course-details-portlet

KLH3206 - Kliniske intervensjonsstudier – Forskningsmetodikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Kliniske studier er det viktigste virkemiddelet vi har for å få sikker kunnskap om hvor trygg og effektivt et legemiddel, en kirurgisk prosedyre, en livsstilsendring, en rehabiliteringsmetode eller medisinsk utstyr er. Denne kunnskapen er viktig for å ta beslutninger om nye metoder skal tas i bruk, videreføres, utfases eller kun tilbys noen få pasienter der effekten er stor. Kliniske intervensjonsstudier er et satsningsområde i Norge som skal bidra til bedre og mer tilpasset behandling til den enkelte pasient.

Emnet vil gå detaljert inn i hvordan man planlegger og gjennomfører kliniske intervensjonsstudier både i pasienter og friske personer (for eksempel eldre eller inaktive personer for å forebygge sykdom). Emnet har fokus på å sikre god forskningskvalitet, og tar for seg praktiske deler av planleggingsfasen slik som å lage studieprotokoll, søke godkjenninger, gjennomføre risikovurderinger osv. Emnet tar også for seg praktiske deler av gjennomføringsfasen, slik som pasientrekruttering, datainnsamling, håndtering av biologisk prøvemateriale osv. Forskere som jobber med forskjellige typer kliniske intervensjonsstudier, vil dele av sine erfaringer og gi gode tips til både planlegging- og gjennomføringsfasen. I tillegg vil vi presentere og jobbe med tilgjengelige verktøy og maler som sikrer høy kvalitet og forenkler oppgavene relatert til kliniske intervensjonsstudier.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studenten ha tilegnet seg følgende kunnskap:

 • Avansert kjennskap til teoretiske og praktiske aspekter relatert til kliniske intervensjonsstudier.
 • Kunne vurdere faglige problemstillinger knyttet til gjennomføring av kliniske intervensjonsstudier.
 • Ha innående kunnskap om hvor og hvordan søke om godkjenninger for kliniske intervensjonsstudier.
 • Kjenne til ulike typer studiedesign og prinsippene for å lage en analyseplan.
 • Ha inngående kunnskap om studielogistikk, inkludert pasientrekruttering, datainnsamling og håndtering av biologisk prøvemateriale.
 • Ha kjennskap til lovverk for klinisk forskning

Etter fullført kurs skal studenten ha tilegnet seg følgende ferdigheter:

 • Kunne designe, planlegge, og gjennomføre en klinisk intervensjonsstudie under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer og regler.
 • Kunne lage en studieprotokoll for en klinisk intervensjonsstudie under veiledning.
 • Kunne gjennomføre risikovurdering og personvernkonsekvensvurdering for en klinisk intervensjonsstudie under veiledning.
 • Kunne bruke relevante metoder og verktøy for kliniske intervensjonsstudier på en selvstendig måte.

Etter fullført kurs skal studenten ha tilegnet seg følgende generell kompetanse:

 • Kunne analysere relevante etiske og vitenskapelige problemstillinger knyttet til design og gjennomføring av en klinisk intervensjonsstudie.

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbasert undervisning (forelesninger og gruppearbeid) og to obligatoriske hjemmeoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

 • Hjemmeoppgave 1
 • Hjemmeoppgave 2

Mer om vurdering

Det vil bli gitt obligatoriske hjemmeoppgaver i forbindelse med samling 1 og samling 2. Medstudentvurdering av innleverte hjemmeoppgaver er en viktig del av det pedagogiske opplegget og vil bli gjennomført som en gruppeaktivitet under samlingene. Hjemmeoppgavene vurderes til godkjent/ikke-godkjent. Ved ikke-godkjent, får studenten én ekstra mulighet til å levere inn forbedret oppgave på nytt. Dette gjelder begge obligatoriske innleveringskrav. Obligatorisk aktivitet er gyldig i 4 semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Farmasi (MFARMASI)
Klinisk helsevitenskap (MKLIHEL)

Forkunnskapskrav

Fullført bachelorgrad eller tilsvarende i et relevant fagområde.

Kursmateriell

Vil bli annonsert ved starten av semesteret.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Klinisk medisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU