Audiopedagogikk

Erfaringsbasert masterprogram i spesialpedagogikk

Audiopedagogikk

– Studieretningens oppbygning

Video - audiopedagogikk


Om studieretningen

Audiopedagogikk handler om hørsels- og språkhemming og omfatter spesialpedagogisk arbeid knyttet til mennesker med hørselsvansker.

Studieretningen i audiopedagogikk vil gi kunnskaper innenfor det audiologiske fagfeltet, og kompetanse i utredning, tilrettelegging og rådgivning innenfor opplæring, habilitering og rehabilitering knyttet til hørselsvansker. Fagfeltet omfatter tidlig intervensjon, inkluderende opplæring i barnehage og skole, rådgivning, innsikt i lovgrunnlaget, samt habilitering og rehabilitering.
 

Del 1: Studieretningsemner i audiopedagogikk

Obligatoriske emner (totalt 45 studiepoeng)

Emnekode Kurs Studiepoeng
PED6648 Innføring i audiopedagogikk 15
PED6649 Hørselshemming – språk og kommunikasjon 15
PED6652 Hørselstap – utredning og rådgivning 15

 

Valgemner (du velger kurs tilsvarende 15 studiepoeng)

Emnekode Kurs Studiepoeng
PED6644 Hørselstap – bimodal tospråklig opplæring 15
PED6650 Hørselstap – utvikling og rehabilitering av talespråk 15

 

Del 2: Metode 

Emnekode Kurs Studiepoeng
PED6113 Prosjektdesign 7,5
PED6111 Pedagogiske forskningsmetoder  15
PED6112 Statistikk 7,5

 

Del 3: Masteroppgave

Emnekode Kurs Studiepoeng
PED6903 Masteroppgave i audiopedagogikk 30

 

Les mer om kursene og se når de tilbys


Faglig ansvarlig

Faglig ansvarlig

Institutt for pedagogikk og livslang læring har det faglige ansvaret mens Statped midt har ansvar for utvikling og gjennomføring.

Frittstående

Kursene i studieretningen kan tas frittstående eller inngå som endel av det erfaringsbaserte masterprogrammet i spesialpedagogikk.