Samarbeid med NTNU

Næringsliv og forskere

Det er viktig at kunnskap som produseres i forskningsmiljøer tas i bruk i samfunnet. God kommunikasjon og samspill med eksterne partnere motiverer for videreutvikling av forskning og utdanning.

Mange av forskningsmiljøene ved NTNU har et velutviklet samarbeid og partnerskap med næringslivet. Samarbeidet dreier seg om alt fra forskerutdanning og studentprosjekter til utveksling av data og konkret kompetanse.


Inngå samarbeid og kontrakter

Samarbeid inngås som regel mellom næringslivsaktører og ett eller flere fagmiljø ved NTNU. Det finnes flere samarbeidsmodeller som fagmiljøene vil informere om. Det er viktig at dere blir enige om forventninger og rammer for samarbeidet. For alle eksternt finansierte prosjekter ved NTNU skal det foreligge kontrakt.

Mer om kontraktshåndtering


Intellektuelle rettigheter (IP)

NTNU legger vekt på å skape pålitelige og forutsigbare rammer for samarbeid med eksterne forsknings- og industripartnere. Våre samarbeidspartnere skal oppleve at de får de rettighetene de trenger for kommersiell utnyttelse i egen virksomhet. Samtidig skal NTNUs IP-politikk sikre universitetet og forskernes akademiske frihet.

Hovedregelen er at intellektuelle rettigheter som frembringes ut fra NTNUs ressurser eies av NTNU. For å sikre bredest mulig anvendelse av våre forskningsresultat, tildeles samarbeidspartnere i nærings- og arbeidsliv bruksrett hovedsakelig gjennom lisensiering.

Mer om intellektuelle rettigheter

CIP – Center for Intellectual Property

Chalmers tekniska högskolaGöteborgs universitetog NTNU samarbeider om CIP – Center for Intellectual Property.

CIP fremmer strategisk styring av immaterielle eiendeler og eiendom i samarbeid med næringsliv, akademia og myndigheter verden rundt.


Rettigheter, kontrakter og kjøp av teknologi

NTNU Technology Transfer Office – TTO har som oppgave å tilrettelegge for kommersiell aktivitet på NTNU. TTO ivaretar blant annet interesser med hensyn til policy, rettigheter og kontrakter. TTO kan bidra med kompetanse innen

  • patentering
  • intellektuelle rettigheter
  • jus
  • markedsanalyse
  • forretningsutvikling
  • lisensavtaler
  • bedriftsetableringer

TTO kan bistå dem som ønsker å investere i forskning og teknologi. De har oversikt over NTNU-teknologi som er klar for lisensiering og kommersialisering. TTO kan også hjelpe dere med å komme i dialog med aktuelle fagmiljø og nøkkelpersoner ved NTNU.

Kontakt TTO for hjelp og tilgjengelig teknologi


Støtteordninger

Forskningsrådet tilbyr en rekke støtteordninger for bedrifter som vil samarbeide med NTNU.

  • Skattefunn er en av de enkleste inngangsportene. Ordningen gir skattefradrag for kostnader til forskning og utvikling.
  • Bedrifter og organisasjoner kan få støtte til nærings-ph.d. for å bidra til langsiktig kompetansebygging. Tilsvarende ordning finnes for offentlig ph.d.
  • Forskningsrådet tilbyr også en rekke innovasjonsprogrammer og EU-finansierte støtteordninger. For mer om dette, se Næringsliv hos Forskningsrådet.

NTNU Discovery tilbyr tidligfasefinansiering av kommersialiserbare ideer. Gode historier om nyskaping i 2018 (pdf).


Næringslivsringer

Mange næringslivsringer er de senere årene etablert ved fakulteter, institutter og studieprogram ved NTNU. Hovedformålet med disse samarbeidsforaene er å involvere partnere i næringsliv, industri og offentlig forvaltning i et fruktbart samarbeid for å styrke utdanningsvirksomheten ved universitetet.

Næringslivsringene ved NTNU


Klyngesamarbeid

NTNU er medlem i en rekke klyngesamarbeid på nasjonalt og internasjonalt nivå, gjennom Norwegian Centres of Expertise (NCE), Global Centres of Expertise (GCE) og Arena-klynger. Felles for klyngesamarbeidene er at de skal stimulere til økt innovasjon og samarbeid mellom bedrifter, forsknings- og utdanningsmiljøer, og offentlige aktører.

Klyngesamarbeidene ved NTNU


Kontakt fagmiljøene

Det meste av næringslivets og det offentliges samarbeid med NTNU er forankret i fagmiljøene, på de enkelte institutt og fakultet. Fagmiljøene har mye kunnskap om hvordan samarbeid kan gi faglig utbytte for alle parter.

Kontakt fagmiljøet som er av interesse


Ledelse

Prorektor for nyskaping

Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes leder NTNUs arbeid med innovasjon og nyskaping, og har ansvar for å ivareta strategiske samarbeidsrelasjoner med næringslivsaktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Viserektor i Gjøvik

Viserektor i Gjøvik Jørn Wroldsen representerer og posisjonerer NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv.

Viserektor i Ålesund

Viserektor i Ålesund Annik Magerholm Fet representerer og posisjonerer NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv.

 


Kontakt NTNU

Kontakt oss om innovasjon og nyskaping, arbeids- og næringslivssamarbeid:

NTNU i Gjøvik

NTNU i Gjøvik har sterke kunnskapsmiljøer på områder som informasjonssikkerhet, informatikk, pasientsikkerhet og velferdsteknologi, vareproduksjon og bioøkonomi.

Center for Cyber and Information Security (CCIS) er et av de fremste forsknings- og utdanningsmiljøene innen cyber- og informasjonssikkerhet i Europa.

Faggrupper innen bioøkonomi jobber i tett samarbeid med næringsliv og andre forskningsmiljøer for å bli ledende på tremekanisk industri med spesielt fokus på trebygg i urbane strøk, samt biobasert plast.

Forskning og utvikling på pasientsikkerhet og velferdsteknologi fører til et tryggere helsevesen og et bedre velferdstilbud. Omsorgsforskningen er tverrfaglig og kjennetegnes av nær kontakt med praksisfeltet.

Kontakt NTNU i Gjøvik:

NTNU i Ålesund

NTNU i Ålesund er anerkjent for tett og vellykket samarbeidet med maritimt næringsliv.

Den maritime klyngen i Møreregionen er ledende i verden innen maritim teknologi og operativ drift. Mye av samarbeidet går gjennom Ålesund Kunnskapspark, og klyngesamarbeidene Blue Legasea og Blue Maritime.

NTNU er blant annet vertskap for SFI MOVE og Ship Lab, som gjennomfører avansert forskning og simulering av maritime operasjoner.

Også studentene er i høy grad involvert i innovasjon og næringslivssamarbeid, blant annet gjennom studentorganisasjonen Start Ålesund og egne studentbedrifter.

Kontakt NTNU i Ålesund: