Erfaringsutveksling og utviklingsarbeid

Erfaringsutveksling og utviklingsarbeid

Det er viktig å følge opp erfaringene med ekstern kvalitetssikring av statlige investeringsprosjekter, slik at ordningen stadig forbedres.

I etterkant av levert kvalitetssikringsrapport vil Finansdepartementet avholde et erfaringsmøte med det aktuelle fagdepartementet og ansvarlig kvalitetssikrer. I tillegg har Finansdepartementet, for å sikre erfaringsutveksling på tvers av departementer og sektorområder, etablert et såkalt Kvalitetssikringsforum, hvor det avholdes jevnlige møter. Her deltar alle departementer og etater som berøres av ordningen, samt konsulentfirmaer med rammeavtale om kvalitetssikring. (Dette forumet har tidligere hatt andre navn, som Prosjekteierforum og Prosjektlederforum). I Kvalitetssikringsforum diskuteres felles metodiske og praktiske utfordringer, og det drøftes behov for ytterligere veiledning. Det er til nå utarbeidet eller under utarbeidelse 11 veiledere knyttet til gjennomføring av KS1 og KS2.

Ønsket om å følge opp erfaringer og stadig forbedre KS-ordningen, er en viktig årsak til at Finansdepartementet finansierer følgeforskningsprogrammet Concept. Concept samler data om KS-prosjektene, gjør empiriske analyser på dataene, og arbeider med videreutvikling av relevante teorier og metoder. Vi er avhengige av godt samarbeid med de ulike brukerne av KS-ordningen. Blant annet er det kvalitetssikrer som må sørge for å oversende alt av prosjektrelaterte data til Concept i etterkant av hvert KS-oppdrag. Videre er det viktig for Concept-forskerne å kjenne ordningen godt “fra innsiden”. Derfor ønsker forskerne med jevne mellomrom å delta inn i konkrete kvalitetssikringsoppdrag. Muligheten til å sette inn følgeforskere i kvalitetssikringsoppdragene er forankret i rammeavtalen mellom Finansdepartementet og kvalitetssikringsfirmaene. Forskeren vil i slike tilfeller være en del av kvalitetssikrers team og rapportere til teamleder, men skal ikke ha noen stemme i de endelige beslutningene om anbefalinger.

Kvalitetssikringsforum er et viktig forum for Concept-programmet, for å definere oppgaver og formidle resultater fra forskningen. I tillegg formidler vi forskningsresultater gjennom Concepts egne publikasjonsserier, lærebøker og artikler. Vi bidrar også gjerne direkte med faglig rådgivning hos departementer og etater som ønsker dette.