Veg (studieretning)

Erfaringsbasert masterprogram (deltid), Trondheim

Veg (studieretning)

– Veg og jernbane

Bilde: Veg gjennom landskap


Studieretning veg - ingress

NTNU har i samarbeid med Statens vegvesen utviklet en samling spesialkurs innen veg. Kursene kan inngå i det erfaringsbaserte masterprogrammet Veg og jernbane men du står også fritt til å ta dem som enkeltstående kurs.

Kursene er i hovedsak utformet for deg som har arbeidserfaring innen vegsektoren.

Del 1: Åtte enkeltkurs

Del 1: Åtte enkeltkurs

Hovedkurs som blir satt opp i høstsemesteret

Det tilbys til sammen åtte hovedkurs innen studieretning veg. I tillegg tilbys valgfrie kurs med ujevne mellomrom. Før du starter på masteroppgaven må du gjennomføre totalt åtte kurs. Minst fire av kursene må velges blant hovedkursene. Du kan velge inntil fire av de valgfrie kursene. Du kan også søke om å få innpasset relevante emner tatt utenfor programmet, inntil 30 studiepoeng. Søker du en slik innpassing må du passe på at du fyller opp kravet om fire hovedkurs. 

Emnekode Kurs Undervises
BA6051 Kostnader og nytte av samferdselsanlegg  H2021
BA6058* Trafikkteknikk og trafikksikkerhet H2021
BA6059** Vegteknologi  H2021
BA6062 Trafikkmodeller og ITS (utsatt fra V2020) H2020

*BA6058 bør tas dersom du ønsker å ta BA6062 senere.
**Du må ha tatt BA6057 før du tar BA6059.

Merk at ikke alle emner går hvert år.
Sjekk Studieplan for informasjon om hvor ofte kursene går.


Hovedkurs som blir satt opp i vårsemesteret

Det tilbys til sammen åtte hovedkurs innen studieretning veg. I tillegg tilbys valgfrie kurs med ujevne mellomrom. Før du starter på masteroppgaven må du gjennomføre totalt åtte kurs. Minst fire av kursene må velges blant hovedkursene. Du kan velge inntil fire av de valgfrie kursene. Du kan også søke om å få innpasset relevante emner tatt utenfor programmet, inntil 30 studiepoeng. Søker du en slik innpassing må du passe på at du fyller opp kravet om fire hovedkurs.

Emnekode Kurs Undervises
BA6017** Bylogistikk V2021
BA6052 Strategisk planlegging av infrastruktur V2021
BA6057* Vegbygging V2021
BA6061 Drift og vedlikehold V2021

BA6057* er obligatorisk for studieretning veg. (tidligere BA6057 - Veg og miljø) og tas før BA6059 og bør tas før BA6017

**BA6017 erstatter BA6060 Veg- og gateutforming.
Dersom du tidligere har tatt BA6060 vil du få godkjent dette.

Merk at ikke alle emner går hvert år.
Sjekk Studieplan for informasjon om hvor ofte kursene går.

De valgfrie kursene går sporadisk, og noen vil kun gå en gang. Vær oppmerksom på at noen kurs har andre søknadsfrister enn kursene i masterprogram i veg og jernbane, og at studenter fra masterprogram i veg og jernbane ikke har fortrinnsrett i opptaket til disse kursene. 

Se "Les mer om kursene og se når de tilbys" for mer informasjon

Før du starter på masteroppgaven må du gjennomføre totalt åtte kurs. Minst fire av kursene må velges blant hovedkursene. Du kan velge inntil fire av de valgfrie kursene. Du kan også søke om å få innpasset relevante emner tatt utenfor programmet, inntil 30 studiepoeng. Søker du en slik innpassing må du passe på at du fyller opp kravet om fire hovedkurs.

 
Emnekode Kurs
BA6000 Geografisk informasjonsbehandling
BA6009 Transportanalyse
BA6012 Grunnleggende jernbaneteknikk 
BA6056 Prosjektoppgave
BA6063 Geoteknikk 1
BA6064 Geoteknikk 2
BA6066 Kollektivtransport
BA6072 Planlegging og bygging av samferdselstunneler
BA6202 Risikostyring i prosjekt
BA6271 Grunnleggende bruk av VDC
BA6272 Prosjektgjennomføring med bruk av VDC
GB6001 Ingeniørgeologi for bygge- og anleggsledere i underjordsarbeider
IØ6400 Ulykkesgranskning
KT6003 Prosjektering av bruer 1
KT6004 Betongteknologi for bruer
KT6005 Prosjektering av bruer 2
PK6017 Risikoanalyse
PK6018 Industriell sikkerhet og pålitelighet
PK6019 Driftssikkerhet, vedlikeholdsstyring
PK6021 Vedlikeholdsoptimalisering
PK6203 Praktisk prosjektledelse
PK6207 Ledelse og organisering av prosjektarbeid

 

MASTEROPPGAVE- krysspublisert

Del 2: Masteroppgave

Du kan søke opptak til den avsluttende masteroppgaven når du har gjennomført kursdelen av programmet.

Masteroppgaven skrives individuelt, eller som samarbeid mellom to studenter. Som hovedregel skal masteroppgaven skrives ved kandidatens eget arbeidssted med utgangspunkt i problemstillinger/aktivitet i egen virksomhet. Oppgaven har et omfang på 30 studiepoeng som er normert til ca 800 arbeidstimer. Det blir arrangert et obligatorisk oppstartsseminar semesteret før oppstart av masteroppgaven.

Kurs Studiepoeng
Masteroppgave i veg, jernbane eller bru 30

Hovedtema for oppgaven

Det første steget i arbeidet med masteroppgaven er å finne et hovedtema for oppgaven, for eksempel vegplanlegging eller kontaktledningsanlegg. Siden oppgaven som hovedregel skal skrives ved kandidatens eget arbeidssted, med utgangspunkt i problemstillinger eller aktivitet i egen virksomhet, kan det være lurt å involvere nærmeste leder i diskusjonen rundt valg av hovedtema. For å få tildelt hovedveileder ved NTNU, må du ha klart hovedtema. Etter valg av hovedtema blir en mer detaljert oppgavetekst utarbeidet i samarbeid mellom kandidat, lokal veileder og hovedveileder.

Det blir arrangert et obligatorisk oppstartsseminar før oppstart av masteroppgaven.