Hva lærer jeg?

Sosiologi - masterstudium

Hva lærer jeg?

I sosiologien er vi opptatt av menneskers samspill: hvordan vi mennesker påvirker hverandre og hvordan vi som individer både former og formes av de fellesskapene vi er en del av. Du lærer om endringer i samfunnet og hvordan disse påvirker enkeltmenneskets valgmuligheter og handlinger.

Masterprogrammet i sosiologi kombinerer teori- og metodekunnskap med individuell spesialisering, og gir deg innsikt og trening i bruk av generell sosiologisk kunnskap.

I tillegg kan du fordype deg i mer spesialiserte temaer, som for eksempel:

 • sosial ulikhet
 • integrering
 • velferdsstaten
 • digitalisering

Som sosiolog vil du få kompetanse til å finne ny kunnskap og løsninger på problemer. Du vil raskt kunne sette deg inn i nye tema og oppgaver. Denne allsidige kompetansen gjør at du kan jobbe med planleggings-, prosjekt- og utredningsarbeid innenfor mange forskjellige områder både i offentlig og privat sektor.

Tidligere masteroppgaver:

 • «Mitt liv, mine barn, mitt valg». En kvalitativ studie av innvandrerkvinners opplevelse av - og begrunnelse for kontantstøttebruk.
 • Utdanningsmotivasjon hos norskfødte kvinner med pakistanske foreldre. 
 • “Union membership and health”. A multilevel analysis of 20 European countries.
 • «Kloke hoder eller kloke hender?» En kvalitativ studie av makt, dominans og ulikhet blant elever på studiespesialisering og yrkesfag.
 • Skeiv bygdeungdom om veien ut av skapet. En kvalitativ undersøkelse av hvordan forestillinger om det rurale kan påvirke utkomstprosessen til skeiv bygdeungdom.
 • Ulvetid. Et nasjonalt, sosialt drama i (hittil) fem akter.
 • Normalisering som straffeteknikk.  En casestudie av Kriminalomsorgens rusrehabiliterende straffealternativ
 • Hvem inviteres inn i den moderne byen? En kvantitativ analyse av sosial bakgrunnsbetydning for bruk av byen.
 • "Hun ble en pappajente" Å gjøre seg uerstattelig i omsorgen og erstattelig på jobb.
 • Helseulikhet i Europa.  Et fundamental cause-perspektiv på sammenhengen mellom sosioøkonomisk posisjon og sannsynligheten for helseproblemer.
 • Kvinner med karriere og permisjon.  En kvalitativ studie av kvinnelige lederekarrierer og foreldrepermisjon.