Opptak og finansiering

Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Opptak og finansiering

Krav til opptak

For å kunne få opptak til et ph.d.-program må du ha

  1. Finansieringsplan og
  2. Mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Se mer om kvalifikasjonskravet

Innen mange fagområder gjennomføres en femårig mastergrad som 3-årig bachelor (min. 180 sp) + 2-årig master (min. 120 sp). Det kreves sterk faglig bakgrunn fra tidligere studium, bl.a. i form av karakter B eller bedre i veid gjennomsnitt de siste 2 år av masterstudiet. Dersom du har utdannelse fra utlandet kan du selv kontakte NOKUT for godkjenning av utdanningen, alternativt vil en tilsvarende vurdering bli gjort i forbindelse med søknadsprosessen. Det enkelte fakultet eller program kan stille ytterligere krav til kvalifikasjoner.


Finansiering

Finansiering er helt avgjørende for å kunne starte på en organisert doktorgradsutdanning som ph.d.-studiet. Ph.d.-kandidater har nemlig ikke studentstatus i Norge og kan dermed heller ikke få støtte fra Lånekassen.

De fleste ph.d.-kandidatene ved NTNU er tilsatt som stipendiater, enten ved NTNU eller ved en høgskole. Du kan finne ledige stillinger på NTNUs egne nettsider og på jobbnorge.no. I tillegg kan du inngå en avtale om finansiering gjennom annen arbeidsgiver eller via Forskningsrådet i form av nærings-ph.d. eller offentlig sektor-ph.d.


Veiledning

Det er viktig at du tidlig kommer i kontakt med det aktuelle fagmiljøet og finner en potensiell hovedveileder. Hovedveileder skal være klar ved søknad om opptak, og du skal normalt ha minst to veiledere. Ved hjelp av instituttenes nettsider kan du finne informasjon om hva de ulike fagpersonene arbeider med og hvem som kan være aktuell for deg og ditt prosjekt. Dersom du er tilknyttet et større forskningsprosjekt inngår vanligvis veileder i prosjektgruppen. Minst én av veilederne, normalt hovedveileder, skal være tilsatt ved NTNU. Dette gjelder også for eksternt tilsatte ph.d.-kandidater.


Søknadsprosess

Søknad om opptak settes opp i samråd med hovedveileder. I tillegg til det fastsatte søknadsskjemaet skal søknaden inneholde følgende vedlegg:

  • Dokumentasjon på tidligere utdanning
  • Dokumentasjon på finansiering
  • Prosjektbeskrivelse, enten foreløpig eller fullstendig. Dersom du får levere foreløpig prosjektbeskrivelse skal fullstendig prosjektbeskrivelse foreligge senest innen 6 måneder etter opptak

Det skal gjøres rede for eventuelle rettslige og etiske problemstillinger. Dersom prosjektet er avhengig av tillatelser fra forskningsetiske komiteer eller andre myndigheter eller fra private, bør disse være vedlagt søknaden i den grad det er mulig. Det enkelte fakultet og program kan ha egne søknadsskjema og prosedyrer.

Søknaden sendes via instituttet til fakultetet. Det er kontinuerlig opptak på ph.d.-utdanningen. Du kan finne mer konkret informasjon om prosessen og opptaksprosedyren på sidene til det enkelte ph.d.-programmet eller kontakte fakultetet direkte.


Videre informasjon om krav og reglement