Innovasjon og kunnskapsforvaltning

Ressurssider IPR – immaterielle rettigheter – for ansatte, studenter og eksterne samarbeidspartnere

Video og ingress

 

Ved NTNU skaper vi kunnskap gjennom forskning, dyktige studenter og innovasjoner. Vi har også et ansvar for at resultatene våre kommer til nytte for samfunnet og bidrar til bærekraftig utvikling. Samtidig skal universitetet sikre at ansatte og studenter har akademisk frihet og være åpne om hva som foregår i forskning og undervisning. For å lykkes med dette må vi forvalte kunnskapen på en forsvarlig måte. På denne siden finner du:

  • Flere undersider som introduserer temaer innen immaterielle rettigheter (IPR) og forklarer hvorfor det er relevant for deg. Det er mange fordeler ved god kunnskapsforvaltning og hvis du er godt kjent med innholdet på denne siden vil du være bedre rustet i møte med ulike IPR-utfordringer i fremtiden.
  • En samling lenker til relaterte NTNU-sider og eksterne ressurser for videre lesing.

Temaer

Hvorfor IPR-politikk - Åpen kunnskap

Hvorfor har vi en IPR-politikk?

Hvorfor har vi en IPR-politikk, ill. Nice industridesign

Hvorfor har vi en IPR-politikk?

For ansatte, stipendiater, studenter og eksterne aktører

Her får du vite bakgrunnen til politikken, NTNUs mål som akademisk institusjon og hva politikken vil si for ansatte i praksis.

 

Åpen og tilgjengelig kunnskap

Åpen og tilgjengelig kunnskap, ill. Nice industridesign

Åpen og tilgjengelig kunnskap

For ansatte, stipendiater, studenter og eksterne aktører

Vi viser hvordan åpen kunnskap kan beskyttes mot misbruk og ulike virkemidler for beskyttelse, og hva du bør vurdere før du publiserer eller deler resultatene dine med andre.

Hva er innovasjon

Hva er innovasjon?

Hva er innovasjon, ill. Nice industridesign

Hva er innovasjon?

For ansatte, stipendiater og studenter

Denne delen er en video som introduserer innovasjonsbegrepet og viser ulike steg på veien fra idé til realisert innovasjon.

Realisering av ideer

Realisering av ideer, ill. Nice industridesign

Realisering av ideer

For ansatte og stipendiater

Vi guider deg gjennom stegene i kommersialiseringsløpet, samt eksisterende hjelpemidler og muligheter for deg som ansatt ved NTNU.

Realisering av ideer - Samarbeid studenter og næringsliv

Studentoppgave i samarbeid med ekstern virksomhet

Studentoppgave i samarbeid med ekstern virksomhet, ill. Nice industridesign

Studentoppgave i samarbeid med ekstern virksomhet

For studenter, veiledere og eksterne aktører

Denne delen går gjennom vanlige hensyn i samarbeidsoppgaver og bakgrunnen for standardavtalen. Flere vanlige spørsmål om deler av avtalen, rettigheter, ansvar og mulige konflikter blir besvart.

 

IPR-politikk

IPR-politikk

NTNUs reviderte IPR-politikk trådte i kraft 1. januar 2021.

IPR-politikken omhandler forvaltning av immaterielle rettigheter (IPR). IPR-politikkens formål er å sørge for at NTNU oppfyller sitt samfunnsansvar gjennom innovasjon, forskning og undervisning. IPR-politikken skal også bidra til å skape forutsigbarhet blant ansatte, studenter og samarbeidspartnere om universitetets håndtering av IPR.

Sammen med IPR-politikken medfølger mer detaljerte retningslinjer for praktisk bruk.

Hvordan bidra med kunnskap for en bedre verden?

Hvordan bidra med kunnskap for en bedre verden?

Veileder: Forvaltning av intellektuell eiendom i forsknings- og innovasjonsarbeid.

Målgruppen for denne veilederen er instituttledere ved NTNU. Disse har en viktig rolle i prosesser rettet mot utnyttelse av intellektuell eiendom utviklet av NTNUs ansatte. Veilederen har særskilt fokus på formelle kommersialiseringsprosesser som involverer NTNU TTO.

Den berører i tillegg et bredere strategisk perspektiv på helhetlig kunnskapsforvaltning fordi det er av stor betydning for hvordan instituttet kan bidra til kunnskap for en bedre verden, gjennom både åpen vitenskap, gjennom samarbeid med eksterne og gjennom prosjekter støttet av Forskningsrådet og EU.

Kontakt

Hvem skal jeg kontakte

Ansatte:

Kommersialisering: 
NTNU Technology Transfer (TTO)

IPR i forskning: 
Juristene ved Avdeling for virksomhetsstyring

IPR i publisering: 
Kontakt ditt lokale bibliotek

IPR i utdanningssammenheng: 
Jurist Anne Marie Snekvik

IPR i publisering: 
Jurist Anne Marie Snekvik


Studenter:

Når du ønsker veiledning med en forretningsidé, eller være med i oppstartsbedrift: Spark NTNU


Selskaper og organisasjoner:

Spørsmål om bruk og tilgang til IP fra NTNU: NTNU Technology Transfer (TTO)

Typer beskyttelse

Typer beskyttelse

Patent:
Store Norske Leksikon – SNL
Patentstyret

Varemerke:
SNL
Patentstyret

Designbeskyttelse:
SNL
Patentstyret

Lisensavtale:
SNL
Innovasjon Norge

Standard:
SNL
Standard.no

Publiseringslisens:
SNL
Open Access

Lisens for åpen kildekode:
SNL

Fortrolighetsavtale:
Innovasjon Norge

Forretningshemmeligheter:
Lovdata.no

Opphavsrett:
SNL

Åndsverk:
SNL