Doktorgradsutdanning

Det humanistiske fakultetet

Doktorgradsutdanning

Alle nye doktorar saman med rektorat og dekanar på doktopromosjon november 2016. Foto.

HF tilbyr doktorgradsutdanningane ph.d. og ph.d. i kunstnarisk utviklingsarbeid.

Ph.d.-studiet er ei 3-årig doktorgradsutdanning for personar som tek sikte på ein karriere innan høgare utdanning, forsking eller andre sektorar som krev akademisk spisskompetanse.

Det humanistiske fakultetet tildeler óg graden dr.philos.

Kontakt oss (ph.d.)

Kontakt oss om ph.d.

Utlysing

Utlysing

Det humanistiske fakultetet har lyst ut inntil fem stipendiatstillingar med søknadsfrist 15. september. Søkarar må leggje ved prosjektskildring etter malen til fakultetet, samt stadfesting frå rettleiar. Søker må òg angi kva ph.d.-program dei søker på.

Strategiske vurderingar vil vere ein del av evalueringsprosessen, vi anbefaler derfor at søkarar sett seg inn i dei overordna strategiane til både fakultetet og NTNU. Søkaren skal gjere rede for korleis prosjektet kan relatere seg til dei etablerte fagmiljøa ved fakultetet, inkludert relevante forskargrupper. Søkarar som ønsker å knyte seg til Institutt for språk og litteratur må knyte søknaden direkte til ei av dei eksisterande forskargruppene ved instituttet. Informasjon om dei andre institutta sine forskargrupper og oversikt over etablerte fagmiljø kan du normalt finne på heimesidene til institutta.

26 jun 2020