Veg og jernbane

Erfaringsbasert masterprogram (deltid), Trondheim

Veg og jernbane

– Opptak og opptakskrav

Veg og jernbane

Du søker opptak til ett og ett kurs i  masterprogrammet. Når du har fullført tilstrekkelig antall kurs, kan du søke om opptak til masteroppgaven.


Søke opptak til masterprogrammet

Søknad om opptak til enkeltkurs

Studieretning:

Gå inn på nettsiden til kurset du vil søke på.
Klikk på "Søk dette kurset nå" på kursets nettside

Søknad om opptak til masteroppgave

Opptak til masterprogrammet gjøres når du har fullført 8 kurs (60 studiepoeng) innen valgt studieretning, og bare masteroppgaven gjenstår. 
Det spiller ingen rolle om du ennå ikke har hatt eksamen/fått sensur på de siste kursene når du sender inn søknaden.

1. Registrer søknaden din på Søknadsweb for NTNU VIDERESøknadsfrist 1. desember.

 2. Last opp forslag til problemstilling for masteroppgave sammen med søknaden.

Det vil bli satt opp et webinar 8.desember for studenter som skal starte med masteroppgaven. (Det kan bli endring av dato) 

Ansatte i Bane NOR og Statens vegvesen prioriteres først. Andre kvalifiserte søkere får tilbud om opptak dersom det er ledige plasser.


Opptakskrav

  • Fullført bachelor innen relevante teknologiske fag
  • To års praksis i relevante tekniske fag

Søkere som ikke tilfredsstiller kravet om fullført bachelorgrad kan vurderes etter realkompetanse. Du kan søke om fritak for deler av utdanningskravet ovenfor med grunnlag i realkompetanse. Vi kan gi fritak for inntil 60 studiepoeng med grunnlag i realkompetanse.

Se krav til dokumentasjon

Utenlandsk utdanning

Søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn må fylle de generelle språkkravene i norsk og engelsk.


Innpassing av tidligere utdanning

Du kan søke om å få innpasset inntil fire eksterne kurs med maks 30 studiepoeng av tidligere utdanning som en del av graden. Det stilles strenge krav til at det som skal innpasses har sterk relevans i forhold til studiets faglige profil.

Utdanningen du søker om å få godkjent kan ikke inngå i opptaksgrunnlaget ditt.

For å få tildelt mastergraden må minimum 60 studiepoeng være avlagt ved NTNU. Kursene må være på masternivå.

Har du kurs/emner du mener du kan få fritak for søker du om fritak på dette skjemaet. (Word) (Open Office) Søknaden sendes til institutt for bygg- og miljøteknikk.

NTNU
Institutt for bygg- og miljøteknikk
v/studiekonsulent
7491 Trondheim


Forbehold om tilstrekkelig antall deltagere

Vi må ha et minimum antall deltakere for at kurs skal igangsettes. Dersom det blir for få søkere, kan kurset få endret undervisningsform til ledet selvstudium, bli utsatt eller bli avlyst.

Valgemner starter ikke opp dersom det er for få søkere.


Dokumentasjon - KRYSSPUBLISERT

Dokumentasjon

Krav til dokumentasjon som skal legges ved søknaden. 

Rangering av søkere

Hvis det er flere søkere enn antall plasser på kurset, deles søkerne i to grupper: 1: søkere som tar eller har tatt emner i programmet tidligere, og 2: nye søkere. Gruppe 1 prioriteres foran gruppe 2. Innen gruppe 1 rangeres søkerne etter antall emner de tidligere har fullført og bestått, og deltar på når de søker opptak. Innen hver gruppe prioriteres søkerne etter "først til mølla"-prinsippet. For å få prioritet, er det en forutsetning at du har søkt innen ordinær søknadsfrist.


Fritak og innpassing

Det kan søkes om fritak for enkeltkurs med grunnlag i tilsvarende utdanning fra NTNU eller andre utdanningsinstitusjoner. Utdanning som kan gi grunnlag for fritak må ikke inngå i opptaksgrunnlaget. For å få tildelt mastergraden må minimum 60 studiepoeng være avlagt ved NTNU (inkludert selve masteroppgaven på 30 sp). Dokumentasjon må lastes opp samtidig som du søker. For spørsmål om hva som kan innpasses, ta kontakt med faglig ansvarlig for studieprogrammet. Kontaktinfo finner du på forsiden.