Forsking

Det humanistiske fakultetet

Forsking

Forsking HF

Forsker plasserer elektroder på hodet til en dame under forskning. Foto
Foto: Elin Iversen/NTNU

Ved NTNU skal humanioramiljøa drive forsking, formidling og forskarutdanning av høg kvalitet. Grunnforsking, tverrfagleg forsking og handlingsorientert forsking skal gjensidig styrke kvarandre og danne grunnlag for all undervisning og samarbeid med eksterne partar.

Vi jobbar målretta med å etablere og vidareutvikle fleire forskargrupper som styrker forskingsmiljøa, vi har som mål å delta aktivt i alle NTNUs tematiske satsingar, bidra aktivt i utvikling av store satsingar i Forskingsrådet og utnytte moglegheitsrommet i EUs rammeprogram.

Vi satsar også på tettare samarbeid med samfunns-, arbeids- og næringsliv.
 


Forskingssenter


Samfunnsrelevans

Kunnskap for ei betre verd

Forsking innan humanistiske fag har som eit av sine mål å bidra til å løyse samfunnsutfordringar for notid og framtid.
Våre fagmiljø bidrar gjennom kunnskapsutvikling, nyskaping og kunstnarisk utviklingsarbeid til endring og nytenking på ei rad samfunnsarenaer.
 

Eksempel på samfunnsbidrag frå humanistisk forsking ved NTNU