Hva kan jeg bli?

Sosiologi - masterstudium

Hva kan du bli?

Foto: Elin Iversen/NTNU

Sosiologer kan bruke sin faglige og metodiske kompetanse til å finne ny kunnskap og finne løsninger på problemer for sine oppdragsgivere. Hvilke tema sosiologene jobber med varierer, men fordi utdanningen er både generell og spesiell vil en sosiolog alltid kunne sette seg raskt inn i nye tema og oppgaver.

Faglig og metodisk kompetanse

Denne allsidige kompetansen gjør at du kan jobbe med planleggings-, prosjekt- og utredningsarbeid innenfor mange forskjellige områder både i offentlig og privat sektor. Som faglig konsulent/rådgiver du som sosiolog gi råd basert på vitenskapelige fakta. Med kompetanse om gruppeprosesser og ledelse kan du også delta i og lede prosjekter.

Visste du at forskningen ofte er organisert i prosjekter der man sammen med forskere fra eget eller andre fagfelt forsøker å løse problemstillinger? Sosiologer har gjennom forskningsrelatert arbeid en viktig rolle i samfunnsutviklingen ved å sette søkelys på ulike problemer som for eksempel overgrep, maktmisbruk og rusproblematikk.

Du kan jobbe med:

  • planleggings- og utredningsarbeid innen den offentlige forvaltningen og det private næringsliv (fagkonsulent/konsulent/ rådgiver)
  • arbeid i interesseorganisasjoner
  • arbeid i internasjonale organisasjoner
  • formidlingsoppgaver i massemedia og andre informasjonsorganer
  • undervisningsoppgaver i skoler, universitet og høyskole

Ønsker du å bli lærer og undervise i skolen? Med ettårig påbyggingsstudium i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er du kvalifisert til å undervise 5.-10 trinn i skolen og i videregående. 

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. 

Studentintervju

Studentportrett av Thea Kolloen. Foto

Prøv og feil!

Navn: Thea Kolloen

Utdanning: Master i sosiologi

Arbeider som: Miljøterapeut i Trondheim kommune

Spesialisering i disse emnene vil jeg si utgjør et godt bakteppe i å forstå det som skjer innen innvandringsfeltet på individ- og systemnivå. 

Hva jobber du med?

Jeg jobber i Trondheim kommune som miljøterapeut ved en avdeling for oppfølging av enslige mindreårige flyktninger. Jeg er kontaktperson for ungdommer som jeg har hovedansvar for, og da er min oppgave å bistå ungdommene i hverdagen innenfor alle livsområder. Jobben har veldig varierte arbeidsoppgaver. Eksempler er ulike telefonsamtaler, hjemmebesøk, leksehjelp, kartlegginger, ansvarsgruppemøter, spise middag sammen og ulike samtaler. 

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste med jobben min må være at jeg får muligheten til å treffe så mange forskjellige mennesker, og at jeg får være en del av ungdommenes første møte med Norge og kommunen de skal bo i årene fremover. Arbeidsplassen består også av kollegaer med mange forskjellige bakgrunner og utdanninger, og jeg syns vi er flinke til å utveksle erfaringer og kunnskap. 

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Kort tid etter at jeg begynte på masterstudiet fikk jeg deltidsstillinger ved to avdelinger i kommunen i arbeid med enslige mindreårige flyktninger. Den ene avdelingen jobber jeg fortsatt på i dag. Samme dag som masteroppgaven ble levert gikk jeg ut i 100 prosent stilling. Jeg vil oppfordre alle til å søke relevante jobber underveis i studiene, da har du også mulighet til å finne ut hva du interesser deg for. 

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

En stor del av min jobb er å kartlegge ungdommene, i tillegg til rapporter og ulike sammenfatninger. Kartleggingen kan på flere måter minne litt om måten man jobber med en masteroppgave som for eksempel innsamling av data, intervjuer og observasjoner. I min jobb er det også viktig å jobbe strukturert og systematisk, noe som blir en vane gjennom bachelor og masterstudier. Gjennom bachelor- og masterprogrammet valgte jeg spesialiseringsemner innvandring, velferdsstat og integrering og kriminalitet. Spesialisering i disse emnene vil jeg si utgjør et godt bakteppe i å forstå det som skjer innen innvandringsfeltet på individ- og systemnivå. 

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Da jeg tok bachelor i sosiologi i Oslo, jobbet jeg som frivillig på Oslo Krisesenter gjennom Kirkens Bymisjon. I ettertid tror jeg erfaringen derfra bidro til at jeg fikk jobben med enslige mindreårige flyktninger. 

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag?

Prøv og feil! Vær nysgjerrig gjennom studietiden – engasjer deg og utforsk det du syns virker spennende og vil vite mer om. Utforsk linjeforeninger, delta på sosiale arrangement og få noen avkoblinger til alt det faglige. Det er minst like viktig å trives sosialt som faglig, da tror jeg man trives bedre i lengden.  

Studentportrett med Christer G. Lundquist. Foto

Den analytiske ferdigheten fra sosiologien er viktig

Navn: Christer G. Lundquist

Utdanning: Master i sosiologi

Arbeider som: HR-rådgiver hos Stepp Inn

Arbeidsplassen jeg er på nå vet hva sosiologi er godt for, og hadde god erfaring med å gi nyutdannede arbeidserfaring.

Studieprogram: Master i sosiologi

Hvordan gikk det å skaffe seg jobb etter du var ferdig?

Det gikk overraskende bra. Hadde veldig flaks at jeg til slutt endte med den første jobben jeg søkte på. De fleste jobber som var relevante krevde like mange års erfaring som jeg hadde utdanning. Arbeidsplassen jeg er på nå vet hva sosiologi er godt for, og hadde god erfaring med å gi nyutdannede arbeidserfaring.

Hvordan har du fått nytte av sosiologien i arbeidslivet?

Den analytiske ferdigheten fra sosiologien er viktig. Min jobb som HR-rådgiver innebærer å se på søknader og CV til ulike folk, vurdere styrker og svakheter, og følge dem opp i arbeidslivet å finne ut av hva som fungerer og hvorfor ikke.

Er det noe du har fått bruk for som har overrasket deg?

Ikke ennå, da jeg bare har hatt jobben i tre uker.

Hva var det viktigste du lærte under sosiologiutdanningen?

For meg har det vært tankeprosessen, å skjønne sammenhengen mellom individet, grupper og samfunnet. En forståelse som har kommet meg til nytte.  

Hvordan har sosiologien preget livet ditt utenfor arbeidslivet?

Det har formet meg til den personen jeg er i dag. Tankesettet, synet på livet og mennesket.

Studentintervju med Siri Haugan. Foto

Sosiologien har vært særdeles nyttig i min praksis som behandler

Navn: Siri Haugan

Utdanning: Master i sosiologi

Arbeider som: Miljøterapeut

Tolkning av andres uttrykk/meninger er komplisert, og man har behov for teori for å forstå.

Studieprogram: Master i sosiologi

Hvordan gikk det å skaffe seg jobb da du var ferdig med studiet?

Jeg hadde allerede en jobb som miljøterapeut da jeg jobbet med og leverte min mastergrad i sosiologi, så jeg fortsatte egentlig i den samme jobben med nye oppgaver. Fra å primært jobbe som miljøterapeut / sykepleier, fikk jeg oppgaver som veileder i fagforum, delansvar for implementering av nytt perspektiv, mentalisering, ved klinikken, samt tilbud om ny videreutdanning som gruppeterapeut.

Hvordan har du fått nytte av sosiologien i arbeidslivet?

Sosiologien har vært særdeles nyttig for meg i min praksis som behandler for mennesker med avhengighet. Sosiologiske perspektiv/teorier som Goffmanns begrep backstage / front stage / det dramaturgiske perspektivet, Focalults lære om institusjoner/maktperspektiv, Luhmanns inklusjon/eksklusjon, Dag Album sin bok om nære fremmede, og videre Habermas har vært av betydning. I min rolle bruker jeg ulike versjoner av relasjonskunnskap, slik at alle perspektiv som innebærer kunnskap om interaksjon har naturligvis vært, og er, nyttig. Tolkning av andres uttrykk / meninger er komplisert og man har behov for teori for å forstå. Moderne forestillinger om pasienten, Aksel Tjoras bidrag til helsesosiologien, har vært nyttig kunnskap, både i møte med pasienten og systemet. 

Er det noe du har fått bruk for som har overrasket deg?

Studiet i sosiologi gir deg evner til å tenke kritisk, en spesifikk kunnskap der vi lærer å differensiere og bedre kunne finne essensen i det arbeidet vi utfører. Det å kunne sortere, prioritere og videre kunne bruke tekst som verktøy er vel egenskaper man tilegner seg via studiet, og som muligens bidrar mer enn antatt. 

Hva var det viktigste du lærte under sosiologiutdanningen?

Det viktigste jeg lærte var en ydmykhet og et kritisk blikk til etablerte sannheter, en interesse for utforskning og streben etter ny kunnskap. Den har lært meg et akademisk språk og gitt meg inspirasjon til å fortsette å jobbe med avhengighet og ruslidelser, med et sosiologisk blikk. 

Hvordan har sosiologien preget livet ditt utenfor arbeidslivet?

Sosiologien preger meg utenfor arbeidslivet, og det er nesten vanskelig å differensiere da mine verdier, blikk og mening i rollen som behandler/kliniker sammenfaller med min rolle som mor, venninne og partner. 

 

Studentportrett Martin Svarva. Foto

Jeg bærer alltid på en sosiologisk nysgjerrighet

Navn: Martin Svarva

Utdanning: Master i sosiologi 

Arbeider som: Leder for bedriftstrening hos Avantas Aktiv

For å få til endringer i en organisasjon, må man først forstå hva som har gjort at man har den kulturen og den adferden man har i dag

 

Hvordan gikk det å skaffe seg jobb etter du var ferdig?

Det gikk ganske bra. Jeg startet å søke på jobber i januar det siste semesteret, var på noen intervjuer i mars og april, og i slutten av mai begynte jeg i min første jobb. 

Hvordan har du fått nytte av sosiologien i arbeidslivet?

Ettersom jeg har jobbet i et hodejegerfirma i en del år, har jeg hatt veldig god nytte av metodedelen av sosiologien. Å intervjue en kandidat til en jobb er egentlig ganske likt det å intervjue en informant. Det gjelder å stille riktige spørsmål på riktig måte, slik at informanten / kandidaten forteller mest mulig om det du er interessert i. Her har sosiologutdannelsen rett og slett vært uvurderlig.
 
I tillegg har jeg hatt god nytte av en grunnleggende sosiologisk forståelse for hvordan ulike faktorer, struktur og kultur, påvirker våre valg og vår adferd, både individuelt og kollektivt. Denne forståelsen bruker jeg hver dag i jobben jeg har nå, hvor jeg jobber med organisasjonsutvikling.

Er det noe du har fått bruk for som har overrasket deg?

Kanskje ikke overrasket er ordet, men det er i hvert fall fascinerende hvordan en del klassisk sosiologisk teori fortsatt kan brukes for å forstå og forklare gitte situasjoner.

Hva var det viktigste du lærte under sosiologiutdanningen?

Erkjennelsen av at ingen valg tas i et vakuum, all adferd er styrt at noe rundt. For å få til endringer i en organisasjon, må man først forstå hva som har gjort at man har den kulturen og den adferden man har i dag. 

Hvordan har sosiologien preget livet ditt utenfor arbeidslivet?

Jeg vil kanskje ikke si at sosiologien har preget livet i så stor grad, men jeg merker at jeg alltid bærer på en sosiologisk nysgjerrighet, et slags behov for å forstå og forklare det jeg opplever, i stedet for å bare akseptere at ”sånn er det” og ikke tenke mer over det.

Videre studier

Vil du ta videreutdanning eller deltidsstudier?

NTNU VIDERE tilbyr videreutdanning og deltidsstudier tilpasset deg som er i arbeidslivet. 

Du kan ta videreutdanning innenfor

Kursene er av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå. Undervisningen er fleksibel og har ofte en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. 

Åpne emner

Åpne emner kan tas av alle som har studierett ved NTNU. Emnene har dagsaktuelle temaer og er svært relevante for deg som er interessert i skolerelevant tematikk. Flere av emnene har tematikk knyttet til fagfornyelsen. Emnene er på 7,5 studiepoeng, og gir en innføring i temaene.

Les mer om åpne emner

Vil du bli lærer?

Ønsker du å bli lærer etter du er ferdig med studiet? Vil du bidra til å gjøre en forskjell og skape engasjement for faget ditt? Da kan du ta ettårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Med PPU kan du undervise i grunnskolens 5.–10. trinn og i videregående skole. 

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Med en master i sosiologi kan du søke opptak til ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap på fagretningen sosiologi.