NTNU RE Research Group

Forskning – Institutt for lærerutdanning

NTNU RE Research Group

Religiøsestatuer og et ordpuslespill som viser ordet education. Foto.

NTNU RE Research Group er internasjonalt orientert, fokusert på å utforske praksis og politikk for religions- og livssynsundervisning (RLE), lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Formålet er å utvikle teori om god forskningsbasert undervisningspraksis, inkludert gjennom tverrfaglige prosjekter. Gruppa har sin base ved Institutt for lærerutdanning (ILU), NTNU, men har en rekke eksterne medlemmer, sterke internasjonale nettverk og samarbeider både med forskere og lærere. 


NTNU RE Research Group Tema tab

Forskningstema som gruppenes medlemmer er involvert i:

 • internasjonale og komparative studier
 • undervisningspraksis
 • utforskende undervisning, tverrfaglighet og «dybdelæring»
 • utForskerne (undervisningsmetode)
 • livssyn i skole og undervisning
 • fagspesifikk “literacy”
 • demokrati, medborgerskap, menneskerettigheter og religioner og livssyn i utdanning
 • religion i media og populærkultur
 • ekskursjonsdidaktikk
 • islam og utdanning
 • urfolkstema i religionsfagene
 • aksjonsforskning
 • kontroversielle tema i skolen
 • konspirasjonsteorier og skole
 • begynneropplæring i KRLE

Prosjekter som NTNU-baserte medlemmer er involvert i:

Hvordan formes livssyn? Utforsking i en livssynsåpen skole

Vitenskapelig antologi. Prosjektet er under utvikling.

Abstrakt: I en situasjon der nye læreplaner legger vekt på utforsking, og religions og livssynsområdet i samfunnet er gjenstand for intense faglige og politiske diskusjoner, er det grunn til å berede grunnen for at utforsking av hvordan livssyn formes også kan finne sted i skolen. Det ikke hensiktsmessig i skolen å studere «alle» organiserte religioner eller livssyn som finnes i Norge. Vi har med nye læreplaner beveget oss bort fra «verdensreligionsmodellen», og vi har mulighet til å utforske religion og livssyn på nye måter, og med flere eksempler fra andre enn de religioner og livssyn som vanligvis har blitt representert (kristendom, jødedom, islam, hinduisme, buddhisme og humanetisk livssyn). Mens Oddrun Bråten har formuler et forslag om at også studier av hvordan livssyn formes bør inkluderes i skolen, med særlig fokus på en voksende andel av unge som karakteriserer seg selv som ikke-religiøse, har Levi Eidhamar teoretiserer rundt hvordan individuelle livssyn formes, med eksempler særlig fra Islam. Mens religionsbegrepet har vært mye diskutert, har studier vist at livssyns begrepet brukes med ulik betydning uten at dette problematiseres på tilsvarende måte. Vi operer med en forståelse der livssyn kan være enten religiøse, ikke-religiøse, eller til og med ikke-binære. De befinner seg på kontinuerlige linjer mellom det klart religiøse til det helt sekulære. Individuelle livssynskonstruksjoner er komplekse, og kan gjerne kombinere transcendente og helt sekulære elementer. Med denne boka setter vi livssyn i fokus. Vi vil presentere vår argumentasjon for fornyelse av undervisning om og studier av livssyn i skolen samt bidrag til å løfte tematikken og presentere nye ideer. Med boka ønsker vi å tematisere utforsking av livssyn på nye måter i skolen, inkludert hvordan livssyn formes.

utForskerne som metode i KRLE og samfunnsfag

Innovasjon for dybdelæring med utforskende metoder i KRLE og samfunnsfag (InDeep)

Prosjektet var tuftet på på MOVe, men ble utviklet videre til InDeep Plan B. Dette er et forskningsprosjekt med varighet i fire år, med oppstart høsten 2022. Prosjektet har arbeidsgrupper som jobber med begrepet dybdelæring i samfunnsfag og KRLE, tverrfaglighet mellom KRLE og samfunnsfag i skolen og i lærerutdanningen og ser også på hvilke kontekstuelle faktorer som hjelper eller hindrer dybdelæring i disse to fagene. I prosjektet utForsker vi utForsker-metodikken til formålet, i skole og lærerutdanning.

Dembra

Dembra er et tilbud om kompetanseheving for skoler for å forebygge antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger.

Religious Education at schools in Europe (Rel.-Edu.)

Project Rel.-Edu. er et prosjekt for å samle inn informasjon om religionsundervisning i Europa, initiert av Universitetet i Wien.

Andre prosjekter

Aukland, Knut (2024) A methodological turn in RE, British Journal of Religious Education.

Andreassen, Øyvind Soltun & Jonathan Doney (2024) Tensions between inclusion and change in worldview education: can Joe F. Kincheloe’s bricolage help teachers navigate them?, British Journal of Religious Education

Andreassen, Øyvind Soltun og Camilla S. Jørgensen (2021) Et ressursperspektiv på uenighet: Analyse av kjerneelementet Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder | Prismet (uio.no).

Andersland, Inge og Oddrun M. H. Bråten (2021) Religion og livssyn som begreper i LK20: Utforsking som strategi for å åpne begrepene | Prismet (uio.no).

Aukland, Knut (2021) Kunnskapsproblemet og utforsking med ulike metoder: Å lære om vis-a-vis å lære hvordan | Prismet (uio.no).

Britton, T. H. & Jørgensen, C. S. (2019). The Construction of 'religion' during field visits. In Intercultural Education 30(3). 

Bråten, O. M. H. (2015). Three dimensions and four levels: towards a methodology for comparative religious education. British Journal of Religious Education; Volum 37(2) s. 138-152. Taylor & Francis.

Bråten, O. M. H. (2018) Worldviews in Norwegian RE. In K. Sporre, G. Skeie & J. Risteniemi. Challenging Life: Existential Questions as a Resource for Education. Münster, Waxmann.

Bråten, O. M. H. & Everington, J. (2019). Issues in the integration of religious education and worldviews education in an intercultural context. In Intercultural Education. 30(3).

Bråten, Oddrun Marie Hovde & Skeie, Geir (2020). ‘Deep Learning’ in Studies of Religion and Worldviews in Norwegian Schools? The Implications of the National Curriculum Renewal in 2020. In Religions 11(11):579.

Bråten, O. M. H. (2021): Non-binary worldviews in education. In British journal of Religious Education. 44(3).

Bråten, Oddrun Marie Hovde. (2021) The Role of Space and Time: A Comparative Exploration of Religion and Education, Introduction to the Special Issue. Religion & Education. volum 48 (3).

Bråten, Oddrun Marie Hovde. (2021) Comparative perspectives on IRE in Europe. In L. Franken and B. Gent (eds): Islamic religious education in Europe: A comparative study. Routledge. ISBN 9780367353759, p. 245-248.

Domaas, O. E. (2017) Religion og livssyn eller kulturarv og verdier. In A. B. Lund (ed). Mangfold gjennom anerkjennelse og inkludering i skolen. Trondheim: Akademika.

Domaas, O. E. (2019) En anonym minoritet i klasserommet? Kristne elever i skolens religionsfag. Prismet. vol. 70 (1).

Eggen, Renate W. Banschbach. (2022) Indigeneity versus diversity. Human Rights Education Review (HRER). volum 5 (1).

Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund; Skeie, Geir (2022) Impact of action research in Norwegian religious education. British Journal of Religious Education. ISSN 0141-6200. DOI: 10.1080/01416200.2022.2049207

Jackson, R. (2014). Signposts: Policy and practice for teaching about religions and non-religious worldviews in intercultural education. Strasbourg: Council of Europe Publishing.

Jørgensen, C. S. (2017) Bør ekskursjoner være del av religions- og livssynsundervisningen? In M. van der Lippe & S. Undheim (ed). Religion i skolen: didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget. Oslo: Universitetsforlaget.

Korsvoll, N. H. (2020). Kvifor KRLE? Forhandling og forståing av føremåla for det norske religions- og livssynsfaget i læreplan og lærebøker. Nordidactica. ISSN: 2000-9879. 10 (2). s 26 - 47.

Korsvoll, N. H. (2021). A Double Bypass? Tracing How the Aims of Religious Education Are Negotiated Across Different Dimensions of the Curriculum in Norway. In Religion & Education.

Mestad, I. (2014) Å snakke om religion: Elevenes fagspråk i RLE. In K. Fuglseth (ed.). RLE i klemme: Ein studie av det erfarte RLE-faget. Bergen: Fagbokforlaget.

Mongstad, Bjarte, Gunvor Wendel, Camilla S. Jørgensen og Rob Freathy (2021) Omtale av undervisningsressurs: UtForskerne: En ny tilnærming til religions- og livssynsundervisning i barneskolen | Prismet (uio.no)

Mårtensson, U. & Eriksen, E.-A. Vongraven (2014) Muslim Society Trondheim: A Local History. Tidsskrift for islamforskning 2014; Volum 8. (1) s. 162-189. NTNU 

Mårtensson, Ulrika; Eriksen, Eli-Anne Vongraven. (2018) Accurate Knowledge: Implications of ‘Lived Islamic Theology’ for the Academic Study of Islamic Disciplines. Islam and Christian-Muslim Relations. volum 29 (4).

Nestby, D. H. (2019) Hvordan kan KRLE-faget fremstille islams mangfold?. Prismet. vol. 70 (4).

Skeie, G. (2017) Transforming local places to learning spaces in religious education In: Location, Space and Place in Religious Education (ed] Cok Bakker, Jenny Berglund, Gerdien Bertram-Troost, Hans-Günter Heimbrock, Julia Ipgrave, Robert Jackson, Geir Skeie, Wolfram Weisse, Münster: Waxmann Verlag, 2017, p. 115-130.

Skeie, Geir (2021) Teaching and learning about Islam in educational terms. In L. Franken and B. Gent (eds): Islamic religious education in Europe: A comparative study. Routledge. ISBN 9780367353759. p.254-258.

Skeie, Geir (2020) Religious education research: Does it prepare us for the future. In: Facing the unknown Future: Religion and education on the move. Waxmann Verlag. ISBN 9783830940760. s.47-71.

Skeie, Geir (2020) Identifying the field of research. In Hans Gustafson (ed.): Interreligious studies: Dispatches from an emerging field. Baylor University Press. ISBN 9781481312547. s.24-28.

Skeie, Geir (2021) Fra vitenskapelig forskning til utforsking i skolefag : Hvilke utfordringer står religionsdidaktikken overfor? | Prismet (uio.no).

Steen-Olsen, T. H. & Eikseth, A. G. (2010) The power of time: teachers' working day - negotiating autonomy and control. European Educational Research Journal (online). vol. 9 (2).

Unstad, L., & Fjørtoft, H. (2021). Texts, readers, and positions: Developing a conceptual tool for teaching disciplinary reading in religious education. Learning and Instruction, 73.

Unstad, L., Jørgensen, C. S., & Fjørtoft, H. (2020). Lesing og skriving i religions- livssynsfaget i den norske grunnskolen. En kartlegging av forskningsfeltet 2005-2018 [Vitenskapelig artikkel]. Nordidactica (1), 153-174.

Unstad, L. (2014) I skyggen av storesøster? Om kirkelig mangfold i RLE-undervisningen. In K. Fuglseth (ed.). RLE i klemme: Ein studie av det erfarte RLE-faget. Bergen: Fagbokforlaget.

Unstad, Lars; Fjørtoft, Henning. (2020) Disciplinary literacy in religious education: the role and relevance of reading. British Journal of Religious Education.

Wendel, Gunvor og Bjarte Mongstad (2019) Dybde i læring – MOVe i skolen. I Religion og Livssyn 2/2019. 6972da_c7c3f2f5239d4752af81c261b3d536d8.pdf (religion.no).

2023

Webinar: 11. august 2023

Om sensur av MA-oppgaver knyttet til KRLE i grunnskolelærerutdanningen (1-7 + 5-10).

Møte i Home Team, 29. august 2023

Seminar 1: InDeep prosjektet, 15.-16. mai 2023

Dybdelæring I Samfunnsfag og Religions og Livssyn-undervisning, i teori og praksis.

Lars Unstad, NTNU med Jakob Maliks, NTNU, Knut Aukland, OsloMet and Nils Hallvard Korsvoll, UiA: Dybdelæring i Samfunnsfag og Religions og Livssyns-undervisning basert på oversiktsforskning. Giles Freathy, Plymouth Majron University (digitalt), UK: Utforskende undervisning med utForsker metodikken I studier av Religion og Livssyn i engelske skoler.

Gjesteforelesning: 27. februar 2023

Ole Andreas Kvamme, UiO. Ethics and Sustainability.

Midt seminar: 27. februar 2023

PhD canidate Øyvind S. Andreassen, NTNU. Respondent: Ole A. Kvamme, UiO.


2022

Gjesteforelesning: 21 oktober 2022

Martha Shaw, London South Bank University: Hvilken rolle kan Livssyn spille for utdanning for medborgerskap? Livssyn- Literacy som refleksivt engasjement i pluralitet.

Evaluering InDeep: 29.-30 juni 2022

Arbeidsmøte for å evaluere forskningssøknad og veilen videre. Beslutning ble tatt om å fortsette med prosjektet. 
Lansering av spesialnummer av Prismet, med focus på kjerneelement 2 I den nye læreplanen for KRLE.

RLE forum: 4 mai 2022

Adrian Johansen Rinde, UiS: Forståelse av religion blant elever.


Tidligere aktiviteter