Strategisk program for kunnskapsbasert innovasjon (SKI)

NTNU Strategisk program for kunnskapsbasert innovasjon (SKI)

 

NTNU Strategisk program for kunnskapsbasert innovasjon

Den store hemmeligheten, kortfilm
Se kortfilmen "Den Store Hemmeligheten" og få et kort innblikk i hva innovasjonslederes rolle ved NTNU er.

 

Banner

Ved NTNU skaper ein kunnskap for ei betre verd og løysingar som kan forandre kvardagen.

NTNU har vedteke ny strategi for perioden 2018 – 2025 der innovasjon og nyskaping er eit sentralt kjerneområde. I det strategiske arbeidet vårt har vi fleire innovasjonsleiarar som skal bidra til å omsetje meir forsking om til nytte.

 

Innovasjonsleiarane sine viktigaste oppgåver

Innovasjonsleiarane sine viktigste oppgåver

Den viktigaste oppgåve innovasjonsleiarer har, er å utløyse meir av innovasjonspotensialet frå forsking og forskingssamarbeid.

Sentrale arbeidsoppgåver for innovasjonsleiarane: 

  • Gå aktivt i djupna i forskingsresultat for å identifisere og realisere idear til moglege innovasjonar
  • Bidra til å auke nyskapingsaktivitet med utgangspunkt i klynger, senter og satsingar
  • Realisere forskingsbasert innovasjon saman med samarbeidspartnarar
  • Videreutvikle innovasjonskultur og innovasjonsfagleg arbeidsmetodikk i fagmiljøa
  • Gjere innovasjonsaktiviteten i fagmiljøa og blant samarbeidspartnarane meir synleg
  • Delta på relevante strategiske arenaer  

Innovasjonsleiaren vil vere døropnar for nye samarbeidsutsikter, og jobbe med leiande kompetansemiljø ved NTNU og i team med andre innovasjonsleiarar.

Innovasjonsleiarane får høve til å utvikle unik kompetanse og vil vere ein viktig bidragsytar til å realisere NTNU sin strategi og samfunnsoppdrag.

person-portlet

Målretta tiltak

Innovasjon for ei betre verd

NTNU har bidrege til omstilling og samfunnsutvikling i meir enn hundre år.

Vi skal no:

  • Auke innovasjons- og kunnskapsoverføringa mellom oss og våre partnarane våre i næringsliv og offentleg sektor
  • Identifisere flere idear med potensial til å bli nye innovasjonar og nyskaping
  • Styrkje og stø opp om innovasjonskultur og samarbeidskompetanse i fagmiljøa
  • Gjere innovasjonsaktiviteten meir synleg og tilgjengeleg

Tiltakspakke for meir innovasjon

Tiltakspakke for meir innovasjon

Trondheim Tech Port

Lansering på Trondheim Tech Port

Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes og rektor Gunnar Bovim på Technoport 2018. Foto: Thor Nielsen/NTNU

Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes og daværende rektor Gunnar Bovim lanserte NTNUs nye store satsing på innovasjon under Trondheim Tech Port 28. februar 2018.

Flere bilder fra lanseringen (FotoWare)