Doktorgradsutdanning

Det humanistiske fakultetet

Doktorgradsutdanning

Alle nye doktorar saman med rektorat og dekanar på doktopromosjon november 2016. Foto.

HF tilbyr doktorgradsutdanningane ph.d. og ph.d. i kunstnarisk utviklingsarbeid.

Ph.d.-studiet er ei 3-årig doktorgradsutdanning for personar som tek sikte på ein karriere innan høgare utdanning, forsking eller andre sektorar som krev akademisk spisskompetanse.

Det humanistiske fakultetet tildeler óg graden dr.philos.