Hva lærer du?

Erfaringsbasert masterprogram i veg, jernbane og transport

Hva lærer du?

Læringsutbytte

En student som har fullført programmet, forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Du har:

 • Betydelig faglig bredde og dypere forståelse av ingeniørfaglige basisemner og spesialiseringer
 • Forskningsmessig forståelse og dyp teknisk kunnskap innen sin hovedprofil
 • Grunnleggende kunnskap om metoder og verktøy for å analysere, vurdere og implementere tekniske løsninger

Generell kompetanse

Du skal:

 • Ha en profesjonell forståelse og holdning med hensyn til kunnskap, planlegging og forskning, tilpasset skiftende omstendigheter og ny kunnskap
 • Kunne arbeide selvstendig og i flerfaglige grupper, i samarbeid med spesialister og kunne ta nødvendige initiativ
 • Kunne kommunisere effektivt resultater fra ingeniørarbeidet både til profesjonelle og ikke-eksperter
 • Erkjenne og forstå nødvendigheten av å evaluere og vurdere ingeniørarbeidet i en teknologisk, etisk og sosial sammenheng, samt ta ansvar relatert til sikkerhet, bærekraft, miljø, og økonomi
 • Ha en bevisst holdning til å vedlikeholde profesjonskompetansen gjennom livslang læring

Ferdigheter

Du skal kunne:

 • Anvende dine kunnskaper i utvikling og innovasjon av fagområdet i en samfunnsmessig og tverrfaglig sammenheng
 • Løse aktuelle problemstillinger basert på problemanalyse, formulering av delproblemer og vurdering av innovative tekniske muligheter
 • Løse praktiske problemer innen fagområdet basert på tilgjengelig teknologisk kunnskap