course-details-portlet

MDV6401 - Perspektiver og organisering av fag og tjenester i psykisk helsearbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Emnet har fokus på ulike perspektiver på og tilnærmingsmåter til psykisk helse og psykiske helseproblemer i et historisk perspektiv, dagens helse- og sosialpolitiske målsetninger, rammer for tjenestene og juridisk grunnlag for hjelpetilbudet. I tillegg omhandler emnet organisering av fag og tjenester hvor tverrfaglig samarbeid står sentralt.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter avsluttet emne skal studenten ha
- inngående kunnskap om ulike måter å forstå psykisk helse og psykiske helseproblemer på, samt ulike tilnærmingsmåter innen fagområdet psykisk helsearbeid.
- grundig kunnskap om helse- og sosialpolitiske målsettinger, tjenester og fagutøvelse, samt rammer og organisering av tjenester til mennesker med psykiske helseproblemer.
- grundig kunnskap om sammenhenger mellom sosiale relasjoner og psykisk helse.

Ferdigheter
Etter avsluttet emne skal studenten kunne:
- analysere ulike måter å forstå psykiske helseproblemer innen fagfeltet psykisk helsearbeid på, i lys av fagfeltets historie, tradisjoner og funksjon i samfunnet.
- kritisk vurdere aktuelle faglige problemstillinger og anvende relevant kunnskap innenfor fagfeltet psykisk helsearbeid.

Generell kompetanse
Etter fullført emne skal studenten kunne anvende relevant kunnskap om ulike forståelses- og tilnærmingsmåter innen psykisk helsearbeid på en selvstendig måte, samt kunne integrere pasientenes/brukernes erfaringskunnskap med egen fagkunnskap i et tverrfaglig perspektiv.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen gis i form av forelesninger, gruppearbeid og individuelt arbeid. Undervisningsspråk er i hovedsak norsk. Forskningsartikler og annen litteratur er på norsk og/eller engelsk.

Mer om vurdering

Vurderingsform og karakterskala: Skriftlig individuell hjemmeeksamen – varighet 1 uke. Bokstavkarakterer. Ved gjentak av eksamen må skriftlig hjemmeeksamen tas på nytt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykisk helse (MPHLS)
Psykisk helsearbeid (SPVPH1)

Forkunnskapskrav

Ingen krav til forkunnskaper utover opptakskravet til master i psykisk helse og videreutdanning i psykisk helsearbeid. Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter på master i psykisk helse (MPHLS), studieretning psykisk helsearbeid og videreutdanning i psykisk helsearbeid (SPVPH1) ved NTNU Trondheim. Studenter på master i psykisk helse, studieretning barn og unges psykiske helse og barnevern og miljøterapeutisk arbeid kan velge dette emnet.

Kursmateriell

Pensumliste vil bli lagt ut på læringsplattformen Blackboard før oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HMPH4006 7.5 01.09.2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 25.09.2020

Innlevering 02.10.2020

Utlevering 16:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU