course-details-portlet

MH3003 - Statistikk for medisin og helsefag

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i statistiske metoder som er relevante for medisin og helsevitenskap. Emnet vil gi kunnskap om og trening i å anvende metoder for å sammenligne gjennomsnitt og andeler, studere sammenheng mellom kontinuerlige variabler, samt evaluere reliabilitet og validitet av måledata. Kurset omhandler deskriptiv statistikk, sannsynlighet og sannsynlighetsfordelinger, punkt- og intervallestimering, hypotesetester for kontinuerlige og kategoriske data, korrelasjon og lineær regresjon. Kurset inkluderer øvinger ved bruk av SPSS.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter å ha fullført og bestått MH3003 skal studenten

 • ha grunnleggende kunnskap om ulike variabeltyper og sannsynlighetsfordelinger, og kunne anvende kunnskapen i tilknytning til statistisk analyse av data
 • ha kunnskap om grunnleggende begreper og metodiske elementer innen punkt- og intervallestimering og hypotesetesting
 • ha kunnskap om metoder for å estimere korrelasjon og lineær sammenheng mellom kontinuerlige variabler
 • ha kjennskap til de viktigste forutsetningene for valgt analysemetode

Ferdigheter:

Etter å ha fullført og bestått MH3003 skal studenten kunne

 • velge egnede oppsummerende mål og grafisk framstilling for å beskrive kvantitative data
 • gjennomføre og tolke resultater fra hypotesetester (t-tester) om middelverdier i ett og to utvalg, og tilsvarende for de ikke-parametriske alternativene for disse testene
 • gjennomføre og tolke resultater fra hypotesetester om andeler i ett og to utvalg
 • gjennomføre og tolke analyser for å estimere korrelasjon og lineær sammenheng mellom kontinuerlige variabler
 • evaluere reliabilitet av målinger og enighet mellom målemetoder
 • gjennomføre statistiske analyser ved bruk av statistisk programpakke (SPSS)
 • begrunne valg av analysemetode ut fra problemstilling, studiedesign og variabeltyper

Generell kompetanse:

Etter å ha fullført og bestått MH30003 skal studenten

 • ha grunnlag for å forstå presentasjon av statistiske analyser og resultater i forskningslitteratur

Læringsformer og aktiviteter

Intensiv undervisning i blokkuker. Forelesninger og øvinger. Emnet vil bli undervist på norsk i høstsemesteret, og på engelsk i vårsemesteret.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjente øvingsaktiviteter

Mer om vurdering

En obligatorisk praktisk øving i Stata må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i tre påfølgende semester etter godkjenning. Skriftlig eksamen 4 timer. Bokstavkarakter. Tillatte hjelpemidler: Kode G: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.

Forkunnskapskrav

Fullført bachelorgrad eller tilsvarende i et relevant fagområde.

Kursmateriell

Vil bli oppgitt ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KLH3100 7.5 HØST 2018
KLH3004 7.5 HØST 2018
HLS3550 7.5 HØST 2018
MNFSIB1 7.5 HØST 2018
PH3003 7.5 HØST 2018
ST3000 7.5 HØST 2018
ST3001 7.5 HØST 2018
MH3006 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund , Gjøvik , Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Epidemiologi
 • Statistikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 HJELPEMIDD INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 HJELPEMIDD INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU