Ph.d.-programmet i tverrfaglege kulturstudiar

Ph.d.-programmet i tverrfaglege kulturstudiar

Ph.d.-studiet i tverrfaglege kulturstudiar omfattar:

  1. Eit sjølvstendig forskingsarbeid på eit spesialfelt som skal resultere i ei vitskapleg avhandling på høgt fagleg nivå
  2. Opplæring i vitskapsteori, fagteori og metode som gir fagleg soliditet og innsikt i eigenarten til faget
  3. Opptrening av evna til å sette faget sitt inn i ei større ramme gjennom fagleg refleksjon og praksis

Ph.d.-programmet i tverrfaglege kulturstudiar rommar teknologi- og vitskapsstudiar og kvinne- og kjønnsstudiar. Gjennom ph.d.-programmet i tverrfaglege kulturstudiar ved Det humanistiske fakultetet, NTNU, får du høve til å spesialisere deg i eitt av desse tverrfaglege områda. Ph.d.-programmet i tverrfaglege kulturstudiar er retta mot kandidatar med bakgrunn i samfunnsvitskaplege og humanistiske fag, men det er òg opent for kandidatar med bakgrunn i fagområde som teknologi og naturvitskap viss fagleg bakgrunn, tema, prosjektskildring og problemstilling ligg til rette for det.

Ph.d.-studiet er normert til tre år på fulltid. Studiet er avhandlingsorientert. Arbeidet med avhandlinga er normert til 2 1/2 år på fulltid. I tillegg kjem ein opplæringsdel normert til 1/2 år som rommar grundig kursing i vitskapsteori, fagteori og metode. Ein viktig del av skoleringa i ph.d.-programmet i tverrfaglege kulturstudiar er at doktorgradskandidatane blir introduserte for relevante vitskaplege forskarmiljø utanfor NTNU, både nasjonalt og internasjonalt.

Du finn meir informasjon om ph.d.-programmet i tverrfaglege kulturstudiar ved å bruke menyen til venstre, eller ved å lese den fullstendige Studieplanen for ph.d.-programmet i tverrfaglege kulturstudiar.

Fakta om studieprogrammet

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Ph.d.
Studieprogramkode: PHKULT
Normert studietid: 3 år

Campus: Dragvoll, Trondheim
Søknadsfrist: Rullerende opptak

 

For nåværende ph.d.-kandidater