Veg og jernbane

Erfaringsbasert masterprogram (deltid), Trondheim

Veg og jernbane

– Studiets oppbygning

Veg og jernbane

Masterprogrammet er bygd opp av to deler:

  • Del 1: Åtte enkeltkurs (60 studiepoeng)
  • Del 2: Masteroppgave (30 studiepoeng)

Kursene tas normalt over to år, og masteroppgaven det tredje året. Alle kursene i masterprogrammet kan også søkes som enkeltstående kurs.


Del 1: Åtte enkeltkurs

Du tar åtte enkeltkurs à 7,5 studiepoeng innenfor en studieretning (tilsammen 60 studiepoeng). Ved vanlig studieprogresjon, bruker du to år på denne delen. To kurs er felles for begge studieretningene.

Samlinger

Kursene er samlingsbaserte med to-tre samlinger, vanligvis hver på fire dager. Mellom samlingene vil det bli lagt opp til at deltakerne skal arbeide med studiene hjemme i form av bl. a. selvstudium av pensum, øvinger og oppgaver. De fleste samlinger finner sted i Trondheim og noen er i Oslo. Eksamen i kursene ligger som regel et par uker etter siste samling.

Veg og jernbane


Del 2: Masteroppgave

Du kan søke opptak til den avsluttende masteroppgaven når du har gjennomført kursdelen av programmet.

Masteroppgaven skrives individuelt, eller som samarbeid mellom to studenter. Som hovedregel skal masteroppgaven skrives ved kandidatens eget arbeidssted med utgangspunkt i problemstillinger/aktivitet i egen virksomhet. Oppgaven har et omfang på 30 studiepoeng som er normert til ca 800 arbeidstimer. Det blir arrangert et obligatorisk oppstartsseminar semesteret før oppstart av masteroppgaven.

Kurs Studiepoeng
Masteroppgave i veg, jernbane eller bru 30

Hovedtema for oppgaven

Det første steget i arbeidet med masteroppgaven er å finne et hovedtema for oppgaven, for eksempel vegplanlegging eller kontaktledningsanlegg. Siden oppgaven som hovedregel skal skrives ved kandidatens eget arbeidssted, med utgangspunkt i problemstillinger eller aktivitet i egen virksomhet, kan det være lurt å involvere nærmeste leder i diskusjonen rundt valg av hovedtema. For å få tildelt hovedveileder ved NTNU, må du ha klart hovedtema. Etter valg av hovedtema blir en mer detaljert oppgavetekst utarbeidet i samarbeid mellom kandidat, lokal veileder og hovedveileder.

Det blir arrangert et obligatorisk oppstartsseminar før oppstart av masteroppgaven.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført masteroppgaven skal du ha opparbeidet deg evnen til å gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid. Dette innebærer innsikt i vitenskapelig arbeidsmåte og akademisk skriving; konstruktiv og kritisk vurdering av litteratur, reflektert metodevalg, datainnsamling, analyse og formidling.