Arbeid og helse

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Arbeid og helse

Bekymret dame foran pc foto

Research activity

Noen av forskningsprosjektene våre

Noen av forskningsprosjektene våre

SmaRTWork  

Målet med dette prosjektet er å utvikle og evaluere et beslutningsstøttesystem (SmaRTWork) som kan muliggjøre 1) tidlig identifikasjon av personer som står i fare for langvarig sykefravær på grunn av muskel- og skjelettplager, og 2) gi persontilpassede anbefalinger om tiltak for bærekraftig retur til arbeid.

Beslutningsstøttesystemet vil bruke «case-based reasoning» (CBR). Hovedprinsippet til CBR er å bruke kunnskap om tidligere suksessfulle «caser» for å foreslå tiltak for nye og lignende «caser». Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Institutt for datateknologi og informatikk, og er finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektperiode 2021-2027. 

Kontaktperson: Lene Aasdahl

 

STUNTH - St. Olavsundersøkelsen - ny teknologi og helse

St. Olavs Undersøkelsen – ny teknologi og helsekonsekvenser (STUNTH) er et forskningsprosjekt som ønsker å undersøke sammenhenger mellom arbeid og helse hos alle ansattegrupper ved St. Olavs hospital HF i en tid preget av digital omstilling. 

STUNTH-studien er et samarbeidsprosjekt mellom FoU-enheten for helse og arbeid i Midt Norge, Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs hospital og NTNU hvor vi vil følge de ansatte både i tiden før, under og etter implementeringen av ny elektronisk pasientjournal (Helseplattformen).

Kontaktperson: Sigmund Ø. Gismervik

 

Samsnakk

Dette prosjektet skal utvikle en ny strukturert samhandlingsmodell som involverer den sykmeldte/AAP mottakeren, NAV-veileder, fastlege, arbeidsplass samt kontaktpersoner i spesialisthelsetjeneste og bedriftshelsetjeneste for pasienter med muskelskjelettplager eller vanlige psykiske lidelser. Den nye samhandlingsmodellen skal utvikles gjennom intervention mapping.

Kontaktperson: Gunn Hege Marchand

 

Bedre sykefraværsoppfølging – Effekt av motiverende intervju i NAV og tilbakeføring til arbeid

Motiverende intervju er en person-sentrert tilnærming til motiverende positiv atferdsendring og en samtalemetode hvor klientens tanker og følelser blir satt i sentrum, og som kan virke på personens motivasjon for å returnere til arbeid.

Dette er en randomisert kontrollert studie som undersøker effekten av motiverende intervju brukt av NAV veiledere på sykefravær. Deltakere er personer som har vært sykmeldte i minst 8 uker, uavhengig av diagnose.

Kontaktperson: Egil A. Fors

 

Hysnes-prosjektet

Hysnes-prosjektet var et oppdrag gitt av Helse og- omsorgsdepartementet til Helse Midt-Norge. Hovedmålet var å etablere rehabiliteringssenteret Hysnes Helsefort, som skulle tilby arbeidsrettet rehabilitering til ulike pasientgrupper - hovedsakelig mennesker med muskel- og skjelettplager, utmattelse og/eller lettere psykiske lidelser.

I evalueringen av Hysnes Helsefort ble det gjennomført tre randomiserte, kontrollerte studier for å evaluere et kort (4+4 dager) og et langt (3 ½ uker) arbeidsrettet rehabiliteringsprogram på Hysnes Helsefort sammenlignet med et ukentlig poliklinisk tilbud (6 uker), og en tredje studie hvor man undersøkte effekten av å legge til et arbeidsplassbesøk til det lange programmet.

Det lange oppholdet viste seg å ha en betydelig effekt på sykefravær i forhold til det polikliniske tilbudet. Mens det korte oppholdet og arbeidsplassbesøket hadde ingen effekt sammenlignet med kontrolltilbudet.

Kontaktperson: Marius S. Fimland

 

Fra «Raskere tilbake» til «Helse og arbeid»

"Raskere tilbake" (2007-2017) i spesialisthelsetjenesten var et omfattende prosjekt med mål om å redusere sykefraværet i Norge. Fra 1. januar 2018 gikk prosjektet over i drift ved helseforetakene, og hos private aktører med avtale, under tittelen "Helse og arbeid". Det skal nå tilbys arbeidsfokuserte behandlingstilbud innenfor muskel-skjelett-lidelser, psykisk helsevern og arbeidsrettet rehabilitering ved alle helseforetak, og det finnes enkelte arbeidsfokuserte tilbud innenfor kreftbehandling og hjernetraume.

Forskere ved SINTEF og NTNU leder den nasjonale evalueringen finansiert av de fire regionale helseforetakene, og skal i perioden 2018-2021 drive følgeforskning på hvilke konsekvenser omleggingen har på både system-, tjeneste- og pasientnivå.

Kontaktperson: Silje L. Kaspersen