Bakgrunn og aktiviteter

Førsteamanuensis ved ISM, forskningsgruppe for arbeid og helse.

Kst. klinikksjef ved Klinikk for fysikaskmedisin og rehabilitering.

Tidligere forsker ved FoU enhet for helse og arbeid i Midt-Norge.

Sigmund Gismervik (f.1975) er lege og spesialist i fysikalskmedisin og rehabilitering. Han har fungert i delt stilling mellom NTNU og St. Olav siden 2011. Fra 2012 som overlege ved St.Olavs hospital og som 50 % førsteamanuensis ved Institutt for samfunsmedisin fra 2019. Bistilling som rådgivende overlege i NAV fra 2016. Ved inngangen til 2021 konstituert som klinikksjef ved klinikk for fysikalskmedisin og rehabilitering ved St. Olavs hospital.

Øvrig bakgrunn/utdanning: Cand. med. 2003; Utdannet kognitiv atferdsterapeut 2007; Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering 2012; Phd deltid fra 2012 innen forskningsgruppen for arbeid og helse. Disputerte 2020 på effekten av arbeidsrettet rehabilitering i tilknytning til 'Hysnesprosjektet' (se nedenfor). 

Sigmund Gismervik har over flere år hatt forskningsinteresse og klinisk interesse for å bedre helse og velferdstilbudet til den store gruppen sykmeldte pasienter med smerter i muskel-skjelett apparatet, vanlige psykiske lidelser og langvarig stress. Han har bidratt til gjennomføring av flere randomiserte studier som har inkludert disse pasientgruppene, blant annet for å undersøke effektene av kognitiv atferdsterapi på arbeidsdeltakelse.

Fra 2012 til 2015 ledet han en nyutviklet poliklinisk intervensjon ved St. Olavs hospital basert på tredje generasjon kognitiv atferdsterapi (ACT). Implementering og evaluering av denne intervensjonen inngikk som en del av Hysnesprosjektet hvor effekten av ulike typer arbeidsrettet rehabilitering ble undersøkt. Hysnesprosjektet var et samarbeid mellom Hysnes helsefort, Smertesenteret, Klinikk for fysikalskmedisin og rehabilitering, NAV og NTNU på oppdrag fra Helse Midt-Norge og finansiert over statsbudsjettet. I sitt PhD arbeide undersøkte han effekten av arbeidsrettet rehabilitering for pasienter som mottok tverrfaglig rehabilitering i 3.5 uke ved Hysnes helsefortI tillegg til forskning på mestring og effekten av arbeidrettet rehabilitering, har han hatt forskningsinteresse innenfor for klinisk diagnostikk og behandling av nakke-rygg og spesielt skulderplager.

Sigmund Gismervik er opptatt av at det skal være kort vei fra kunnskap til forbedret praksis gjennom innovasjon i helsetjenesten. Fra  2020 leder han innovasjonsprosjektet 'eHelp', finansiert fra Helse Midt-Norge. I dette prosjektet implementeres og testes ulike eHelse elementer i pasientforløpene ved Tverrfaglig poliklinikk rygg-nakke-skulder ved St. Olavs hospital. Det er opprettet samarbeid med de to EU prosjektene selfBACK og backUP: I selfBACK er det utviklet en mobil app som gir persontilpasset selvhjelp for rygg og nakkeplager basert på kunstig intelligens. I backUP er det utviklet persontilpassede prognostiske modeller som skal bidra til mer skreddersydd helsetilbud og forhåpentligvis øke arbeidsdeltakelse for pasienter med rygg og nakkeplager. Effekten av å implementere disse elementene ved Tverrfaglig rygg-nakke-skulder poliklinikk søkes evaluert. I tillegg til helseeffekter, er intensjonen å måle effektene på helsetjeneste- og trygdeforbruk. I innovasjonsprosjektet er det også innledet samarbeid med en privat leverandør av app baserte og online psykologtjenester (Superego-AS) som har hatt utgangspunkt i NTNU accel (NTNUs gründer inkubator) i Trondheim.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013