course-details-portlet

MDV6410 - Selvmordsforebygging

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 uker

Faglig innhold

Emnet omhandler ulike måter suicidalitet kan forstås på, med tilhørende implikasjoner for selvmordsforebyggende arbeid. Ulike forståelser vil belyses ut fra teori, forskning og førstepersonsperspektiver, og en rekke forebyggingsstrategier og -tiltak vil gjennomgås. Kritisk refleksjon omkring kunnskapsgrunnlaget for etablerte «sannheter» på fagfeltet vil stå sentralt. Holdningsmessige og etiske problemstillinger knyttet til selvmordsforebygging vil være et gjennomgående tema. En oversikt over epidemiologiske forhold vil også inngå.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Etter fullført og bestått MDV6410 skal studenten kunne:

  • ha avansert kunnskap om ulike måter suicidalitet kan forstås på, samt aktuelle selvmordsforebyggende strategier og tiltak.
  • ha inngående kunnskap om holdningsmessige og etiske problemstillinger knyttet til selvmordsforebygging.
  • ha inngående kunnskap om fagområdets epidemiologi.

Ferdigheter

Etter fullført og bestått MDV6410 skal studenten kunne:

  • bruke relevante metoder for å utarbeide og iverksette adekvate selvmordsforebyggende tiltak.
  • analysere og reflektere kritisk omkring eksisterende selvmordsforebyggende strategier og tiltak.

Generell kompetanse

Etter fullført og bestått MDV6410 skal studenten kunne:

  • anvende sine kunnskaper og ferdigheter om av hva suicidalitet kan handle om, slik at man kritisk kan vurdere eksisterende selvmordsforebyggende strategier og tiltak og kunne bidra til å utarbeide og iverksette (nye) slike.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner. Obligatorisk tilstedeværelse alle undervisningsdager.

Undervisningen foregår i samlinger gjennom semesteret.

Det er plass til 25 studenter på emnet. Ved færre enn 8 påmeldte vil det bli vurdert om emnet gjennomføres.

Obligatoriske aktiviteter

  • Forelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner

Mer om vurdering

Individuell hjemmeeksamen, varighet 3 uker. Bokstavkarakterer. Obligatorisk aktivitet (tilstedeværelse på all undervisning) er gyldig ut påfølgende semester. Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helse (MPHLS)

Forkunnskapskrav

Ingen krav til forkunnskaper utover opptakskravet til studiet master i psykisk helse eller videreutdanning i psykisk helsearbeid ved NTNU Trondheim.

Studenter ved videreutdanning i psykisk helsearbeid og master i psykisk helse ved NTNU Trondheim vil bli prioritert. Dersom det er ledig plass, kan søkere med annen relevant utdanning på minimum bachelornivå tas opp etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Pensum består av en obligatorisk og en selvvalgt del. Pensumliste legges ut i Blackboard før oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IPH6410 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
03.11.2023

Innlevering
24.11.2023


10:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU