Jernbane (studieretning)

Erfaringsbasert masterprogram (deltid), Trondheim

Jernbane (studieretning)

– Veg og jernbane

Foto av skinnereperatør


Jernbane - ingress

NTNU har i samarbeid med Jernbanedirektoratet (tidligere Jernbaneverket) utviklet en samling spesialkurs innen jernbane. Kursene kan inngå i det erfaringsbaserte masterprogrammet Veg og jernbane men du står også fritt til å ta dem som enkeltstående kurs.

Kursene er i hovedsak utformet for deg som har arbeidserfaring innen jernbanesektoren.

Del 1: Åtte enkeltkurs

Del 1: Åtte enkeltkurs

Hovedkurs som blir satt opp i høstsemesteret

Det tilbys til sammen syv hovedkurs innen studieretning jernbane. I tillegg tilbys valgfrie kurs med ujevne mellomrom. Før du starter på masteroppgaven må du gjennomføre totalt åtte kurs. Minst fire av kursene må velges blant hovedkursene. Du kan velge inntil fire av de valgfrie kursene. Du kan også søke om å få innpasset relevante emner tatt utenfor programmet, inntil 30 studiepoeng. Søker du en slik innpassing må du passe på at du fyller opp kravet om fire hovedkurs. 

Emnekode Kurs Undervises
BA6012 Grunnleggende jernbaneteknikk H2021
BA6051 Kostnader og nytte av samferdselsanlegg H2021

BA6012* er obligatorisk for studieretning jernbane

Merk at ikke alle emner går hvert år.
Sjekk Studieplan for informasjon om hvor ofte kursene går.

Hovedkurs som blir satt opp i vårsemesteret

Det tilbys til sammen syv hovedkurs innen studieretning jernbane. I tillegg tilbys valgfrie kurs med ujevne mellomrom. Før du starter på masteroppgaven må du gjennomføre totalt åtte kurs. Minst fire av kursene må velges blant hovedkursene. Du kan velge inntil fire av de valgfrie kursene. Du kan også søke om å få innpasset relevante emner tatt utenfor programmet, inntil 30 studiepoeng. Søker du en slik innpassing må du passe på at du fyller opp kravet om fire hovedkurs. 

Emnekode Kurs Undervises
BA6052 Strategisk planlegging av infrastruktur V2021
BA6053 Sporgeometri og sporteknikk V2021
BA6054 Grunnleggende sporvedlikehold V2021
BA6202** Risikostyring i prosjekter V2021
PK6018** Industriell sikkerhet og pålitelighet V2020

Kurset BA6055 Punktlighet og kapasitet utgår V19 og erstattes av BA6202 Risikostyring i prosjekter. Deltakere som har gjennomført BA6055 vil få dette godkjent som ett av 8 kurs i mastergraden

PK6018 og BA6202** har annen søknadsfrist og opptakskrav enn andre hovedkurs. Se nettsider for informasjon. 

Merk at ikke alle emner går hvert år.
Sjekk Studieplan for informasjon om hvor ofte kursene går.

De valgfrie kursene går sporadisk, og noen vil kun gå en gang. Vær oppmerksom på at noen kurs har andre søknadsfrister enn kursene i masterprogram i veg og jernbane, og at studenter fra masterprogram i veg og jernbane ikke har fortrinnsrett i opptaket til disse kursene. 

Se "Les mer om kursene og se når de tilbys" for mer informasjon

Før du starter på masteroppgaven må du gjennomføre totalt åtte kurs. Minst fire av kursene må velges blant hovedkursene. Du kan velge inntil fire av de valgfrie kursene. Du kan også søke om å få innpasset relevante emner tatt utenfor programmet, inntil 30 studiepoeng. Søker du en slik innpassing må du passe på at du fyller opp kravet om fire hovedkurs.

Emnekode Kurs
BA6000 Geografisk informasjonsbehandling
BA6009 Transportanalyse
BA6013 Trafikksikkerhetsrevisjoner og - inspeksjoner
BA6056 Prosjektoppgave
BA6063 Geoteknikk 1
BA6064 Geoteknikk 2
BA6066 Kollektivtransport
BA6072 Planlegging og bygging av samferdselstunneler
BA6271 Grunnleggende bruk av VDC
BA6272 Prosjektgjennomføring med bruk av VDC  
GB6001 Ingeniørgeologi for bygge- og anleggsledere i underjordsarbeider
IØ6400 Ulykkesgranskning
KT6003 Prosjektering av bruer 1
KT6004 Betongteknologi for bruer
KT6005 Prosjektering av bruer 2
PK6017 Risikoanalyse
PK6019 Driftssikkerhet, vedlikeholdsstyring
PK6021 Vedlikeholdsoptimalisering
PK6203 Praktisk prosjektledelse
PK6207 Ledelse og organisering av prosjektarbeid
VM6002 Overvanns- og ledningsteknologi

MASTEROPPGAVE- krysspublisert

Del 2: Masteroppgave

Du kan søke opptak til den avsluttende masteroppgaven når du har gjennomført kursdelen av programmet.

Masteroppgaven skrives individuelt, eller som samarbeid mellom to studenter. Som hovedregel skal masteroppgaven skrives ved kandidatens eget arbeidssted med utgangspunkt i problemstillinger/aktivitet i egen virksomhet. Oppgaven har et omfang på 30 studiepoeng som er normert til ca 800 arbeidstimer. Det blir arrangert et obligatorisk oppstartsseminar semesteret før oppstart av masteroppgaven.

Kurs Studiepoeng
Masteroppgave i veg, jernbane eller bru 30

Hovedtema for oppgaven

Det første steget i arbeidet med masteroppgaven er å finne et hovedtema for oppgaven, for eksempel vegplanlegging eller kontaktledningsanlegg. Siden oppgaven som hovedregel skal skrives ved kandidatens eget arbeidssted, med utgangspunkt i problemstillinger eller aktivitet i egen virksomhet, kan det være lurt å involvere nærmeste leder i diskusjonen rundt valg av hovedtema. For å få tildelt hovedveileder ved NTNU, må du ha klart hovedtema. Etter valg av hovedtema blir en mer detaljert oppgavetekst utarbeidet i samarbeid mellom kandidat, lokal veileder og hovedveileder.

Det blir arrangert et obligatorisk oppstartsseminar før oppstart av masteroppgaven.