Senter for forskingsdriven innovasjon (SFI)

Noregs forskingsråd

Senter for forskingsdriven innovasjon (SFI)

Senter for forskingsdriven innovasjon (SFI)

SFI logo

Noregs forskingsråd finansierer langsiktig forsking for forskingsmiljø og FoU-aktivt næringsliv i tett samarbeid om innovasjon og verdiskaping. Aktivitetane fremjar teknologioverføring, internasjonalisering og forskarutdanning. SFI-ordninga, utlysningar og senterhistorikk.

Korleis styrke bidraga frå SFI-a til innovasjon?

Korleis styrke bidraga frå SFI-a til innovasjon?

NTNU og SINTEF i fellesskap har utfordra åtte av SFI-leiarane våre til å dele sine erfaringar og beste praksis knytt til utsiktene for auka innovasjon og verdiskaping frå forskingsaktiviteten i SFI-a. 

Erfaringane er oppsummerte i ein rapport:

Korleis styrke bidraga frå SFI-a til innovasjon? (PDF, ny versjon 28.08.23)

NTNU er vertskap for SFI

NTNU er vertskap for 12 SFI

SFI Autoship – Autonomous Ships sikrar at norske aktørar har ei leiende og førande rolle i utviklinga av autonome skip.

SFI CASA arbeider med multiskala testing, modellering og simulering av materialer og strukturar.

SFI CGF – Centre for Geophysical Forecasting arbeider med geofysisk prognosering og bærekraftig utnytting av ressursar.

SFI CIUS – Centre for Innovative Ultrasound Soulutions forskar på ultralyd for medisin, og olje/gass og maritim sektor.

SFI iCSI – Industrial Catalysis Science and Innovation utviklar materiale og metodar for lågutslepps laprosessteknologi.

SFI Metal Production styrkar metallurgisk industri gjennom berekraft og ressurseffektivitet.

SFI MOVE – Marine Operations in Virtual Environments utvikler metodar, teknologi og vedlikehald av utstyr i ekstreme farvatn.

SFI NORCICS – Norwegian Center for Cybersecurity in Critical Sectors bidreg til at selskap og samfunnsfunksjonar blir digitaliserte sikkert og påliteleg.

SFI NorwAI – Norwegian Research Center for AI Innovation forskar på kunsteg intelligens og stordata for industri.

SFI PhysMet – Senter for en bærekraftig og konkurransedyktig metallindustri forskar på fysikalsk metallurgi som fundament for metallindustri.

SFI SAMCoT – Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology utviklar teknologi for utforsking og utnytting av den arktiske regionen.

SFI SUBPRO – Subsea production and processing utviklar teknologi for «subsea» produksjon og prosessering av petroleum. 

NTNU er partner i SFI

NTNU er partner i 14 SFI

SFI BLUES forskar på flytande stasjonære strukturar. SINTEF Ocean er vertskap.

SFI Industrial Biotechnology koordinerer nasjonale infrastrukturar og kompetanse i nettverk. SINTEF er vertskap.

SFI SWIPA – Subsurface Well Integrity, Plugging and Abandonment utviklar brønn- og undergrunnsbarrierar. SINTEF er vertskap.

SFI CIRFA – Centre for integrated remote sensing and forecasting for artic operations utviklar arktiske overvåkingsteknologiar. UiT – Universitetet i Tromsø er vertskap.

SFI CtrlAQUA – Centre for Research-based Innovations in Controlled-environment Aquaculture utviklar lukka oppdrettsanlegg. Nofima AS er vertskap.

SFI DigiWells utviklar digitalisering og automatisering for olje- og gassutvinning. NORCE – Norwegian Research Centre AS er vertskap.

SFI EXPOSED – Eksposed Aquaculture arbeider for robust, sikker og effektivt oppdrett. SINTEF Ocean er vertskap.

SFI Harvest utviklar teknologi for utnytting av marine ressursar. SINTEF Ocean er vertskap.

SFI Klima 2050 arbeider for å redusere samfunnsrisikoen ved klimaendringar. SINTEF er vertskap.

SFI Manufacturing arbeider for berekraftig produksjon i høgprisland. SINTEF Manufacturing er vertskap.

SFI Offshore Mechatronics arbeider med hydraulikk, robotisering, automatisering. UiA – Universitetet i Agder er vertskap.

SFI ProCardio utviklar IKT-plattform for kardiologi. Oslo Universitetssykehus HF er vertskap.

SFI SIRIUS – Centre for Scalable Data Access in the Oil and Gas Domain arbeider for tilgang og bruk av data innan olje og gass. UiO – Universitetet i Oslo er vertskap.

SFI Smart Maritime arbeider med utsleppseffektive teknologiar for maritim industri. SINTEF Ocean er vertskap.

space