Senter for forskningsdrevet innovasjon

Senter for forskningsdrevet innovasjon

SFI Senter for forskningsdrevet innovasjon er Norges forskningsråds ordning for å bygge opp eller styrke norske forskningsmiljøer som arbeider i tett samspill med innovativt næringsliv. Formålet er å støtte langsiktig forskning som fremmer innovasjon og næringslivets konkurransekraft.

SFI-ordningen, utlysninger og senterhistorikk

NTNU er vertskap for SFI

NTNU er vertskap for syv SFI

CASA – Centre for Advanced Structural Analysis


CASA – Centre for Advanced Structural Analysis

SFI CASA arbeider med multiskala testing, modellering og simulering av materialer og strukturer for bruk i blant annet bilindustri, olje- og gassindustri og virksomheter som arbeider med fysisk sikkerhet.

CIUS – Centre for Innovative Ultrasound Solutions


CIUS – Centre for Innovative Ultrasound Solutions

SFI CIUS vil etablere et verdensledende senter for forskning og innovasjon innen ultralydbasert bildebehandling for bruk i sektorene helse, maritim og olje og gass. Fokus er på medisinsk diagnostikk, kartlegging og overvåking av havbunn, marine ressurser og undervannsinstallasjoner.

iCSI – Industrial Catalysis Science and Innovation


iCSI – Industrial Catalysis Science and Innovation

SFI iCSI skal øke industriell innovasjon, konkurransekraft og effektiv lavutslipps prosessteknologi gjennom å utvikle nye materialer og metoder for industriell verdiskaping og flytting av forskningsfronten.

Metal Production


Metal Production

SFI Metal Production skal styrke fremtiden for metallurgisk industri gjennom bærekraft og ressurseffektivitet. Bedre modellverktøy vil gjøre det mulig å redusere råvarebruken gjennom økt resirkulering, bruk av biprodukter og redusere avfall.

MOVE – Marine Operations in Virtual Environments


MOVE – Marine Operations in Virtual Environments

SFI MOVE utvikler kunnskap, metoder og teknologi for robuste, effektive strukturer og vedlikehold av utstyr i ekstreme farvann. Teknologien skal åpne for nye muligheter for norsk industri og andre i operasjoner i Arktis, på dypt vann, for vindturbiner og for gruvedrift på havbunnen.

SAMCoT – Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology


SAMCoT – Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology

SFI SAMCoT utvikler robust teknologi for bærekraftig utforskning og utnyttelse av den sårbare arktiske regionen med hardt klima, is og permafrost.

SUBPRO – Subsea production and processing


SUBPRO – Subsea production and processing

SFI SUBPRO skal utvikle kunnskap og teknologi for å møte fremtidige utfordringer for «subsea» produksjon og prosessering av petroleum. Dette vil bidra til mer kostnadseffektiv, trygg og miljøvennlig utvinningsprosess for eksisterende og nye felt.

NTNU er partner i SFI

NTNU er partner i åtte SFI

CIRFA – Centre for integrated remote sensing and forecasting for arctic operations


CIRFA – Centre for integrated remote sensing and forecasting for arctic operations

SFI CIRFA skal være et kunnskapsnav for forskning og utvikling innen arktiske overvåkingsteknologier. UiT – Universitetet i Tromsø er vertskap for senteret.

CtrlAQUA – Centre for Research-based Innovations in Controlled-environment Aquaculture


CtrlAQUA – Centre for Research-based Innovations in Controlled-environment Aquaculture

SFI CtrlAQUA skal grunnlegge utvikling av lukkede oppdrettsanlegg for å redusere problemer med dødelighet  og lakeselus og for redusert produksjonstid av laks. Nofima AS er vertskap for senteret.

EXPOSED – Exposed Aquaculture Operations


EXPOSED – Eksponerte havbruksoperasjoner

SFI EXPOSED arbeider for robust, sikkert og effektivt oppdrett av laks og ørret på de mest eksponerte lokalitetene i Norge. SINTEF Ocean er vertskap for senteret.

Klima 2050


Klima 2050

SFI Klima 2050 vil redusere samfunnsrisikoen ved klimaendringer og økt nedbør og oversvømmelser i bebyggelser. SINTEF er vertskap for senteret.

Offshore Mechatronics


Offshore Mechatronics

SFI Offshore Mechatronics arbeider med hydraulikk, bevegelseskompensasjon, robotisering og automatisering og overvåking relevant for industrien. UiA – Universitetet i Agder er vertskap for senteret.

Manufacturing


Manufacturing

SFI Manufacturing arbeider for at produkter og prosesser, automatisering og innovative organisasjoner skal gi bærekraftig og avansert produksjon i høyprisland. SINTEF Manufacturing AS er vertskap for senteret.

SIRIUS – Centre for Scalable Data Access in the Oil and Gas Domain


SIRIUS – Centre for Scalable Data Access in the Oil and Gas Domain

SFI SIRIUS arbeider for å gi olje- og gassvirksomheten bedre muligheter for tilgang til og å bruke de enorme mengdene data som genereres i prosjekter og daglig drift. UiO – Universitetet i Oslo er vertskap for senteret.

Smart Maritime


Smart Maritime

SFI Smart Maritme arbeider med innovativ bruk, forbedring og kombinasjon av kostnadseffektive, energieffektive og utslippseffektive teknologier som også øker inntektene til maritim industri. SINTEF Ocean er vertskap for senteret.