HMS0003 - HMS-kurs for masterstudenter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet omhandler:
- Målsetninger for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS)
- Regelverk som ligger til grunn for HMS-arbeidet
- Hva systematisk HMS-arbeid er
- Melding av HMS-avvik
- Risikovurdering
- HMS-ansvar, -roller og -ressurser ved NTNU og NT-fakultetet
- Beredskap: Hva skal du gjøre og hvem skal du varsle når noe skjer?
- Brannvern - teori og praktiske øvinger i slukkearbeid
- Førstehjelp - teori og praktiske øvinger i hjerte-lunge redning og bruk av hjertestarter

Emnet gir ikke spesifikk opplæring i HMS rettet mot ulike laboratorieområder og -aktiviteter. Denne opplæringen skjer ved de enkelte instituttene.

Læringsutbytte

Studentene skal ha den nødvendige kunnskap om HMS for å ivareta sitt HMS-ansvar på en god måte underveis i studiet sitt. Dette omfatter kjennskap til HMS-begrepet, forankringen av HMS i lov- og regelverk, og målsettinger for HMS-arbeidet.

Den teoretiske og praktiske grunnopplæringen i førstehjelp og brannvern skal gi studentene trening i å handle riktig hvis de kommer opp i en brann- eller ulykkessituasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning (2 timer), teori førstehjelp (2 timer), teori brannvern (1 time); og praktiske øvinger i førstehjelp (1 time) og brannvern (1 time). De obligatoriske aktivitetene foregår i uke 34. Fritak for førstehjelpskurs gis kun når det kan framlegges dokumentasjon på avlagt tilsvarende kurs i løpet av inneværende eller foregående kalenderår.Det skal gjennomføres en elektronisk flervalgstest etter endt kurs som må bestås for å få emnet godkjent

- Studieprogram Fysikk og matematikk: Studenter på studieretning "Industriell matematikk" trenger ikke å ta HMS-kurset.
- Studieprogram Natural Resources Management: Det er kun studenter som har valgt studieretning Biology som skal ha HMS-kurset.


Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse i sikkerhetsforelesning
  • Deltakelse i førstehjelpskurs– teori og praktisk øvelse
  • Deltakelse i brannvernskurs – teori og praktisk øvelse

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Aquatic Food Production - Safety and Quality (MSAQFOOD)
Biology (MSBIO)
Biotechnology (MSBIOTECH)
Bioteknologi (MBIOT5)
Chemical Engineering (MSCHEMENG)
Chemistry (MSCHEM)
Environmental Toxicology and Chemistry (MSENVITOX)
Fysikk og matematikk (MTFYMA)
Industriell kjemi og bioteknologi (MTKJ)
Industriell kjemi- og bioteknologi (MIKJ)
Innovative Sustainable Energy Engineering (MSISEE)
Lektorutdanning i realfag (MLREAL)
Light Metals, Silicon and Ferroalloy Production (MSLISIFER)
Marine Coastal Development (MSMACODEV)
Materialteknologi (MIMT)
Materialteknologi (MTMT)
Nanoteknologi (MTNANO)
Natural Resources Management (MSNARM)
Physics (MSPHYS)
Polymer Technology (MSPOLYTECH)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved kursets start i "It's learning".

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.