course-details-portlet

MDV6423 - Marte Meo metoden

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

Emnet gir en fordypning i kommunikasjon og samhandling gjennom opplæring i Marte Meo-metodens utviklings- og funksjonsstøttende kommunikasjonsprinsipper. Emnet gir kunnskap om ulike tradisjoner og retninger som tilhører denne metoden, samt hvilke oppgaver som tradisjonelt løses ved bruk av denne tilnærmingen. Emnet omfatter også kunnskap, ferdigheter og kompetanse om etikk, brukerrettigheter og den juridiske reguleringen av Marte Meo-arbeid med ulike brukere/pasienter, og innen ulike fagfelt. I tillegg til teoriundervisning inngår det 24 timer veiledning. Disse foregår i grupper på grunnlag av studentenes egne videoer av seg selv i samspillsituasjoner.

Læringsutbytte

Kunnskap Etter avsluttet emne skal studenten:

 • Ha inngående kunnskap om den historiske bakgrunnen og opphavet til Marte Meo, kontekstene metodikken har inngått og inngår i, og utviklingen av den.
 • Kunne anvende kunnskap om teorier, modeller og kunnskap om fagsyn og fagteorier som er sentrale innen arbeid med Marte Meo
 • Ha inngående kunnskap om faktorer som bidrar til utviklings-, og funksjonsstøttende kommunikasjon
 • Ha kunnskap om faglige, etiske og juridiske utfordringer og dilemmaer ved anvendelse av metoden.

Ferdigheter: Etter avsluttet emne skal studenten kunne:

 • Analysere samspill mellom mennesker i lys av sentrale elementer i utviklings- og funksjonsstøttende kommunikasjon
 • Anvende aktuelle teorier, modeller, metoder og rammebetingelser i analyse av kommunikasjon og samspill.
 • Analysere problemstillinger som aktualiserer Marte Meo arbeid
 • Reflektere over faglige, etiske og juridiske utfordringer og dilemmaer i anvendelse av Marte Meo-metoden.

Generell kompetanse: Etter avsluttet emne skal studenten:

 • kunne formidle sentrale perspektiver innen utviklings- og funksjonsstøttende kommunikasjon
 • kunne vurdere og anvende kunnskap og ferdigheter fra Marte Meo-metoden, tilpasset ulike kontekster i et livsløpsperspektiv

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen gis i samlinger i løpet av ett semester. Forelesninger, øvinger med videoanalyser, refleksjonsgrupper, individuelt arbeid og presentasjoner. Undervisningen gis i hovedsak på norsk. Forskningsartikler og annen litteratur er på norsk og/eller engelsk. Obligatoriske aktiviteter: Deltakelse i veiledningsgrupper, 2 videoopptak av seg selv i samspill.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse i veiledningsgrupper over 5 dager/samlinger
 • 2 videoopptak av seg selv i samspill

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter: Deltakelse i veiledningsgrupper, 2 videoopptak av seg selv i samspill. Vurderingsform og karakterskala: Deltakelse i veiledningsprosess i gruppe over fem dager. Individuell muntlig presentasjon i veiledningsgruppen på siste samling. Prosess og muntlig presentasjon vurderes samlet til bestått/ikke bestått.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)
Psykisk helse (MPHLS)
Psykisk helsearbeid (SPVPH1)

Forkunnskapskrav

Opptak til master i psykisk helse eller videreutdanning i psykisk helsearbeid. Studenter ved videreutdanning i psykisk helsearbeid og master i psykisk helse ved NTNU har fortrinnsrett. Dersom det er ledig plass kan søkere med annen relevant utdanning på minimum bachelornivå tas opp etter individuell vurdering.

Det er plass til 12 studenter på emnet. Ved mindre enn 8 påmeldte vil det bli vurdert om emnet gjennomføres.

Kursmateriell

Alle studenter må betale semesteravgift og dekke utgifter til eget teknisk utstyr.Pensum publiseres i Blackboard ved studiestart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Vernepleie
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU