course-details-portlet

MDV6401 - Perspektiver og organisering av fag og tjenester i psykisk helsearbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Emnet har fokus på ulike perspektiver på og tilnærmingsmåter til psykisk helse og psykiske helseproblemer i et historisk perspektiv, dagens helse- og sosialpolitiske målsetninger, rammer for tjenestene og juridisk grunnlag for hjelpetilbudet. I tillegg omhandler emnet organisering av fag og tjenester hvor tverrfaglig samarbeid står sentralt.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Etter å ha fullført og bestått emne MDV6401 skal studenten kunne:

  • ha inngående kunnskap om ulike måter å forstå psykisk helse og psykiske helseproblemer på, samt ulike tilnærmingsmåter innen fagområdet psykisk helsearbeid
  • ha inngående kunnskap om helse- og sosialpolitiske målsettinger, tjenester og fagutøvelse, samt rammer og organisering av tjenester til mennesker med psykiske helseproblemer, inklusive brukermedvirkning
  • ha avansert kunnskap om sammenhenger mellom sosiale relasjoner og psykisk helse

Ferdigheter

Etter å ha fullført og bestått emne MDV6401 skal studenten kunne:

  • analysere og forholde seg kritisk til ulike måter å forstå psykiske helseproblemer på innen fagfeltet psykisk helsearbeid
  • analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet psykisk helsearbeid og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning

Generell kompetanse

Etter å ha fullført og bestått emne MDV6401 skal studenten kunne:

  • anvende sine kunnskaper og ferdigheter om ulike forståelses- og tilnærmingsmåter innen tverrfaglig psykisk helsearbeid på en selvstendig måte, samt kunne integrere pasientenes/brukernes erfaringskunnskap med egen fagkunnskap

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen foregår i samlinger i starten på semesteret.

Undervisningen gis i form av forelesninger, gruppearbeid og individuelt arbeid. Undervisningsspråk er i hovedsak norsk. Forskningsartikler og annen litteratur er på norsk og/eller engelsk.

Mer om vurdering

Vurderingsform og karakterskala: Skriftlig individuell hjemmeeksamen, varighet 1 uke.

Bokstavkarakterer.

Utsatt eksamen avvikles som skriftlig hjemmeeksamen for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helse (MPHLS)

Forkunnskapskrav

Ingen krav til forkunnskaper utover opptakskravet til master i psykisk helse og videreutdanning i psykisk helsearbeid. Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter på master i psykisk helse (MPHLS), studieretning psykisk helsearbeid og videreutdanning i psykisk helsearbeid (SPVPH1) ved NTNU Trondheim. Studenter på master i psykisk helse, studieretning barn og unges psykiske helse og barnevern og miljøterapeutisk arbeid kan velge dette emnet.

Kursmateriell

Pensumliste vil bli lagt ut på læringsplattformen Blackboard før oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HMPH4006 7.5 HØST 2018
MDV6425 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
23.10.2023

Innlevering
30.10.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU