Økosystem

Økosystem for innovasjon og nyskaping

Her finner du en oversikt over aktører og tjenester innen innovasjon og nyskaping og næringslivssamarbeid ved NTNU, listet opp i alfabetisk rekkefølge.

Aktører og tjenester

NTNUs økosystem

CIP – Center for Intellectual Property: Chalmers tekniska högskole, Göteborgs universitet og NTNU samarbeider om CIP. Senteret fremmer strategisk styring av immaterielle eiendeler og eiendom i samarbeid med næringsliv, akademia og myndigheter verden rundt.

Climate-KIC: Stor EU-satsing for å utvikle nye løsninger på klimaendringene i samarbeid mellom forskningsinstitusjoner, det offentlige og næringslivet.

DRIV NTNU helseinnovasjonsarena: Bidrar til tettere kontakt mellom studenter, forskere, ansatte i og brukere av helsetjenesten, i tillegg til øvrig arbeids- og næringsliv. 

Eksperter i Team: Tverrfaglige team med studenter jobber med å løse problemstillinger fra næringsliv og offentlige aktører.

Forskningssentre og EU-samarbeid: Forskningssentre som SFI og FME og forskningsprogrammer gir opphav til mange nye ideer og prosjekter som kommer samfunnet til gode i form av produkter og tjenester.

FRAM: Studentenes eget innovasjonssenter er et samlingssted for eksisterende innovasjonsmiljø og nysgjerrige nykommere.

Humanister i Praksis: Humaniora-studenter bruker sin fagkompetanse i arbeidslivet gjennom praksisopphold i bedrifter og offentlig virksomhet.

Klyngesamarbeid – NCE, GCE og Arena: Konstellasjoner som stimulerer til økt innovasjon og samarbeid mellom bedrifter, forsknings- og utdanningsmiljøer, og offentlige aktører.

Mastergrad i entreprenørskap, innovasjon og samfunn: Gir innsikt i entreprenørens betydning for samfunnsutviklingen – og samfunnets betydning for entreprenørskap.

6AM: Akselerator for kunnskapsbaserte oppstartsbedrifter. Tilbyr finansiering, nettverk og inkubatorplass sentralt i Trondheim.

NTNU AlumniInternasjonalt, profesjonelt nettverk for NTNUs tidligere studenter, nåværende studenter og ansatte. Tjener som møteplass for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling.

NTNU BridgeTjeneste for kobling mellom studenter og arbeidsgivere gjennom oppgavesamarbeid, praksis og rekruttering til arbeidslivet.

NTNU Discovery: Gir støtte til utvikling, verifisering og kvalitetssikring av ideer og prosjekter som har potensial for å bli kommersielt levedyktige.

NTNU KarriereKarriereveiledning for studenter med blant annet jobbsøkerkurs, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.

NTNU TTO – Technology Transfer ASJobber for å skape verdier av NTNUs forskning i form av nye produkter eller tjenester som kommer samfunnet til gode.

NTNU VidereTilbyr skreddersydd etter- og videreutdanning, kurs og kompetanseheving for arbeidslivet.

NTNUs EntreprenørskoleMastergradsutdanning i entreprenørskap. Kombinerer teori med praktisk erfaring gjennom etablering av egen oppstartsbedrift.

NæringslivsringerSamarbeidsfora mellom fagmiljø på NTNU og næringsliv for å styrke utdanningsvirksomheten ved universitetet.

Sentre for fremragende utdanning – SFU: Miljøer med fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, og med gode planer for videreutvikling og innovasjon.

Spark NTNUGratis veiledning og jevnlig oppfølging for studenter som vil utvikle en idé, samt lavterskel finansiering gjennom «Pengesprøyten».

Start NTNUStudentorganisasjon som jobber for å inspirere studenter til å satse på innovasjon og entreprenørskap. NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund har egne Start-foreninger.

Trondheim Tech PortTrondheim Tech Port er en medlemsorganisasjon med mål om å øke Norges innovasjonskraft gjennom tettere samarbeid. I tillegg jobber Trondheim Tech Port for etableringen av et innovasjonsdistrikt i Trondheim, i forbindelse med campusutviklingen i området rundt Elgeseter gate.

Venture CupEn nasjonal forretningsplankonkurranse for studenter. Også poenggivende fag i forretningsutvikling.

Ledelse

Ledelse

Prorektor for nyskaping

Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes leder NTNUs arbeid med innovasjon og nyskaping, og har ansvar for å ivareta strategiske samarbeidsrelasjoner med næringslivsaktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Viserektor i Gjøvik

Viserektor i Gjøvik Gro Kvanli Dæhlin representerer og posisjonerer NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv.

Viserektor i Ålesund

Viserektor i Ålesund Anne-Lise Sagen Major epresenterer og posisjonerer NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv.

Innovasjonslederne

Strategisk program

NTNU Strategisk program for kunnskapsbasert innovasjon – SKI

Innovasjonsledere

Programmet omfatter innovasjonsledere som skal bidra til å omsette mer forskning til nytte:

Det humanistiske fakultet: Dagfinn Dybvig

Fakultet for arkitektur og design: Shannon Truloff, Trude J. Arntsen

Fakultet for ingeniørvitenskap: Jonas Bergmann-PaulsenKjell Olav Skjølsvik, Anne Seth

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk: Ida FuchsTormod Njølstad, Peggy Sandbekken

Fakultet for medisin og helsevitenskap: Svein Erik GaustadVikram Singh Parmar

Fakultet for naturvitenskap: Li He

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap: Anne Berit Emstad

Fakultet for økonomi: Vivek Sinha, Mari Liavag Holm