Naturressursforvaltning

Naturressursforvaltning

studyprogramme-autofacts-portlet

MSNARM, Mon Apr 22 11:54:28 CEST 2024 | M2

Vil du bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling?

Masterutdanning i Naturressursforvaltning-programmet (MSNARM) er et toårig internasjonalt, tverrfaglig program, bestående av spesialiseringene biologi og geografi. Biologi- og geografistudenter fra hele verden tar vanlige tverrfaglige kurs så vel som mer spesialiserte kurs for å forstå hvordan jordens naturressurs- og forvaltningssystemer fungerer både fra et samfunns- og naturvitenskapelig perspektiv. MSNARM tar sikte på å trene studenter til å bidra til utviklingen av et mer bærekraftig samfunn som ivaretar jordens livsstøttesystem som nåværende og fremtidige generasjoners velferd er avhengig av.

All undervisning på master i Naturressursforvaltning foregår på engelsk. For mer informasjon om dette masterprogrammet og søknadsfrister:

Besøk programmets engelske nettsider

Dette er hva du kommer til å lære: 

  • Vise betydelig tverrfaglig kunnskap om bærekraftig forvaltning av naturressurser knyttet til forskningen generelt og innenfor spesialiseringen.
  • Demonstrere betydelig kunnskap innen et spesifikt område innen naturressursforvaltning basert på forskningserfaring fra egne masterprosjekter.
  • Demonstrere betydelige ferdigheter i å velge de relevante metodiske og analytiske tilnærmingene som passer for deres masterprosjekter.
  • Kritisk vurdere metoder og resultater innenfor fagområdene.
  • Bidra i et tverrfaglig team mot forvaltning og bærekraftig bruk av naturressurser, inkludert etiske dilemmaer angående opplevd rettferdighet i ressursallokeringskonflikter, og
  • Lære å implementere Helse- Miljø- og Sikkerhetsforskrifter generelt, og innenfor spesialiseringen.
  • Arbeide med et prosjekt selvstendig og i samarbeid med andre i tverrfaglige grupper med utvidede perspektiver på forutsetninger for godt tverrfaglig teamarbeid.
  • Formidle forskningsresultater til spesialister og et bredere publikum i skriftlige og muntlige presentasjoner på engelsk.
  • Bidra til nytenkning innenfor spesialiseringen.
  • Selvstendig gjennomføre et vitenskapelig prosjekt, inkludert å presentere den teoretiske bakgrunnen, generere hypoteser, samle inn og analysere data, tolke og reflektere over resultater og presentere arbeidet ditt under veiledning i henhold til vitenskapelige og etiske normer.

Les mer om hva du lærer

Som et resultat av utvikling av nasjonale og internasjonale lover og regler for utnyttelse av bærekraftige ressurser, forventes etterspørselen etter fagpersoner med denne utdanningsbakgrunnen å øke i fremtiden.

Masterstudiet i naturressursforvaltning ved NTNU vil kvalifisere for stillinger i offentlige myndigheter og organisasjoner på alle nivåer, fra regionalt til globalt.

Les mer om jobbmulighetene

Du finner Det naturvitenskapelige fakultet sentralt på Gløshaugen campus, like ved Trondheim sentrum. Du vil ha tilgang til utmerkede fasiliteter og toppmoderne vitenskapelig utstyr.

Les mer om studiemiljøet

MSc-programmet i naturressursforvaltning er to års fulltidsstudium (120 studiepoeng).

De to første semestrene består av fire obligatoriske emner. Et av dem er et vitenskapelig seminar, RFEL3080 Scientific Seminars, som går gjennom alle fire semestre.

Flere valgfrie emner er tilgjengelige, som gir muligheter for å passe bakgrunn og interesser for studenten gjennom hele studiet.

Les mer om studiets oppbygning

Det er viktig at du oppfyller alle kravene, så les nøye før du søker opptak.
 
Søkere bør ha en BSc-grad eller tilsvarende universitetsutdanning enten i biologi eller geografi. Bachelorgraden skal være i samsvar med opptakskravene til en av de to fordypningene i dette masterprogrammet.

For eksempel kvalifiserer ikke en bakgrunn med en bachelorgrad i biologi for opptak til MSc Natural Resources Management med fordypning i geografi, men kan være kvalifisert for fordypningen i biologi. Dermed må bachelorbakgrunnen til søkeren samsvare med fordypningen i MSc Natural Resources Management-programmet du søker på.

Les mer om opptak og opptakskrav

Våre studieveiledere kan kontaktes for alle spørsmål om programmet, dvs. e., obligatoriske og valgfrie emner, eksamener, frister osv.

Kontakt og veiledning