Praktisk informasjon og betingelser

Etter- og videreutdanning

Praktisk informasjon og betingelser


Søknadsinformasjon

Søknadsinformasjon

Hvordan søke?

Du finner informasjon om hvordan du søker på nettsiden til det enkelte studietilbudet.

Har du problemer med å søke via nettsiden?

Fyll ut søknadsskjema (skrivbar pdf), skriv ut og send til NTNU VIDERE. Dersom du ikke har norsk personnummer, du søke via dette skjemaet.

Ta kontakt på epost hvis du har spørsmål


Behandling av søknaden og forbehold

Behandling av søknaden og forbehold

Behandling av søknaden

Dersom du søker opptak via kursets nettside, vil du umiddelbart motta en kvittering som sendes til e-postadressen du har registrert hos oss. 

Opptak skjer først etter at søknadsfristen er passert. Behandlingstiden er normalt 2-4 uker etter søknadsfristen.

 • Noen kurs har begrenset antall plasser og egne rangeringsregler. Etter søknadsfristens utløp får du beskjed om du har fått plass eller ikke.
 • Vi må ha et minimum antall deltakere for at kursene settes i gang. Kurs kan derfor bli avlyst eller utsatt på grunn av for få søkere. Hvis kurs må avlyses, får du beskjed om dette så snart som mulig etter søknadsfristens utløp.
 • Kurs eller samlinger kan bli utsatt eller avlyst som følge av sykdom eller andre uforutsette hendelser.

NTNU har intet ansvar for økonomiske tap du måtte lide som følge av utsettelser eller avlysninger.


Generell studiekompetanse (OBS! Krysspublisert artikkel)

Generell studiekompetanse 

Mange kurs har generell studiekompetanse (GSK) som opptakskrav, men en del har også tilleggskrav. Informasjon om dette vil stå på nettsiden til det enkelte kurset. Kurs som inngår i studieprogram har ofte samme opptakskrav som studieprogrammet.

Vanlige veier til generell studiekompetanse er:

 • Fullført 3-årig videregående.
  Du har fullført og bestått 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.
 • Yrkesfag med påbygging.
  Du har fullført og bestått yrkesfaglig opplæring og studiekompetansefagene.
 • 23/5-regelen.
  Du fyller minst 23 år i opptaksåret, har fullført og bestått studiekompetansefagene og har minst 5 års utdanning eller yrkespraksis.

Det kan også være mulig å oppnå generell studiekompetanse på grunnlag av andre utdanningsløp. Noen eksempel på dette er:

 • Fullført videregående opplæring ved Steinerskolen
 • Fullført en godkjent fagskoleutdanning
 • Fullført ett års høyere utdanning
 • Fullført en godkjent utenlandsk utdanning

Vær oppmerksom på at det i slike tilfeller kan stilles spesielle krav til utdanningens innhold og omfang.

Les mer om veiene til generell studiekompetanse (samordna opptak.no)


Realkompetanse (OBS! Krysspublisert artikkel)

Realkompetanse

Realkompetanse kan være en måte å få opptak til høyere utdanning på, selv om du ikke fyller kravene til generell studiekompetanse. Du må ha relevant kompetanse til et studium som kan veie opp for at du ikke fyller de vanlige opptakskravene. Du må fylle 25 år eller mer det året du skal søke om opptak.

Eksempler på realkompetanse til et studium kan være lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning eller organisasjonserfaring.

Søkere blir vurdert individuelt, og i sammenheng med det fag eller emne de ønsker å studere. Du må dokumentere realkompetansen din, samt oppgi motivasjon for studiet og en egenvurdering av hvorfor du mener du er egnet til å gjennomføre studiet.

Dersom du ønsker å søke om å få ta eksamen på bakgrunn av realkompetanse, må du vedlegge kopier av alle dine vitnemål for utdanning og attester for praksis/yrkeserfaring. Dokumentasjonen lastes opp sammen med søknaden din.


Dokumentasjon

Dokumentasjon

For å vurdere din søknad trenger vi dokumentasjon på at du fyller opptakskravet.

Informasjon om spesifikke opptakskrav står på nettsiden til det enkelte kurset. 

Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut på Søknadsweb for NTNU VIDERE

Krav til dokumentasjon

Alle sidene i vitnemålet eller karakterutskriften må legges ved, kun forsiden av vitnemålet er ikke gyldig.

Hvis opptakskravet er oppnådd grad, må dokumentasjon som legges ved vise tydelig at grad er oppnådd. Karakterutskrift alene er ikke godkjent dokumentasjon på fullført og bestått grad.

Du kan finne resultat fra høyere utdanning du har tatt i Norge via Vitnemålsportalen og du kan legge ved digitalt signert pdf ved søknaden din.

Hvis du har utdanning fra utlandet kreves ytterligere dokumentasjon.

Ved krav om relevant arbeidserfaring må gyldig tjenestebevis eller arbeidsbekreftelse lastes opp. Dokumentet må inneholde

 • start- og sluttdato
 • stillingsandel
 • kort om arbeidsoppgaver/stillingstype
 • signatur fra arbeidsgiver, enten leder eller personal/lønn

Arbeidsavtale/jobbtilbud/cv er ikke gyldig som dokumentasjon på arbeidserfaring.

Navneskifte

Dersom du har skiftet navn og noen av eller alle dine vitnemål/attester viser annet navn enn det du har i dag, må dokumentasjon på navneendringen vedlegges (navnebevilgning, vigselsattest e.l.)

Dokumentasjon blir kontrollert

Du er selv ansvarlig for at den innsendte dokumentasjonen er riktig. All dokumentasjon blir kontrollert av saksbehandlerne, og du kan bli bedt om å legge fram originaler. Hvert semester vil et tilfeldig utvalg av dokumentasjon fra søkere bli kontrollert direkte mot institusjonen som har utstedt dokumentet.

Uriktige eller misvisende opplysninger kan føre til at du mister studieplassen.

Falsk dokumentasjon rammes av straffelovens §166 og §182, og blir alltid politianmeldt.


Studiefinansiering - krysspublisert

Studiefinansiering

Statens lånekasse

Du kan søke støtte til videreutdanning hos Statens Lånekasse. Støtten er behovsprøvd mot lønn og annen støtte gjennom studiet. Etter at du har betalt semesteravgift, overfører vi informasjon om deg til Lånekassen. Deretter må du forholde deg til de rutiner Lånekassen har. Det kan ta en uke fra du betaler semesteravgiften til lånet blir utbetalt. Kommer ikke lånet, sjekk at du har brukt riktig KID-nummer, kontonummer og at Lånekassen vet at du skal studere ved NTNU. På Studentweb kan du se hvilke opplysninger som er overført til Lånekassen.

Arbeidsgiver

Ofte betaler arbeidsgiver for etter- og videreutdanning de anser som relevant for din jobbutførelse eller som et grunnlag for din karriereutvikling i bedriften. Som et personalpolitisk virkemiddel er dette ofte en svært god investering for en arbeidsgiver, da det øker bedriftens samlede kompetanse. I mange tilfeller vil det at arbeidsgiver bidrar til å finansiere hele eller deler av din etter- og videreutdanning kunne være et alternativ til lønnsøkning. Det kan gis skattefritak for kostnader som arbeidsgiver dekker i forbindelse med videreutdanning, se Arbeidsgivers fradragsrett (pkt. 11) på skatteetaten.no.


Avmelding - krysspublisert

Avmelding

Inntil søknadsfristen utløper, kan du fritt trekke søknaden din via nettsiden du søkte opptak.


Angrerett - krysspublisert

Angrerett

Etter at du har fått tilbud om plass, gjelder angrerettloven (lovdata.no). Det betyr at du fritt kan trekke deg fra kurset innen 14 dager etter at du har fått tilbud om kursplass. Hvis du ikke benytter deg av angreretten innenfor fristen, og senere ønsker å trekke deg fra kurset, må kursavgiften betales i sin helhet.

Hvis du ønsker å benytte deg av angreretten, må du gi oss skriftlig melding om dette. Du kan bruke skjema for opplysninger om angrerett (word) skjema for opplysninger om angrerett (odt), eller du kan sende en annen utvetydig erklæring i form av melding/brev til oss. Vi anbefaler at du sender skjema/melding per e-post til videre@ntnu.no. Skriv «Angrerett + navn på kurset» du har fått opptak til i emnefeltet på e-posten.

Når du sender e-posten til videre@ntnu.no vil du få en kvittering til din e-postadresse som bekreftelse på at meldingen er mottatt hos oss. Du kan også sende skjema/brev i posten til NTNU VIDERE, 7491 Trondheim. Merk at det er forbrukeren som må bevise at meldingen er gitt innen fristen, dersom det senere oppstår tvil om dette, jfr. § 20 i loven.

Utsettelse

Hvis du ikke gjennomfører et kurs, kan du be om utsettelse til neste gang kurset arrangeres, men kursavgiften må betales for inneværende semester. Det er kun mulig å be om utsettelse én gang. Dersom kurset heller ikke da gjennomføres, anses kursavgiften som tapt. Vi gjør oppmerksom på at ikke alle kurs kjøres flere ganger. Enkelte kurs kan ha andre regler for utsettelse og permisjon, se kursets nettside.


NB! KRYSSPUBLISERT - Semesteravgift, semesterkort og studiebevis for videreutdanningsstudenter

Semesteravgift for videreutdanningsstudenter

Semesteravgift er en lovpålagt avgift til Studentsamskipnaden som kommer i tillegg til kursavgiften. Videreutdanningsstudenter betaler semesteravgift for eksamenssemesteret. Våren 2021 er den på 580 kroner.

Har du betalt semesteravgift ved et annet lærested? Da trenger du ikke å betale på nytt, men kopi av kvittering må forevises.

Digitalt semesterkort

Last ned semesterkortet ditt via app’en «Studentbevis». Hvis du ønsker et papirbasert semesterkort, kan få dette ved å kontakte NTNU.

Studiebevis

Ønsker du et studiebevis som fungerer som adgangskort til NTNUs bygninger og som kan brukes som legitimasjon på eksamensdager og som lånekort på biblioteket, kan du få dette ved personlig oppmøte. Les mer: https://innsida.ntnu.no/studentkort

Er du ordinær student, dvs. du tar ikke videreutdanning/deltidsstudier ved siden av jobb? Les om semesteravgift og registrering!


NB!KRYSSPUBLISERT - Eksamen

Eksamen

Oppmelding og trekk fra eksamen

Som deltaker på kurs med studiepoeng, blir du automatisk oppmeldt til den eksamen som tilhører kurset du deltar på. Hvis du ønsker å trekke deg fra eksamen, må du gi beskjed om dette til videre@ntnu.no innen 14 dager før eksamensdagen på campus eller 14 dager før oppgaven/hjemmeeksamen blir utlevert. Hvis du ikke trekker eksamensmeldingen innen fristen, regnes den som ett eksamensforsøk. Du har et begrenset antall forsøk på eksamen/vurdering.

Tilrettelagt eksamen

Hvis du har et helseproblem eller en funksjonsnedsettelse har du kanskje krav på tilrettelagt eksamen. Mer om tilrettelegging på eksamen.

Ny eksamen dersom du er syk eller ikke består eksamen

Hvis du ikke kan avlegge eksamen på grunn av sykdom eller hvis du ikke består eksamen, vil du få mulighet til å avlegge ny eksamen senere. Sykdom må dokumenteres med legeerklæring. Du må selv ta kontakt med oss for å avtale tidspunkt for ny eksamen.

Ønsker du å forbedre karakteren på en eksamen som er bestått, eller avlegge eksamen på et annet tidspunkt, må du søke om dette og selv dekke omkostningene knyttet til eksamensarrangementet. Du har et begrenset antall forsøk på eksamen/vurdering.

Har du fullført kurset og obligatoriske øvinger tidligere og vil meldes til eksamen, må du kontakte NTNU VIDERE.

Begrunnelse og klage på eksamenskarakter

Dersom du vurderer å klage på karakteren, bør du be om begrunnelse først. Mer om begrunnelse og klage.

Karakterutskrift

Eksamensresultatet er tilgjengelig i Studentweb under «Resultater».

Du kan hente ut digital karakterutskrift via Vitnemålsportalen. Vitnemålsportalen er en offentlig tjeneste hvor du kan se dine resultater fra høyere utdanning og selv velge å dele resultatene digitalt med andre.

Lokal eksamen

For enkelte nettbaserte studier uten samlinger kan det søkes om lokal eksamen i stedet for skriftlig eksamen i Trondheim, se studiets nettsider for mer informasjon. Det betyr at du som ikke bor i nærheten av Trondheim kan få mulighet til å ta eksamen ved en lokal videregående skole, høgskole eller universitet, eventuelt ved en ambassade i utlandet.

Du må selv ta kontakt med skolen eller ambassaden og få bekreftelse på at de vil arrangere eksamen. Utgifter i forbindelse med lokal eksamen inngår ikke i kursavgiften. NTNU VIDERE krever et administrasjonsavgift på kroner 1500 per student per eksamen. I tillegg må du dekke eventuelle omkostninger direkte til den lokale eksamensarrangøren (eksamensvakter, leie av lokaler etc.).


NB! KRYSSPUBLISERT - Å være videreutdanningsstudent

Å være videreutdanningsstudent

Deltidsstudier

De fleste videreutdanningsstudenter studerer på deltid og studiepoeng sier noe om omfanget av studiet. Et kurs på 7,5 studiepoeng er beregnet til om lag 200 arbeidstimer, og tilsvarer 25 % av et fulltidsstudium. De fleste tar 7,5 eller 15 studiepoeng i semesteret ved siden av jobb. Fulltidsstudier er til sammenligning på 30 studiepoeng per semester.

Vekttall er en tidligere brukt målenhet for hvor omfattende et studium er. 1 vekttall = 3 studiepoeng.

Blackboard

Mange kurs bruker læringsplattformen Blackboard. Slik logger du inn:

 • Logg inn på NTNUs intranett Innsida: https://innsida.ntnu.no med brukernavn og passord som du som du har fått opprettet av NTNU.
 • Klikk på Blackboard i vaffelmenyen øverst til venstre på Innsida.

Mistet passord? Ta kontakt med Orakeltjenesten eller NTNU VIDERE.

Tilgang til bøker og elektroniske artikler via Universitetsbiblioteket

Videreutdanningsstudenter har samme tilgang til Universitetsbiblioteket som ordinære studenter.

Dersom du skaffer deg studiebevis, kan du bruke det som lånekort hos Universitetsbiblioteket.

StudentWeb

I StudentWeb kan studenter blant annet se hva som er registrert av data om seg. StudentWeb fungerer noe annerledes for videreutdanningsstudenter enn for ordinære studenter.

Dette skal du gjøre i StudentWeb:

 • Betale semesteravgift
 • Bestille karakterutskrift
 • Se dine eksamensresultater
 • Betale kursavgift

Dette skal du ikke gjøre i StudentWeb:

 • Ikke meld deg til eksamen eller registrer studieløpet ditt.
 • Du skal heller ikke bekrefte utdanningsplan. Dette blir tatt hånd om av NTNU VIDERE.

NB! KRYSSPUBLISERT - Samlinger i Trondheim

Overnatting og transport ved samlinger i Trondheim

Samlingene på våre videreutdanningskurs i Trondheim foregår på NTNUs campuser eller på hotell. For å finne fram på NTNUs campuser, se Kart over NTNUs områder.

Transport

Værnes-Ekspressen
AtB er ansvarlig for bussrutene i Trondheim og informasjon om annen kollektivtrafikk i Midt-Norge.

Overnatting i Trondheim

Du må selv ordne overnatting når du deltar på kurs. Det er mye som skjer i Trondheim og du må ofte være ute i god tid for å få hotellrom.

De fleste hotellene ligger i sentrum og det er gode bussforbindelser fra sentrum til alle NTNUs campuser. 

Parkering

Det er stor mangel på parkeringsplasser på Gløshaugen og Kalvskinnet, men det finnes noen få plasser for korttidsparkering mot betaling. På Dragvoll er det ganske godt med parkeringsplasser, men også her må du betale for å stå. Se mer informasjon på NTNUs nettsider om parkering

Forbehold

Informasjonen på denne siden gjelder dersom den er lenket opp fra presentasjonen av studiet. Enkelte studier kan ha egne betingelser.