Senter for forskningsdrevet innovasjon

logo SFISenter for forskningsdrevet innovasjon

SFI Senter for forskningsdrevet innovasjon er Norges forskningsråds ordning for å bygge opp eller styrke norske forskningsmiljøer som arbeider i tett samspill med innovativt næringsliv. Formålet er å støtte langsiktig forskning som fremmer innovasjon og næringslivets konkurransekraft.

SFI-ordningen, utlysninger og senterhistorikk


Fem nye SFI-sentre tildelt NTNU

Fem nye SFI-sentre tildelt NTNU

NTNU skal lede fem nye SFI-sentre og i tillegg delta i seks andre og nye sentre. SINTEF blir vertskap for fire sentre og bidrar i ytterligere seks. Hvert senter vil kunne få en årlig bevilgning fra Forskningsrådet på inntil 12 millioner kroner. 

De fem nye SFI-sentrene ved NTNU

– Vi vil være en motor for omstillingen av Norge, sier rektor Anne Borg ved NTNU og Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF (pressemelding 12. juni 2020)

Forskningsrådet om tildeling av i alt 22 nye SFI-sentre


NTNU er vertskap for SFI

NTNU er vertskap for 12 SFI-sentre

SFI Autoship – Autonomous ships


SFI Autoship – Autonomous ships

SFI Autoship har som mål å sikre at norske aktører tar en ledende og førende rolle i utviklingen av autonome skip, som nå får økende oppmerksomhet i den maritime næringen nasjonalt og internasjonalt. Senteret skal spesielt konsentrere seg om teknologi, forretningsmodeller og sikkerhet.

SFI CASA – Centre for Advanced Structural Analysis


SFI CASA – Centre for Advanced Structural Analysis

SFI CASA arbeider med multiskala testing, modellering og simulering av materialer og strukturer for bruk i blant annet bilindustri, olje- og gassindustri og virksomheter som arbeider med fysisk sikkerhet.

SFI CGF – Centre for Geophysical Forecasting


SFI CGF – Centre for Geophysical Forecasting

SFI CGF har som visjon å lage et verdensledende senter for geofysisk prognosering og bærekraftig ressursutnyttelse av jordas ressurser. Norge har allerede en ledende posisjon innen utforskningsgeofysikk. Senteret ønsker å utnytte denne ekspertisen til å skape en ny bølge som kan bringe oljebasert geofysikk inn i en ny blå økonomi og skape nye arbeidsplasser. 

SFI CIUS – Centre for Innovative Ultrasound Solutions


SFI CIUS – Centre for Innovative Ultrasound Solutions

SFI CIUS vil etablere et verdensledende senter for forskning og innovasjon innen ultralydbasert bildebehandling for bruk i sektorene helse, maritim og olje og gass. Fokus er på medisinsk diagnostikk, kartlegging og overvåking av havbunn, marine ressurser og undervannsinstallasjoner.

SFI CRAI – Norwegian Center for Research-Based Artificial Intelligence Innovation


SFI CRAI – Norwegian Center for Research-Based Artificial Intelligence Innovation

SFI CRAI er et nytt forskningssenter på kunstig intelligens og stordata. Formålet med senteret er å utvikle banebrytende teorier, metoder og teknologier for effektiv og ansvarlig utnyttelse av data-drevet kunstig intelligens i innovative, industrielle løsninger.

SFI iCSI – Industrial Catalysis Science and Innovation


SFI iCSI – Industrial Catalysis Science and Innovation

SFI iCSI skal øke industriell innovasjon, konkurransekraft og effektiv lavutslipps prosessteknologi gjennom å utvikle nye materialer og metoder for industriell verdiskaping og flytting av forskningsfronten.

SFI Metal Production


SFI Metal Production

SFI Metal Production skal styrke fremtiden for metallurgisk industri gjennom bærekraft og ressurseffektivitet. Bedre modellverktøy vil gjøre det mulig å redusere råvarebruken gjennom økt resirkulering, bruk av biprodukter og redusere avfall.

SFI MOVE – Marine Operations in Virtual Environments


SFI MOVE – Marine Operations in Virtual Environments

SFI MOVE utvikler kunnskap, metoder og teknologi for robuste, effektive strukturer og vedlikehold av utstyr i ekstreme farvann. Teknologien skal åpne for nye muligheter for norsk industri og andre i operasjoner i Arktis, på dypt vann, for vindturbiner og for gruvedrift på havbunnen.

SFI NORCICS – Norwegian Center for Cybersecurity in Critical Sectors


SFI NORCICS – Norwegian Center for Cybersecurity in Critical Sectors

SFI NORCICS skal bidra til at norske selskaper digitaliserer på en sikker og pålitelig måte og er i stand til å beskytte seg mot cyberhendelser, at kritiske samfunnsfunksjoner støttes av en robust og pålitelig digital infrastruktur, at forbedret cybersikkerhetskompetanse er tilpasset samfunnets behov, og at politiet styrker sin evne til å forhindre og bekjempe cyberkriminalitet.

SFI PhysMet – Senter for en bærekraftig og konkurransedyktig metallindustri


SFI PhysMet – Senter for en bærekraftig og konkurransedyktig metallindustri

SFI PhysMet skal være et forskningsmiljø i verdensklasse innenfor området fysikalsk metallurgi, som et fundament for norsk metallindustri i det grønne skiftet, mot en mer bærekraftig og kostnadseffektiv produksjon.

SFI SAMCoT – Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology


SFI SAMCoT – Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology

SFI SAMCoT utvikler robust teknologi for bærekraftig utforskning og utnyttelse av den sårbare arktiske regionen med hardt klima, is og permafrost.

SFI SUBPRO – Subsea production and processing


SFI SUBPRO – Subsea production and processing

SFI SUBPRO skal utvikle kunnskap og teknologi for å møte fremtidige utfordringer for «subsea» produksjon og prosessering av petroleum. Dette vil bidra til mer kostnadseffektiv, trygg og miljøvennlig utvinningsprosess for eksisterende og nye felt.

NTNU er partner i SFI

NTNU er partner i 14 SFI-sentre

SFI Centre for Industrial Biotechnology


SFI Centre for Industrial Biotechnology

SFI Centre for Industrial Biotechnology vil utvikle kompetanse og teknologi som posisjonerer norsk bioteknologiindustri internasjonalt ved å koordinere relevante nasjonale infrastrukturer og kompetanse i nettverk. SINTEF er vertskap for senteret.

SFI Centre for Subsurface Well Integrity, Plugging and Abandonment


SFI Centre for Subsurface Well Integrity, Plugging and Abandonment

SFI Centre for Subsurface Well Integrity, Plugging and Abandonment har som hovedmål å oppnå en vitenskapelig forståelse av permanente brønnbarrierer og utvikle nye og bedre design for undergrunnsbarrierer. SINTEF er vertskap for senteret.

SFI CIRFA – Centre for integrated remote sensing and forecasting for arctic operations


SFI CIRFA – Centre for integrated remote sensing and forecasting for arctic operations

SFI CIRFA skal være et kunnskapsnav for forskning og utvikling innen arktiske overvåkingsteknologier. UiT – Universitetet i Tromsø er vertskap for senteret.

SFI CtrlAQUA – Centre for Research-based Innovations in Controlled-environment Aquaculture


SFI CtrlAQUA – Centre for Research-based Innovations in Controlled-environment Aquaculture

SFI CtrlAQUA skal grunnlegge utvikling av lukkede oppdrettsanlegg for å redusere problemer med dødelighet  og lakeselus og for redusert produksjonstid av laks. Nofima AS er vertskap for senteret.

SFI DigiWells – Digital Well Center for Value Creation, Competitiveness and Minimum Environmental Footprint


SFI DigiWells – Digital Well Center for Value Creation, Competitiveness and Minimum Environmental Footprint

SFI DigiWells vil forbedre metoder for plassering, design og reduksjon av kostnader knyttet til boring av olje- og gassbrønner gjennom økt digitalisering og automatisering. NORCE – Norwegian Research Centre AS er vertskap for senteret.

SFI EXPOSED – Exposed Aquaculture Operations


SFI EXPOSED – Eksponerte havbruksoperasjoner

SFI EXPOSED arbeider for robust, sikkert og effektivt oppdrett av laks og ørret på de mest eksponerte lokalitetene i Norge. SINTEF Ocean er vertskap for senteret.

SFI Floating structures for the next generation ocean industries


SFI Floating structures for the next generation ocean industries

SFI Floating structures for the next generation ocean industries har som hovedmål å gjøre det mulig for norsk industri å lage nye typer flytende stasjonære strukturer som tilfredsstiller behov og krav fra fornybar energi, havbruk og kystinfrastruktur. SINTEF Ocean er vertskap for senteret.

SFI Harvest – Technologies for sustainable biomarine value creation


SFI Harvest – Technologies for sustainable biomarine value creation

SFI Harvest har som hovedmål å utvikle kunnskap og teknologi for å fiske og utnytte marine ressurser på lavt trofisk nivå, som krill, calanus og mesopelagiske arter av fisk. SINTEF Ocean er vertskap for senteret.

SFI Klima 2050


SFI Klima 2050

SFI Klima 2050 vil redusere samfunnsrisikoen ved klimaendringer og økt nedbør og oversvømmelser i bebyggelser. SINTEF er vertskap for senteret.

SFI Manufacturing


SFI Manufacturing

SFI Manufacturing arbeider for at produkter og prosesser, automatisering og innovative organisasjoner skal gi bærekraftig og avansert produksjon i høyprisland. SINTEF Manufacturing er vertskap for senteret.

SFI Offshore Mechatronics


SFI Offshore Mechatronics

SFI Offshore Mechatronics arbeider med hydraulikk, bevegelseskompensasjon, robotisering og automatisering og overvåking relevant for industrien. UiA – Universitetet i Agder er vertskap for senteret.

SFI Precision Health Center for optimized cardiac care


SFI Precision Health Center for optimized cardiac care

SFI Precision Health Center for optimized cardiac care har som hovedmål å lage en klinisk drevet og validert IKT-plattform for kardiologi som muliggjør individualisert helsetjenester ved bruk av store datasett og kunstig intelligens. Oslo Universitetssykehus HF er vertskap for senteret.

SFI SIRIUS – Centre for Scalable Data Access in the Oil and Gas Domain


SFI SIRIUS – Centre for Scalable Data Access in the Oil and Gas Domain

SFI SIRIUS arbeider for å gi olje- og gassvirksomheten bedre muligheter for tilgang til og å bruke de enorme mengdene data som genereres i prosjekter og daglig drift. UiO – Universitetet i Oslo er vertskap for senteret.

SFI Smart Maritime


SFI Smart Maritime

SFI Smart Maritme arbeider med innovativ bruk, forbedring og kombinasjon av kostnadseffektive, energieffektive og utslippseffektive teknologier som også øker inntektene til maritim industri. SINTEF Ocean er vertskap for senteret.