Doktorgradsutdanning

Det humanistiske fakultetet

Doktorgradsutdanning

Alle nye doktorar saman med rektorat og dekanar på doktopromosjon november 2016. Foto.

HF tilbyr doktorgradsutdanningane ph.d. og ph.d. i kunstnarisk utviklingsarbeid.

Ph.d.-studiet er ei 3-årig doktorgradsutdanning for personar som tek sikte på ein karriere innan høgare utdanning, forsking eller andre sektorar som krev akademisk spisskompetanse.

Det humanistiske fakultetet tildeler óg graden dr.philos.

Open utlysing stipendiatstillinger

Open utlysing stipendiatstillinger

HF lyser ut nokre stipendiatstillinger opent innanfor fakultetet sine fagområder, i tillegg til stillinger tilknytta konkrete forskingsprosjekt. 

Se nettside om open utlysing.

 

Mini calevent portlet

Disputaser ved HF