Forskingssenter for miljøvennleg energi (FME)

Noregs forskingsråd

Forskingssenter for miljøvennleg energi (FME)

Forskingssenter for miljøvennlig energi (FME)

FME logo

Norges forskingsråd finansierer langsiktig forsking på fornybar energi, energieffektivisering, CO2-handtering (CCS), og samfunnsvitskaplege aspekt ved denne forskinga. Forskinga skal ha romfor innovasjon og verdiskaping. FME-ordninga, utlysningar og senterhistorikk.

NTNU er vertskap for FME

NTNU er vertskap for 3 FME

FME HydroCen – Norwegian Research Centre for Hydropower Technology videreutviklar undervisning og forsking innanfor vasskraftteknologi.

FME NTRANS – Norwegian Centre for Energy Transition Strategies forskar på miljøvenleg energi frå samfunnsvitskapleg perspektiv.

FME ZEN – Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities utviklar løysningar for bygningar og byområde for framtida.

NTNU er partner i FME

NTNU er partner i 8 FME

FME Bio4fuels – Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy utviklar teknologi for å bruke biomasse og organiske restar til energi. Noregs Miljø- og Biovitskaplege Universitet (NMBU) er vertskap for senteret.

FME CINELDI – Centre for Intelligent Electricity Distribution utviklar fleksibelt og robust el-nett og elektrisk distribusjonsnett til akseptabel pris. SINTEF Energi er vertskap for senteret.

FME HighEFF – Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future arbeider for auka energieffektivitet og sikre at Noreg får dei grønaste industriane i verda. SINTEF Energi er vertskap for senteret.

FME HYDROGENi skal gå i spissen for forsking og innovasjonar som trengst for å oppfylle 2030- og 2050-visjonane i det norske hydrogenvegkartet.

FME MoZEES – Mobillity Zero Emission Energy Systems arbeider med batteri- og hydrogenverdikjeder. IFE – Institutt for energiteknikk er vertskap for senteret.

FME NCCS – The Norwegian CCS Research Centre vil sikre at Noreg blir verande internasjonalt leiande innanfor CCS. SINTEF Energy Research er vertskap for senteret.

FME NorthWind – Norwegian Research Centre on Wind skaper eksportutsikter for vindkraftutbygging og norsk næringsliv. SINTEF Energi er vertskap for senteret.

FME Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology arbeider med solenergi som energikjelde. IFE – Institutt for energiteknikk er vertskap for senteret.