Økosystem

Økosystem for innovasjon og nyskaping

Her finner du ei oversikt over aktørar og tenester innanfor innovasjon og nyskaping og næringslivssamarbeid ved NTNU, lista opp i alfabetisk rekkjefølge.

Aktørar og tenester

Økosystemet ved NTNU

CIP – Center for Intellectual Property: Chalmers tekniska högskole, Göteborgs universitet og NTNU samarbeider om CIP. Senteret fremjar strategisk styring av immaterielle eigedelar og eigedom i samarbeid med næringsliv, akademia og styresmakter verda rundt.

Climate-KIC: Stor EU-satsing for å utvikle nye løysingar på klimaendringane i samarbeid mellom forskingsinstitusjonar, det offentlege og næringslivet.

DRIV NTNU helseinnovasjonsarena: Bidreg til tettare kontakt mellom studentar, forskarar, tilsette i og brukarar av helsetenesta, i tillegg til anna arbeids- og næringsliv. 

Eksperter i Team: Tverrfaglege team med studentar jobbar med å løyse problemstillingar frå næringsliv og offentlige aktørar.

Forskingssentre og EU-samarbeid: Forskingssenter som SFI og FME og forskingsprogram gjev opphav til mange nye idear og prosjekt som kjem samfunnet til gode i form av produkter og tenester.

FRAM: Studentane sitt eige innovasjonssenter er ein samlingsstad for eksisterande innovasjonsmiljø og nysgjerrige nykomarar.

Humanister i Praksis: Humaniora-studentar bruker fagkompetansen sin i arbeidslivet gjennom praksisopphald i bedrifter og offentleg verksemd.

Klyngesamarbeid – NCE, GCE og Arena: Konstellasjonar som stimulerer til auka innovasjon og samarbeid mellom bedrifter, forskings- og utdanningsmiljø, og offentlege aktørar.

Mastergrad i entreprenørskap, innovasjon og samfunn: Gjev innsikt i kva rolle entreprenøren speler for samfunnsutviklinga – og kva rolle samfunnet speler for entreprenørskap.

6AM: Akselerator for kunnskapsbaserte oppstartsbedrifter. Tilbyr finansiering, nettverk og inkubatorplass sentralt i Trondheim.

NTNU AlumniInternasjonalt, profesjonelt nettverk for tidlegere studenter, noverande studentar og tilsette ved NTNU. Tener som møteplass for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling.

NTNU BridgeTeneste for kopling mellom studentar og arbeidsgjevarar gjennom oppgåvesamarbeid, praksis og rekruttering til arbeidslivet.

NTNU Discovery: Gjev støtte til utvikling, verifisering og kvalitetssikring av idear og prosjekt som har potensial for å bli kommersielt levedyktige.

NTNU KarriereKarriererettleiing for studentar med blant anna jobbsøkjarkurs, bevisstgjering av kompetanse og jobbutsikter.

NTNU TTO – Technology Transfer ASJobbar for å skape verdiar av forskinga ved NTNU i form av nye produkt eller tenester som kjem samfunnet til gode.

NTNU VidereTilbyr skreddarsydd etter- og vidareutdanning, kurs og kompetanseheving for arbeidslivet.

NTNUs EntreprenørskoleMastergradsutdanning i entreprenørskap. Kombinerer teori med praktisk erfaring gjennom etablering av eiga oppstartsbedrift.

NæringslivsringerSamarbeidsfora mellom fagmiljø på NTNU og næringsliv for å styrkje utdanningsverksemda ved universitetet.

Sentre for fremragende utdanning – SFU: Miljø med framifrå kvalitet og innovativ praksis i utdanninga, og med gode planar for vidareutvikling og innovasjon.

Spark NTNUGratis rettleiing og jamleg oppfølging for studentar som vil utvikle ein idé, samt lågterskel finansiering gjennom «Pengesprøyten».

Start NTNUStudentorganisasjon som jobbar for å inspirere studentar til å satse på innovasjon og entreprenørskap. NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund har eigne Start-foreninger.

Trondheim Tech PortTrondheim Tech Port er en medlemsorganisasjon med mål om å auke innovasjonskrafta i Noreg gjennom tettare samarbeid. I tillegg jobbar Trondheim Tech Port for etableringa av et innovasjonsdistrikt i Trondheim, i samband med campusutviklinga i området rundt Elgeseter gate.

Venture CupEin nasjonal forretningsplankonkurranse for studentar. Også poenggjevande fag i forretningsutvikling.

Leiing

Leiing

Prorektor for nyskaping

Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes leier arbeidet ved NTNU med innovasjon og nyskaping, og har ansvar for å vareta strategiske samarbeidsrelasjonar med næringslivsaktørar regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Viserektor i Gjøvik

Viserektor i Gjøvik Gro Kvanli Dæhlin representerer og posisjonerer NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv.

Viserektor i Ålesund

Viserektor i Ålesund Anne-Lise Sagen Major representerer og posisjonerer NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv.

Innovasjonsleiarane

Strategisk program

NTNU Strategisk program for kunnskapsbasert innovasjon – SKI

Programmet omfattar innovasjonsleiarar som skal bidra til å omsetje meir forsking til nytte.