Opptak

Erfaringsbasert masterprogram i veg, jernbane og transport

Opptak

Søknadsfrist

1. juni 2024 1. desember 2024

Slik søker du opptak

 • Enkeltkurs
  • Du søker opptak til ett og ett kurs.

Se kursoversikt under studiets oppbygning


 • Masteroppgaven
  • Du kan søke opptak til den avsluttende masteroppgaven når du har gjennomført kursene i programmet

Søk opptak til masteroppgaven med oppstart høsten 2024 

Last opp Forslag til problemstilling sammen med søknaden din. 

Det arrangeres et masterseminar 20. juni ved NTNU Trondheim, campus Gløshaugen, rom R4.
Det vil også være mulig å delta digitalt. 

Program:
10:00 Velkommen til seminar
10:05 Hva er en masteroppgave? v/ Professor Inge Hoff
10:35 Skriveprosessen v/ Professor Eirin Ryeng
12:00 Lunsj i Realfagskantina
13:00 Litteratursøk v/ Universitetsbiblioteket
14:00 Kort pause
14:10 Literature and state of the art v/ Professor Inge Hoff
15:00 Praktisk info angående masteroppgaven v/ studierådgiver Nina Lødøen
15:30 Spørsmålsrunde og oppsummering
16:00 Ferdig for dagen
(små endringer kan forekomme)
 


 

Opptakskrav

Du må dokumentere at du har:

 1. Fullført bachelor innen relevante teknologiske fag, og 
 2. Minimum to års praksis i relevante tekniske fag

Se krav til dokumentasjon

Søkere som ikke tilfredsstiller kravet om fullført bachelorgrad kan vurderes etter realkompetanse. Du kan søke om fritak for deler av utdanningskravet ovenfor med grunnlag i realkompetanse. Vi kan gi fritak for inntil 60 studiepoeng med grunnlag i realkompetanse.

Utenlandsk utdanning
Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må fylle de generelle språkkravene i norsk og engelsk. Hvis du har utenlandsk utdanning, må du også fylle kravet for generell studiekompetanse.

Teknisk fagskole
I henhold til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk er teknisk fagskole på et lavere nivå enn bachelorgrad. Søkere med teknisk fagskole kvalifiserer derfor ikke for opptak til masterprogrammet.


Rangering av søkere

Hvis det er flere søkere enn antall plasser på kurset, deles søkerne i to grupper:

 1. Søkere som tar eller har tatt emner i programmet tidligere, og
 2. Nye søkere.
 • Gruppe 1 prioriteres foran gruppe 2.
 • Innen gruppe 1 rangeres søkerne etter antall emner de tidligere har fullført og bestått, og deltar på når de søker opptak.
 • Innen hver gruppe prioriteres søkerne etter "først til mølla"-prinsippet.

For å få prioritet, er det en forutsetning at du har søkt innen ordinær søknadsfrist.


Innpassing av tidligere utdanning

Du kan søke fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Dersom du har videreutdanning fra tidligere kan du søke om å få denne godkjent i mastergraden. Les mer:

Svar på søknaden

Vi starter arbeidet med opptaket etter søknadsfristen og sender deg beskjed om du er tatt opp eller ikke. I og med at det er mange kurs med samme søknadsfrist vil dette ta litt tid, og vi vil prioritere opptaket på de kursene som starter først.


Forbehold

Dersom det er færre enn sju deltakere kan kurset blir avlyst. Det kan være aktuelt å tilby alternativ gjennomføring for studenter som er avhengig av å få tatt kurset i henhold til planlagt studieprogresjon.