course-details-portlet

LÆR1000 - Kunnskap, læring og danning i lærerprofesjonen

Om emnet

Nytt fra studieåret 2019/2020

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Emnet tar utgangspunkt i skolens samfunnsmandat, det kunnskapsmessige og etiske grunnlaget for lærerens praksis og hva det kan bety for utviklingen av lærerprofesjonalitet.

Emnet gir en innføring i ulike syn på kunnskap, læring og danning i et profesjons- og samfunnsperspektiv og hvilken betydning det kan ha for barn og unges læringsbetingelser. Studenten får øvelse i å reflektere kritisk over sin egen rolle som lærer og bli bevisst skolens betydning for utviklingen av et demokratisk og mangfoldig samfunn.

Emnet skal bidra til å utvikle forståelsen av forholdet mellom teori og praksis. Studentenes egne erfaringer og forventinger er sentrale i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har kunnskap om begrepene kunnskap, læring og danning og hvordan ulike tilnærminger til disse begrepene har betydning for utdanning og lærerprofesjonalitet
- har kunnskap om skolens samfunnsmandat og opplæringens verdigrunnlag og hvordan disse kommer til uttrykk i skolens styringsdokumenter
- har kunnskap om etiske problemstillinger knyttet til utøvelsen av egen profesjon

Ferdigheter
Studenten
- kan reflektere over og ytre seg om ulike problemstillinger knyttet til kunnskap, læring og danning
- kan delta i faglige samtaler og føre faglige resonnement om pedagogisk praksis
- kan orientere seg i gjeldende læreplaner og andre relevante styringsdokumenter
- kan reflektere over didaktiske problemstillinger i lys av skolens verdigrunnlag og samfunnsmandat
- kan identifisere etiske problemstillinger relatert til praksis
- kan reflektere over barn og unges læringsbetingelser i opplæringen

Generell kompetanse
Studenten
- kan diskutere etiske problemstillinger knyttet til lærerprofesjonen
- kan analysere og forholde seg kritisk til forskning for å kunne anvende denne kunnskapen i utviklingen av egen profesjonsutøvelse
- kan behandle og formidle emnets fagstoff på en selvstendig måte

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen organiseres i programspesifikke grupper, men brytes opp med seminar på tvers av studieprogrammene. I undervisningen legges det vekt på varierte arbeidsformer, der studentene spesielt øves opp i å samtale om og kritisk reflektere over pedagogiske problemstillinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Indivduelt refleksjonsarbeid
  • Refleksjonsarbeid i grupppe
  • 75 % oppmøte i undervisningen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fleksibel PPU for allmennfag (FPPU-A)
Fleksibel PPU for yrkesfag (FPPU-Y)
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (MGLU1-7)
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGLU5-10)
Lektorutdanning i geografi (MLGEOG)
Lektorutdanning i historie (MLHIST)
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag (MLKIDR)
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)
Lektorutdanning i samfunnsfag (MLSAM)
Lektorutdanning i språkfag (MLSPRÅK)
Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid (PRPED)
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PPU4410 7.5 01.09.2019
PPU4601 7.5 01.09.2019
PPU4110 7.5 01.09.2019
LGU11001 7.5 01.09.2019
LGU51001 7.5 01.09.2019
LGU51012 7.5 01.09.2019
MGLU1112 7.5 01.09.2019
MGLU1512 7.5 01.09.2019
PPU4000 7.5 01.09.2019
YFL4300 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
  • Pedagogikk
  • Praktisk pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 18.12.2019

Innlevering 18.12.2019

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 06.06.2020

Innlevering 06.06.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) OBS! Ved eventuelle tekniske problemer med Inspera på eksamensdagen, send besvarelsen på epost til eksamen@ilu.ntnu.no sammen med forklaring av problemet.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU