Samarbeid med studenter

Samarbeid med studenter

Studenter

NTNU har en sterk posisjon i norsk arbeidsliv. Mange arbeidsgivere er ute etter våre studenter lenge før de er ferdige med studiene. Det finnes mange muligheter for kortvarige og langvarige oppdrag, og rekruttering av dagens studenter som blir bedriftens nye ansatte. En god vei til studenter og fagmiljø er gjennom oppgavesamarbeid.

Samarbeid om oppgaver

Har du en uløst oppgave? Har du et faglig utviklingsprosjekt du aldri har fått prioritert? Trenger bedriften din nye impulser og friske faglige innspill? Da kan et oppgavesamarbeid mellom student, faglærer og din bedrift være løsningen.

Et oppgavesamarbeid skal løse en faglig relevant oppgave. Målet må være ny kunnskap for alle parter. Du blir kjent med studenten og hans eller hennes kompetanse, noe som kan legge grunnlag for senere rekruttering. Studenten får verdifull erfaring gjennom faglig interessant prosjekt i en levende arbeidshverdag.

Det er ingen kostnader forbundet med samarbeidet.

Krav til oppgavesamarbeid

 • Formulering av oppgave. Arbeidsgiver må ha et klart bilde av hvilke oppgaver som må løses, slik at faglærer kan vurdere om dette er faglig relevant for studentene
 • Finne rett kunnskapsnivå. Oppgaver varierer i varighet og omfang, og det vil styre hvilke studenter som er aktuelle. En mindre oppgave kan løses som bacheloroppgave eller prosjektoppgave. En større oppgave kan kreve en eller flere masterstudenter i 6-12 måneder.
 • Tidsrammer for oppgaven. Studenter velger oppgaver i avgrensede tidsrom gjennom studiet. Eksempelvis velger de fleste studenter tema for masteroppgaven i april-mai nest siste studieår, og leverer oppgaven til sommeren året etter.
 • Avklare rettigheter. Om ikke annet er avtalt, har studenten opphavsrett til oppgaven og kan dele resultatene fritt. Les mer om rettigheter til oppgaven i standardavtale for oppgavesamarbeid.

Mer om oppgavesamarbeid


NTNU Bridge – portal for studenter og arbeidsliv

NTNU Bridge er NTNUs portal for å koble studenter og arbeidsliv, for samarbeid om oppgaver, praksisplasser og jobber. Ved å registrere deg som arbeidsgiver kan du finne studenter med ønsket utdanningsbakgrunn, publisere oppdrag og dele arrangement. Dette er enkelt og kostnadsfritt. Legg ut oppgaver du ønsker å løse, så hjelper vi deg å komme i kontakt med relevant fagmiljø.

Slik bruker du NTNU Bridge

 • Opprett profil
 • Publiser utlysning, opprett arrangement og søk etter studenter med relevant bakgrunn
 • NTNU Bridge hjelper deg til å komme i kontakt med rett fagmiljø for dine oppgaver
 • NTNU Bridge bistår i oppstartsmøte og med praktiske avklaringer ved behov

Stipendordninger for studentsamarbeid

For en student kan selv små utgifter virke avskrekkende for å delta i et samarbeid. Heldigvis finnes flere muligheter for å få dekket utgifter knyttet til praksis og oppgavesamarbeid med studenter. Det vanligste er støtte til reise og opphold.

 • Ved samarbeid i Trondheimsregionen kan studenter få dekket opp til 4000 kroner til reise, overnatting, leie av laboratorium og lignende.
 • Trøndelag Fylkeskommune dekker inntil 6000 kroner i oppgaveutgifter gjennom Distriktsforsk. Det er innovasjonsselskapene i Trøndelag som innvilger og utbetaler støtte.
 • Lånekassen kan gi reisestøtte både til innenlands og utenlands opphold knyttet til studiene.

Flere muligheter for samarbeid

Mange studier ved NTNU åpner for praksis eller tar inn problemstillinger utenfra. Noen av de viktigste:

Eksperter i Team (EiT)

Et obligatorisk emne i nesten alle studieprogram på masternivå. Studentene jobber i grupper på tvers av fagbakgrunn. Problemstillingene er av tverrfaglig karakter. Arbeidslivsaktører kan melde inn problemstillinger til EiT innen september hvert år.

Humanister i praksis (HiP)

Et emne for masterstudenter ved Det humanistiske fakultet. HiP er et alternativ til Eksperter i Team, og skal gi studentene relevant yrkeserfaring gjennom praksisopphold. Som arbeidsgiver kan du tilby praksisplasser og oppgaver som studentene skal løse.

NTNUs Entreprenørskole

Gjennomfører hver høst mulighetsstudier av nye ideer. Dersom du har en forretningside eller ny teknologi som du vil kommersialisere, kan dette meldes inn til fagstaben ved Entreprenørskolen. Du vil få vurdert forretningspotensialet, og kanskje få med et team av masterstudenter til videre utvikling.


Karrieredager og rekrutteringsarrangement

Karrieredager og bedriftspresentasjoner arrangeres på NTNU gjennom hele året. Noen av de største:

KarriereDagene

Norges største karrieremesse.

Karrieredagen NTNU Dragvoll

Norges største rekrutteringsarrangement spesielt for studenter innen humaniora og samfunnsvitenskapelige fag.

IAESTEs Næringslivsdager

NTNUs største rekrutteringsarrangement spesielt for teknologi- og realfagsstudenter.

Flere karrieredager arrangert av NTNU-studenter


Studentorganisasjoner og linjeforeninger

Viktigste kontaktledd mellom studenter og arbeidsliv er studentene selv. Studentene organiserer bedriftspresentasjoner, koblingsarrangement og faglig samarbeid gjennom sine organisasjoner og linjeforeninger. Noen av de viktigste:

Teknologiporten

Består av studenter fra linjeforeningene ved Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi. Foreningen formidler blant annet bedriftspresentasjoner og stillingsannonser.

Næringslivsutvalget ved NTNU i Ålesund (NLU)

En studentorganisasjon som jobber med å koble næringsliv og studenter i Ålesund.

Næringslivsutvalget (STØH)

Organiserer standaktivitet, bedriftspresentasjoner og arrangerer karrieredagen ved Handelshøyskolen i Trondheim.

Bindeleddet NTNU

Består av sivilingeniørstudentene ved Industriell økonomi og teknologiledelse (Indøk), og tilbyr bedriftspresentasjoner og rekrutteringsdager.

Start NTNU

Samler studenter i Trondheim som engasjerer seg for innovasjon og entreprenørskap. Start NTNU arrangerer konferanser, kurs og møteplasser der studenter møter gründere og næringsliv. NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund har egne Start-foreninger.

Designhjelpen

En tjeneste fra studenter ved Industriell design. De tilbyr designkompetanse gjennom workshops og rådgivning.

Arkitekthjelpen

Har som mål å fremme god og nyskapende arkitektur, og tilbyr gratis rådgivningstimer.

Linjeforeninger på NTNU

Linjeforeningene ved studieprogrammene drives av studentene for å skape godt faglig og sosialt miljø gjennom mange typer aktiviteter og arrangementer.

Ledelse

Ledelse

Prorektor for nyskaping

Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes leder NTNUs arbeid med innovasjon og nyskaping, og har ansvar for å ivareta strategiske samarbeidsrelasjoner med næringslivsaktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Viserektor i Gjøvik

Viserektor i Gjøvik Gro Kvanli Dæhlin representerer og posisjonerer NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv.

Viserektor i Ålesund

Viserektor i Ålesund Anne-Lise Sagen Major epresenterer og posisjonerer NTNU som institusjon overfor regionalt arbeidsliv.

Se også

Se også

NTNUs økosystem for innovasjon og nyskaping.

NTNU er partner i flere klyngesamarbeid.

Det er mye samarbeid gjennom forskningssentrene NTNU leder og deltar i, og mellom fagmiljø og enkeltaktører.