkunnskapskrav

Ingen krav til forkunnskaper utover opptakskravet til studiet master i psykisk helse eller videreutdanning i psykiskhelsearbeid ved NTNU Trondheim.

Studenter ved videreutdanning i psykisk helsearbeid og master i psykisk helse ved NTNU Trondheim vil bli prioritert. Dersom det er ledig plass, kan søkere med annen relevant utdanning på minimum bachelornivå tas opp etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Pensum består av en obligatorisk og en selvvalgt del. Pensumliste legges ut i Blackboard før oppstart av emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
04.11.2022

Innlevering
25.11.2022


10:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
16.02.2023

Innlevering
09.03.2023


10:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU