Bakgrunn og aktiviteter

Nåværende stilling

Forsker, Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk, NTNU

Forskningsrådgiver, Klinisk forskningsenhet Midt-Norge, St.Olavs hospital

Fagekspert, Helseplatformen gruppe for kliniske studier

 

Utdanning

Sivilingeniør i bioteknologi (NTNU).

Doktorgrad i molekylærmedisin (NTNU).

 

Forskning

Fagfelt: Genetikk, biomarkører, risikoprediksjon, trening og hjertehelse.

 

Noen pågående prosjekter

revealCVD - Tidlige biomarkører for fremtidig hjertehelse

Biomarkører målt i blodprøver kan gi en svært god indikasjon på risikoen for mange sykdommer, som for eksempel hjertesykdom. I dette prosjektet ønsker vi å finne nye biomarkører for hjertesykdom som kan hjelpe oss å oppdage personer i risikosonen på et tidligere tidspunkt, slik at vi kan sette i gang gode forebyggingstiltak. Vi tar i bruk det nyeste av metodikk for å undersøke potensialet til markører som finnes i blod som microRNA, metabolitter, lipoprotein subfraksjoner og proteiner. Dataanalyser vil vurdere hvor godt disse biomarkørene kan forutsi fremtidig risiko for sykdom. I tillegg ønsker vi å undersøke bakenforliggende årsaken og mekanismer knyttet til endringer i biomarkør, og på den måte øke kunnskapen om de molekylære mekanismene som fører til utvikling og progresjon åreforkalkninger og hjertesykdom. I dette prosjektet benytter vi i hovedsak materiale fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), men også materiale samlet inn ved Avdeling for Hjertemedisin ved St.Olavs Hospital. Dette satsningsområdet er et samarbeid med St.Olavs hospital, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Universitetet i Oslo, Karolinska Universitetet og Universitetet i Milano. 2 PhD-studenter er for tiden tilknyttet prosjektet. Prosjektet har så langt resultert i følgende artikler.

 

CardioFit - Genetiske markører for hjertehelse

Genetiske studier av risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer har ført til store fremskritt med å identifisere nye risikomarkører og farmakologiske angrepspunkter. Imidlertid er lite kjent når det gjelder genetikken bak kondisjonsnivå, til tross for at lavt kondisjonsnivå (målt som maksimalt oksygenopptak) er en av de viktigste risikofaktorene for hjerte- og karsykdom. Vi gjennomfører derfor stor-skala genetiske studier på deltakere i HUNT-studien, hvor et stort antall har målt kondisjonsnivå, og sitter dermed er unikt datamateriale på verdensbasis. Genvarianter som blir identifiser via de genetiske analysene vil bli analysert videre for deres potensiale for å forbedre risikoprediksjon for hjerte- og karsykdom. Vi vil deretter gjennomføre Mendelsk randomisering for å undersøke om det er en kausal sammenheng mellom kondisjonsnivå og hjerte- og karsykdom. Fysiologisk funksjon til genene vil bli utforsket via PheWAS, in silico, in vitro og in vivo dyremodeller. 3 PhD-studenter er for tiden tilknyttet prosjektet. Prosjektet har så langt resultert i følgende artikler.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner