Transport

Erfaringsbasert masterprogram i veg, jernbane og transport

Studieretning Transport

Foto av Brevikbrua mot vakker kveldshimmel

Brevikbrua er ei hengebro over Frierfjorden mellom Bamble og Porsgrunn. Foto Yayimages

Du må velge minst fem av kursene fra oversikten nedenfor. BM6802 Modellering av trafikk er obligatorisk for studieretning Transport
Du kan velge inntil tre valgfrie kurs fra listen eller søke om å få innpasset relevante emner på masternivå tatt utenfor programmet, inntil 30 studiepoeng. Før du starter på masteroppgaven må du ha gjennomført totalt åtte kurs (60 studiepoeng).

Oversikt over kurs i studieretning Transport
Emnekode Kurs Undervises
BM6802 Modellering av trafikk (obligatorisk emne) V2024
BA6013 Trafikksikkerhetsrevisjoner og -inspeksjoner Hvert vårsemester
BA6051 Kostnader og nytte av samferdselsanlegg H2025
BA6052 Strategisk planlegging av transportinfrastruktur V2025
BA6056 Prosjektoppgave Hvert semester
BA6057 Vegbygging V2025
BA6059* Vegteknologi H2024
BA6061  Drift og vedlikehold av veger V2024
BM6801  Trafikkteknikk og transportanalyse H2025
BM6802  Modellering av trafikk V2024
BM6980  Masteroppgave Hvert semester

Kursene går annethvert år. (Gjelder ikke BA6013 - Trafikksikkerhetsrevisjoner og -inspeksjoner og BA6056 - Prosjektoppgave) 


Valgfrie kurs

Du kan velge å bytte ut inntil tre kurs (22,5 stp.) med relevante valgfrie kurs på masternivå (interne eller eksterne). Her er en liste over forhåndsgodkjente* valgfrie kurs:

Oversikt over valgfrie kurs i studieretning Transport
Emnekode Kurs Studiepoeng
BA6000 Geografisk informasjonsbehandling 7,5
BA6063 Introduksjon til geoteknikk 7,5
BA6064 Geotekniske beregningsmetoder 7,5
BA6072/BA6073 Tunnelstudiet 15
BA6280 VDC-Certificate Program 15
KT6003 Prosjektering av bruer 1 7,5
KT6004 Betongteknologi for bruer 7,5
KT6005 Prosjektering av bruer 2 7,5
PK6245 Strategisk prosjektledelse - Spillbasert teamutvikling og forretningsforståelse i prosjekter 7,5
PK6400 Praktisk prosjektledelse 7,5

MASTEROPPGAVE- krysspublisert

Del 2: Masteroppgave

Du kan søke opptak til den avsluttende masteroppgaven når du har gjennomført kursdelen av programmet.

Masteroppgaven skrives individuelt, eller som samarbeid mellom to studenter. Som hovedregel skal masteroppgaven skrives ved kandidatens eget arbeidssted med utgangspunkt i problemstillinger/aktivitet i egen virksomhet. Oppgaven har et omfang på 30 studiepoeng som er normert til ca 800 arbeidstimer. Det blir arrangert et obligatorisk oppstartsseminar semesteret før oppstart av masteroppgaven.

Kurs Studiepoeng
Masteroppgave i veg, jernbane og transport 30

Hovedtema for oppgaven

Det første steget i arbeidet med masteroppgaven er å finne et hovedtema for oppgaven, for eksempel vegplanlegging eller kontaktledningsanlegg. Siden oppgaven som hovedregel skal skrives ved kandidatens eget arbeidssted, med utgangspunkt i problemstillinger eller aktivitet i egen virksomhet, kan det være lurt å involvere nærmeste leder i diskusjonen rundt valg av hovedtema. For å få tildelt hovedveileder ved NTNU, må du ha klart hovedtema. Etter valg av hovedtema blir en mer detaljert oppgavetekst utarbeidet i samarbeid mellom kandidat, lokal veileder og hovedveileder.

Det blir arrangert et obligatorisk oppstartsseminar før oppstart av masteroppgaven.

Hold deg oppdatert!

Hold deg oppdatert!

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg oppdatert informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev